Martā sāksies pirmklasnieku reģistrēšana uzņemšanai Ropažu novada vidusskolā

24.02.2020
Martā sāksies pirmklasnieku reģistrēšana uzņemšanai Ropažu novada vidusskolā
No 20.marta plkst.8:00 līdz 20.aprīļa plkst17:00 tiek veikta pirmklasnieku reģistrācija sākumskolā. Pirmklasniekam, kuram skolā mācās brāļi vai māsas, pieteikšana norisinās no 15. marta.

Bērnu reģistrēt 1.klasei būs iespējams, iesniedzot iesniegumu klātienē vai elektroniski.

Pirmklasnieku reģistrācija klātienē

Reģistrējot pirmklasnieku mācībām izvēlētajā izglītības iestādē klātienē, vecākiem būs jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte), kā arī jāaizpilda iesniegums, kurā jānorāda bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā izglītības programma, deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī ērtākais saziņas veids ar izglītības iestādi.

Pirmklasnieku reģistrācija elektroniski

Elektroniski nosūtot uz izglītības iestādes elektronisko pasta adresi  - skola@ropazi.lv, atbilstoši normatīvo aktu prasībām parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pievienojot vecāku personu apliecinoša dokumneta un bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta, nepieciešamības gadījumā - bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras kopijas.

Pirmklasnieku uzņemšanas rinda tiks kārtota atbilstoši  Ropažu novada pašvaldības nolikumam "Par kārtību kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu novada pašvaldības vispārējas ziglītības iestādes 1.klasē"

Datora versija