Līdz 19. jūlijam aicina pieteikties uz Ropažu vidusskolas direktora amatu

14.07.2021
Līdz 19. jūlijam aicina pieteikties uz Ropažu vidusskolas direktora amatu
Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba gaitu aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi ropazi@ropazi.lv vai pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, nodrošinot dokumentu saņemšanu Ropažu pagasta pārvaldes lietvedībā ne vēlāk kā 2021.gada 19.jūlijam plkst.15.00 ar norādi “Ropažu novada vidusskolas direktors” līdz darba sludinājumā noteiktajam termiņam.

Ropažu novada pašvaldībā izglītība ir nemainīgi vissvarīgākā prioritāte jau vairākus gadu desmitus. Mēs attīstām izglītības iestāžu infrastruktūru, pakalpojumus un to pieejamību, atbalstām inovatīvus risinājumus un pieejas izglītības kvalitātes paaugstināšanai un nemitīgi tiecamies pēc labākiem rezultātiem.

Tieši tādēļ Ropažu novada pašvaldība meklē vidusskolas direktoru-skolas vadītāju, kurš būtu gatavs kļūt par skolas lielāko patriotu, padomdevēju un virzītāju izcilas izaugsmes virzienā vienai no Latvijas mūsdienīgi domājošām skolām - Ropažu vidusskolai.

 Ja:

Tu esi nākotnes skolas direktors

Tev rūp kvalitatīva izglītība un mūsu jauniešu nākotne

Tu spēj iedvesmot, organizēt un vadīt

Tu vēlies ietekmēt, mainīt un mērķtiecīgi virzīties izaugsmes virzienā

Tu vēlies mācīties un palīdzēt mācīties arī citiem – gan kolēģiem, gan skolēniem

Tevi nebaida jauni izaicinājumi un tu esi uz sadarbību un radošiem risinājumiem vērsts,

 

Prasības amata pretendentiem:

 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta  noteikumu Nr.569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un  profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kārtību 13.punktā;
 • Vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un izglītības  vadības darbā;
 • Stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma  prasībām un vismaz vienas Eiropas  savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 •  Izpratne un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku, t.sk. zināšanas par izglītības, darba tiesisko attiecību, bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem kā arī par audzināšanas daba un mācību procesa organizāciju;
 • Pieredze projektu īstenošanā izglītības iestādē;
 • Teicamas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā  ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • Personāla vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Analītiska un stratēģiska domāšana, t.sk. prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt  lēmumus; labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Nevainojama reputācija.

Galvenie pienākumi:

 • Vadīt, plānot, organizēt skolas darbu atbilstoši tiesību aktu prasībām. Atbildēt par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem. Nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu izglītības procesu;
 • Nodrošināt kvalificētu un profesionālu darba spēka piesaisti izglītības iestādei; vadīt iestādes un tās darbinieku darbu, pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, sagatavot darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt izglītības iestādes ilgtspējīgu attīstību;
 • Izstrādāt izglītības iestādes gada budžeta tāmi, nodrošināt tās izpildi saskaņā ar pašvaldības    izvirzītajām prioritātēm;
 • Koordinēt dokumentu lietvedību, dokumentu arhivēšanu un darbu ar stingrās uzskaites dokumentiem; nodrošināt izglītības iestādes savlaicīgu akreditāciju un iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un ieviešanu;
 • Sadarboties ar izglītības iestādes dibinātāju, darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem.

 Piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika izturēšanas).

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku.
Profesijas kods – 1345 08, alga – 1900,00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un darba gaitu aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t. sk. pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu sūtīt ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi ropazi@ropazi.lv vai pa pastu uz adresi: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135, nodrošinot dokumentu saņemšanu Ropažu pagasta pārvaldes lietvedībā ne vēlāk kā 2021.gada 19.jūlijam plkst.15.00 ar norādi “Ropažu novada vidusskolas direktors” līdz darba sludinājumā noteiktajam termiņam.

Konkursa nolikumsŠEIT

Uzziņas pa tālruni: 67918666.


Konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa atlases norisi. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā un tiks uzaicināti uz darba interviju. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām. Atbildes tiks nosūtītas  elektroniski visiem  pretendentiem, kuri būs iesnieguši pieteikumu.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

Datora versija