Mācību sasniegumi Zaķumuižas pamatskolā

21.06.2017
  Mācību sasniegumi Zaķumuižas pamatskolā
Izglītība ir mūsdienu mainīgās pasaules vērtība. Kvalitatīva izglītība pamatskolā ir veiksmīgs pamats tālākajām mācībām vidusskolā. Savu ieguldījumu skolēnu kompetenču attīstībā Ropažu novadā dod Zaķumuižas pamatskola, kura šogad ir iesaistījusies arī jaunajā, uz kompetencēm balstītītajā mācību satura aprobācijā un uzsākusi apmācības.

Skola var lepoties ar ikdienas sasniegumiem, kas balstās uz veiksmīgu sadarbību starp skolēnu un skolotāju. Skolēni labprāt apmeklē skolu, jo starp skolēniem un skolotājiem ir labas, ģimeniskas attiecības.

Visiem skolēniem skolā ir tiesības mācīties atbilstoši savām spējām. Lai to īstenotu un veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu katra skolēna izaugsmes dinamiku, šogad skolā tika paredzēts vairāk laika skolēnu individuālajām nodarbībām gan ar talantīgajiem skolēniem, gan ar skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības. Ideja par mācību stundu sākumu pulksten 9.00 ir attaisnojusi sevi, jo laiku no 8.00 līdz 9.00 gan skolēni, gan skolotāji varēja veltīt gan individuālajām nodarbībām, gan savai pilnveidei. Nākamajā mācību gadā par to tiks domāts vēl vairāk, jo skola ir pieteikusies projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kas balstās uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu izglītības iestādē, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Protams, skolēnu mācību sasniegumi ir ļoti cieši saistīti arī ar skolas izvirzītajām vērtībām- mērķtiecību, neatlaidību, atbildību, cieņu un godīgumu-, jo visa pamatā ir skolēnu attieksme un vērtību sistēma. Vērtības veicina skolēnu mācību motivāciju un līdzatbildību par gala rezultātiem. Ja skolēns apzinās savus mērķus un nāk ar pozitīvu attieksmi pret mācību procesu, tad arī panākumi neizpaliek. Taču, lai skolēns nāktu uz skolu ar pozitīvu attieksmi, nepieciešama pozitīva attieksme arī no skolotājiem. Tādēļ viens no svarīgākajiem nosacījumiem kvalitatīva izglītības procesa īstenošanai ir nepārtraukta skolotāju sadarbība, lai domātu, kā padarīt dzīvi skolā interesantāku skolēniem. Šajā mācību gadā viena no skolas izvirzītajām prioritātēm bija skolotāju starppriekšmetu projekti, piemēram, tematu par jaunlatviešiem vēsturē skatot arī literatūras, mūzikas un vizuālās mākslas kontekstā, krievu valodas un informātikas projekts, kurā skolēni veidoja vārdnīcas krievu valodā, apgūstot attēlu skenēšanu un apstrādi informātikā, literatūras un bioloģijas projekts par zieda uzbūvi un A.Sakses “Pasakas par ziediem”, literatūras un vizuālās mākslas projekts, kura ietvaros skolēni veidoja dzīvnieku maskas un iestudēja literāro tiesu par Dž. Orvela “Dzīvnieku fermu”, angļu valodas un latviešu valodas projekts, kura ietavaros  tika iestudēts  fragments no L.Kerola darba “Alise Brīnumzemē” abās valodās. Tādu projektu piemēru ir ļoti daudz. Līdz ar to skolēni mācās ar prieku un aizrautību.

Šogad skolā pirmo gadu notika arī dārza svētki, kuros skolēniem un vecākiem bija iespēja gan vadīt  dažādas radošās darbnīcas, gan tajās piedalīties pašiem, kā arī uzstāties ar saviem sagatavotajiem priekšnesumiem. Neapšaubāmi, tā varētu kļūt par ikgadēju skolas tradīciju.

Nu jau kuro gadu sākumskolā notiek arī pasākums “Gudrā pūce”. Tā ir lieliska iespēja izmēģināt jauno kompetenču pieeju izglītībā, kur katrs skolēns var savas zināšanas un prasmes pārbaudīt praksē, var mācīties darot, eksperimentējot un sadarbojoties.

