Ropažu novada vidusskola dalīsies ar pieredzi un labās prakses piemēriem, ieviešot Skola2030 pilnveidoto jauno mācību saturu un pieeju

04.02.2020
Ropažu novada vidusskola dalīsies ar pieredzi un labās prakses piemēriem, ieviešot Skola2030 pilnveidoto jauno mācību saturu un pieeju
Lai iepazītos ar Ropažu novada vidusskolas pieredzi un labās prakses piemēriem, ieviešot “Skola2030” mācību saturu un pieeju, trešdien, 5. februārī, Ropažu novada vidusskolā notiks Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas aprobācijas seminārs skolu vadības komandām.

Seminārā diskutēs par iespējām un ierobežojumiem mācību satura un pieejas īstenošanai izglītības iestādēs, fiksējot aktuālās vajadzības, kā arī nostiprinās prasmes veikt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai atbilstoša piedāvājuma modelēšanu, gūs ierosmi alternatīviem mācību darba organizācijas modeļiem/principiem un formulēs tālākos darbības soļus.

Ropažu novada vidusskolā viesosies vairāk nekā 40 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu vadības komandu pārstāvji no dažādām Latvijas izglītības iestādēm.

Semināru vadīs “Skola2030” mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, mācību satura izstrādes vadītāja Santa Prancāne un aprobācijas procesa vadītāja Rasa Dirvēna, aktīvi līdzdarbojoties Ropažu novada vidusskolas kā vienas no projekta pilotskolām direktorei Intai Ozolai un direktores vietniecei mācību jomā Lienei Trūpai.

Semināra laikā Ropažu novada vidusskolas vadība un skolotāji dalīsies pieredzē par Ropažu novada vidusskolā ieviesto Izaugsmes domāšanu skolēnu un skolotāju apzinātai mācīšanās praksei, atbalstu skolotāju profesionālai izaugsmei, vēros skolas mācību procesu un tā analīzi.

Seminārā tiks diskutēts par jaunā, pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai atbilstoša piedāvājuma modelēšanu, kā arī par iespējām un ierobežojumiem mācību satura un pieejas ieviešanai.

 

 “Skola2030” mērķis ir izstrādāt, aprobēt un ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Piecu gadu laikā projekta ietvaros tiek veikta šobrīd spēkā esošo mācību satura dokumentu pārskatīšana un pilnveide, atjaunotā mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību priekšmetu programmu un mācību materiālu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem.

Projekta ietvaros notiek mācības pedagogiem un skolotājiem, kuri īsteno mācību saturu 100 pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu (pilotskolu) skolotājiem un visu Latvijas pirmsskolu un skolu vadības komandām, top mācību līdzekļu vietne, lai nodrošinātu ērtu pieeju satura dokumentiem un digitālajiem mācību materiāliem ikvienā skolā. Būtiska projekta daļa ir mācību pieejas skaidrošana skolotājiem, sabiedrībai, vecākiem.

Tādējādi projekta piecos gados tiks izveidots atbalsta mehānisms skolu vadītājiem, skolotājiem, arī pašvaldībām un vecākiem, lai mācību pieejas maiņa būtu sekmīga visās Latvijas pirmsskolās un skolās un lai līdz 2021. gadam katram bērnam un jaunietim Latvijā tiktu nodrošinātas mūsdienīgas izglītības iespējas.  

 

Datora versija