Nāc mācīties Ropažu novada vidusskolas 10. klasē

16.06.2021
Nāc mācīties Ropažu novada vidusskolas 10. klasē
Tuvojas laiks, kad devīto klašu absolventi saņems apliecību par pamatizglītību un pieņems lēmumu par turpmākajām skolas gaitām. Ceram, ka vismaz daļu no mūsu pamatskolas absolventiem izdosies satikt rudenī, uzsākot mācības mūsu skolas 10. klasē.

Nākamā gada 10. klašu skolēniem piedāvājam vispārējo vidējo izglītību, padziļināti apgūstot bioloģiju, ģeogrāfiju, sociālās zinātnes un angļu valodu.

Apgūstot padziļinātos mācību priekšmetu kursus, skolēniem būs iespēja padziļināt un paplašināt savas zināšanas bioloģijā un ģeogrāfijā, risinot kompleksas starpdisciplināras problēmas - analizēt parādības un procesus dabā, sabiedrībā, ekosistēmu pastāvēšanas problēmas, kas ļaus pieņemt atbildīgus lēmumus vides apsaimniekošanā un saglabāšanā, kā arī spriest par evolūciju un organismu daudzveidību. 

Savukārt, padziļināti apgūstot angļu valodu un sociālās zinātnes, skolēni apgūs prasmi  argumentēt un izteikt pamatotu viedokli, piedalīties diskusijās, debatēs, attīstīt prezentēšanas prasmes. Skolēni iegūs izpratni par mūsdienu ekonomikas un pilsoniskās līdzdalības principiem, kā izvirzīt savus nākotnes mērķus uzņēmējdarbībā, kā arī apgūs prasmes praktiski lietot dažādus informācijas avotus, analizēt datus, veikt pētniecisko darbību.

            Papildus padziļinātajiem kursiem Ropažu novada vidusskolā ir iespējams apgūt arī šādus specializētos mācību kursus:

 • projektu vadība,
 • publiskā uzstāšanās un komunikācija,
 • psiholoģija,
 • uzņēmējdarbības pamati.

Ropažu novada dome 26.05.2021. ir apstiprinājusi uzņemšanas noteikumus vispārējās vidējās izglītības programmā, kas nosaka, ka 10. klasē uzņem skolēnus, kas saņēmuši apliecību par pamatizglītību, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • visos  pamatizglītības programmas mācību priekšmetos (izņemot mācību priekšmetus, no kuriem izglītojamais atbrīvots) gada vērtējums nav zemāks par 4 ballēm;
 • mācību priekšmetos, kuros skolēns kārtojis eksāmenu (matemātika, latviešu valoda, svešvaloda) vidējais vērtējums gadā un eksāmenā nav zemāks par 5 ballēm. Ja izglītojamais no eksāmeniem bijis atbrīvots, tad gada vērtējums matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā nav mazāks par 5 ballēm;
 • ja skolēna gada vai eksāmena vērtējums kādā mācību priekšmetā ir zemāks par iepriekš minētajiem, skola var rīkot iestājeksāmenus attiecīgajos mācību priekšmetos. Lai skolēnstiktu uzņemts vidusskolā, vērtējumam iestājeksāmenā jābūt ne zemākam par 5 ballēm latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā un ne zemākam par 4 ballēm pārējos mācību priekšmetos.

Nepieciešamie dokumenti, lai iestātos 10. klasē:

 • vecāku vai cita likumiskā pārstāvja iesniegums;
 • pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopija (jāuzrāda oriģināls);
 • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u).
   

Mācoties Ropažu novada vidusskolā, vidusskolēniem ir iespēja pretendēt uz stipendiju, papildus mācībām  iegūt autovadītāja apliecību un bezmaksas launagu.

Datora versija