Tikpat svarīgs faktors ir saprast, ka jebkurš bērns var mācīties un uzlabot savus rezultātus. To apliecina arī konkursu un olimpiāžu rezultāti mūsu skolā. Rezultāti ir dažādos mācību priekšmetos un dažādiem skolēniem, kas norāda uz to, ka katrā skolēnā mēs varam atrast iespējas izaugsmei.

 • 3.vieta Pierīgas novadu apvienības alternatīvajā olimpiādē "Prāta banka" 2.klasei. Skolotājas Gunita Kalniņa un Natālija Deketa Bērziņa
 • Gustavs Kolečis - atzinība Latvijas Okupācijas muzeja rīkotajā konkursā "Cilvēki- Latvijas novada dārgumi". Skolotāja Anita Martinsone.
 • Gustavs Kolečis - atzinība J.Jaunsudrabiņa literāro darbu konkursā. Skolotāja Liene Trūpa
 • Raivo Martišuns - 2.vieta Pierīgas novadu krievu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīgā runa". Skolotāja Māra Priede.
 • Reinis Reinholds - 1.vieta Pierīgas novadu angļu valodas olimpiādē. Skolotāja Laura Balalaiko.
 • Skolas ģeogrāfijas komanda - Elīza Skreba (9.kl.), Reinis Pastars (9.kl.), Līva Ozola (8.kl.), Anastasija Dzene (8.kl.)-  2.vieta Pierīgas novadu ģeogrāfijas olimpiādē. Skolotāja Anita Martinsone.
 • Kristers Krīgers (6.kl) - 3.vieta Pierīgas novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē. Skolotājs Sandis Petruškevičs.
 • Līva Ozola (8.kl.) - 3.vieta Pierīgas novadu vācu valodas olimpiādē. Skolotāja Ināra Kleinberga.
 • Anna Marija Putniņa (6.kl.) - atzinība Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē. Skolotāja Inga Spriņģe.
 • Krišs Ozols (7.kl.) - 3.vieta Pierīgas novadu matemātikas olimpiādē. Skolotāja Inga Spriņģe.
 • Loreta Šteinberga (9.kl.) - 3.vieta Pierīgas novadu vēstures olimpiādē. Skolotāja Anita Martinsone.
 • Loreta Šteinberga (9.kl.) - Atzinība Pierīgas novadu latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja Liene Trūpa.
 • Elma Kalniņa (2.a kl.) - 1.pakāpes diploms Pierīgas novadu daiļrunātāju konkursā. Skolotāja Natālija Deketa Bērziņa.
 • Jolanta Kārkliņa (4.kl.) - 3.pakāpes diploms Pierīgas novadu daiļrunātāju konkursā. Skolotāja Ināra Kleinberga.

Īpašs prieks par 9.klases skolnieci Loretu Šteinbergu, kura J.Jaunsudrabiņa literāro darbu konkursā, sacenšoties ar 12.klašu skolēniem visas Latvijas mērogā, ieguva galveno balvu -“Ezīša kausu”. Patiess prieks par tiem skolēniem, kuriem mācīšanās sagādā grūtības, taču, atrodot to jomu, kas viņiem interesē un patīk, tiek iegūti augsti rezultāti konkursos. Šogad skolā tika rīkots arī konkurss “Labāka liecība”, kurā varēja piedalīties ikviens skolēns un pierādīt savu sasniegumu izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību semestri. Protams, kā katru gadu skolēni par labām un teicamām sekmēm saņēma zelta un sudraba liecības. Kopumā šādu skolēnu 4.-9.klašu grupā ir 30 % . Īpaši labi rezultāti vērojami 4.-5.klasē, kur 49% skolēnu mācās tikai labi un teicami. Taču tas skolā netiek akcentēts kā svarīgākais, jo mūsu mērķis ir motivēt ikvienu skolēnu uz sasniegumiem.

Mācību gada beigās skola var lepoties gan ar skolēnu, gan pedagogu ieguldīto darbu skolas attīstībā.

      Skola var lepoties ar darbīgiem, mērķtiecīgiem skolēniem un ar radošiem skolotājiem, kuri ir sava darba entuziasti.

Direktores vietniece izglītības jomā

Liene Trūpa

 

Datora versija