Izvirzīt augstus mērķus un sasniegt, par spīti grūtībām

11.11.2020
Izvirzīt augstus mērķus un sasniegt, par spīti grūtībām
Ropažu novada pašvaldības viens no galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt obligātās izglītības iegūšanas iespējas novada administratīvajā teritorijā. Šobrīd izglītības iestāžu tīkls Ropažu novadā ir sakārtots, lai nodrošinātu pieejamu un kvalitatīvu mācību procesu.

Arī vispārējās vidējās izglītības pakāpē izglītojamo skaits šobrīd atbilst valstī iecerētajām prasībām un ar katru gadu palielinās. Pēdējo trīs gadu laikā tas ir gandrīz dubultojies - no 28 vidusskolēniem 2018./2019. mācību gadā līdz  55 vidusskolēniem 2020./2021. mācību gadā. Ņemot vērā teritorijas demogrāfiskās tendences, prognozējams vēl lielāks skolēnu pieauguma skaits. Šobrīd ir pietiekams arī izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums. 

Mūsdienīga skolas infrastruktūra, ērta, moderna mācību vide ar plašu līdzekļu aprīkojumu un daudzpusīgām iespējām, plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kompetenti pedagogi - tas raksturo Ropažu novada vidusskolu. Īstenojot EKO projekta aktivitātes, skolas vidē tiek veicināta ilgtspējīga attīstība – resursu taupīga izmantošana, droša, veselīga un dabai draudzīga rīcība.

Vadības komandai ir skaidra vīzija par izglītības iestādes attīstības prioritātēm. Ikdienas procesā tiek uzkrāti dažādi pierādījumi (aptaujas, stundu vērojumi, sensorās pastaigas vērojumi, sarunas u.c.) izglītības iestādes darba efektivitātes mērījumam, iegūtie dati tiek analizēti un izglītības iestādes attīstības mērķi tiek koriģēti.

Liels pārbaudījums 2020. gadā visā Latvijā un pasaulē bija izglītības procesa nodrošināšana attālināti. Arī Ropažu novada vidusskolai tas bija izaicinājums, jo iepriekšējas pieredzes, kā rīkoties šādā situācijā, nevienam nebija. Tomēr, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, mācību process tika nodrošināts. Lai arī par mācību satura apjomu un apguves kvalitāti attālinātajā procesā var diskutēt, ir skaidrs, ka gan skolotāji, gan skolēni un vecāki pilnveidoja savu digitālo pratību, kas ir arī viena no jaunā izglītības standartā noteiktajām caurviju prasmēm. Ikviens, kas ir iesaistīts izglītības procesā, bija spiests izvērtēt savu līdzšinējo prasmi darboties ar dažādām informācijas tehnoloģijām, apgūt prasmi izmantot mācību procesā jau esošas virtuālās mācību platformas un virtuālos mācību līdzekļus, kā arī katrs pats varēja veidot savus mācību materiālus. Šobrīd, kad 7.-12. klašu skolēni atkal ir spiesti mācīties attālināti, mācību process tiek organizēts jau citā profesionālā līmenī nekā pavasarī - notiek vairāk stundu tiešsaistē, skolotāji, skolēni un vecāki ir zinošāki informācijas tehnoloģiju izmantošanā, maksimāli tiek izmantots skolas materiāltehniskais aprīkojums.

Kā attālināto mācību procesā, tā arī ikdienā skolas darbība un attīstība nav iedomājama bez sadarbības, kas ir definēta kā viena no 21. gs. svarīgākajām prasmēm, kā arī viena no caurviju prasmēm jaunajā izglītības standartā. Ropažu novada vidusskolā sadarbība ir izvirzīta arī kā viena no skolas piecām vērtībām. Kā šī vērtība izpaužas ikdienā? 

Pirmkārt, reorganizējot Ropažu vidusskolu un Zaķumuižas pamatskolu par vienu - Ropažu novada vidusskolu, tika izvērtētas un paturētas katras skolas labākās vērtības, kā arī  kopīgi tika definētas jaunās skolas vērtības.

Otrkārt, Ropažu novada vidusskola ir bijusi arī viena no simts pilotskolām jaunā mācību satura aprobēšanā, un šobrīd tas ir veiksmīgi uzsākts 1.,4.,7.,10. klasēs. Jaunais mācību saturs paredz sadarboties skolotājiem, plānojot tēmas un to apguves soļus, metodes, kā arī skolēniem vairāk ir jāstrādā pāros un grupās.  Arī attālināto mācību process nav iedomājams bez sadarbības dažādos līmeņos un veidos.

Treškārt, Ropažu novada vidusskola sadarbojas ar dažādām citām iestādēm. Visciešākā sadarbība ir ar dibinātāju - Ropažu novada pašvaldību, kas skolu vienmēr ir atbalstījusi, cik vien tas ir iespējams. Skolēniem visās klasēs ir pilnīgs nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, klases aprīkotas ar modernām tehnoloģijām.  Vidusskolēniem par augstiem sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbību ir iespēja saņemt stipendiju, tāpat pašvaldība vidusskolēniem apmaksā launagu. 

Skolai ir izveidojusies cieša sadarbība ar visām pārējām izglītības iestādēm novadā, kā arī regulāra sadarbība ar dažādām valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām.

Ceturtkārt, attālināto mācību procesā skola aktīvi sadarbojas ar skolēnu ģimenēm - gan aptaujājot par informācijas tehnoloģiju pieejamību, gan nodrošinot ar nepieciešamajiem resursiem, gan regulāri izvērtējot un pilnveidojot attālināto mācību procesa organizāciju.

Kopīgi veidojot mūsdienīgu vidusskolu, tā ir iespēja ar mērķtiecīgu darbu panākt būtisku izglītības kvalitātes pieaugumu, nodrošināt mūsu bērniem labākas iespējas, lai viņi dzīvē būtu veiksmīgi un patstāvīgi, un katram būtu iespējas veikt daudz mērķtiecīgāku izvēli savas personības pilnveides procesā. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka izglītības process vidusskolā būtiski atšķiras no pamatskolas, īpaši jaunā izglītības satura kontekstā. Vidusskolā būtiska ir pašvadīta mācīšanās, ko, protams, apgūst jau pamatskolā. Pašvadīta mācīšanās paredz, ka skolēni izvirza savai izaugsmei īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, īsteno tos un analizē savas domāšanas un rīcības gaitu, vada savas emocijas un uzvedību, mācās no savām kļūdām. Tā paredz arī daudz lielāku patstāvīgo darbu mācību procesā - daudz lasīt, kritiski atlasīt un analizēt informāciju, pētīt, salīdzināt, piedāvāt savu risinājumu vai redzējumu. Tas prasa zināmu piepūli, pašorganizāciju, piespiešanos, un ne visiem tas ir viegli, tomēr tas ir Ropažu novada vidusskolas ceļš. Mēs nevaram nolaist latiņu saviem mērķiem, savām ambīcijām, bet mēs esam pārliecināti, ka mūsu vidusskolēni ir spējīgi izvirzīt sev augstus mērķus un tos sasniegt par spīti visām grūtībām.

 

Inta Ozola,

Ropažu novada vidusskolas direktore

Datora versija