Ropažu novada vidusskola - domājot par sasniedzamo rezultātu skolēniem, jēgpilniem uzdevumiem un attīstošu atgriezenisko saiti

06.02.2020
Ropažu novada vidusskola - domājot par sasniedzamo rezultātu skolēniem, jēgpilniem uzdevumiem un attīstošu atgriezenisko saiti
Ropažu novada vidusskola ir viena no pilotskolām, kura strādā pie jaunā mācību satura un pieejas ieviešanas. Mācību saturs veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēniem, jēgpilniem uzdevumiem un attīstošu atgriezenisko saiti.

Kompetenču pieejā balstītu mācību mērķis skolēniem nav zināt pēc iespējas vairāk, bet gan prast plānot savu darbu, uzņemties atbildību, apgūt prasmes un zināšanas,  lietot tās kompleksās, mainīgās dzīves situācijās.

Projekta ietvaros strādājām pie pašvadības caurvijas ieviešanas, jau esošā mācību satura ietvaros īstenojām mācīšanas un mācīšanās pieejas maiņu, izvēloties dažādas darba metodes, kas virzītas uz skolēncentrētu pieeju mācību darbā un izaugsmes domāšanu.

Projekta ietvaros esam aprobējuši mācību materiālu, dalījušies pieredzē ar labās prakses metodiskajiem piemēriem gan skolā, gan sadarbībā ar citām skolām, gan projekta semināros.

 Š.g. 5.februārī Ropažu novada vidusskolā notika pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanas aprobācijas seminārs, kurā piedalījās projekta aprobācijā iesaistītās skolu vadības komandas no dažādām Latvijas skolām. Semināra mērķis bija dalīties skolas darba organizācijas pieredzē, identificējot labo praksi pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, kā arī diskutēt par iespējām un ierobežojumiem mācību satura un pieejas īstenošanai izglītības iestādēs, fiksēt aktuālās vajadzības, nostiprināt prasmi veikt pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai atbilstoša piedāvājuma modelēšanu un gūt ierosmi alternatīviem mācību darba organizācijas modeļiem/principiem, formulēt  tālākos darbības soļus.

Seminārā piedalījās Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, mācību satura izstrādes vadītāja Santa Prancāne, aprobācijas procesa vadītāja Rasa Dirvēna. Ropažu novada vidusskolas komanda dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem par izaugsmes domāšanu skolēnu un skolotāju apzinātai mācīšanās praksei, par atbalstu skolotāju profesionālai izaugsmei un mācību procesa vērošanas analīzi skolā. Skolu vadības komandām bija iespēja vērot video mācību stundas un tās analizēt.

Priecēja saņemtās atsauksmes par paveikto darbu:

“Guvām apliecinājumu, ka stundu vērošana ir galvenais rīks, lai mainītu skolotāja darbu”,  “Ieguldīts milzīgs darbs skolotāju profesionālajā pilnveidē, atrasts laiks sarunām, lieliskas idejas par to, kā uzdrošināties atzīt kļūdas un no tām mācīties”, “Izstrādāti daudzi uzskatāmi atbalsta materiāli gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem plakātu un grāmatiņu formātā”,  “Mērķtiecīga stratēģiju mācīšana bērniem”, “Skolā vērojama sistēma-skaidra mērķu izvirzīšana, darbību un rezultātu fiksēšana un analīze”.

Ir prieks par to, kas jau ir paveikts un motivācija realizēt tālākās ieceres, jo motivācija un gandarījums par paveikto rodas tikai darot.

 

Liene Trūpa,

Ropažu novada vidusskolas

Direktores vietniece izglītības jomā

Datora versija