Pirmsskolas izglītības iestāde «Annele»

Pirmsskolas izglītības iestāde «Annele»

Kontakti

+371 67918446

Vadītāja: Vēsma Eglīte

 Tālr. 29182543, e-pasts: vesma.eglite@ropazi.lv

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Vizma Mužika

Tālr. 29196861, e-pasts: vizma.muzika@ropazi.lv

 

Vadītājas vietniece saimnieciskajā jomā: Iveta Gundare

 Tālr. 26483028, e-pasts: iveta.gundare@ropazi.lv

Darba laiks

 Darba dienās 7:00 - 19:00

PII „Annele” īsteno 2 pirmsskolas izglītības iestādes programmas bērniem vecumā no 1,5  līdz 6 (7) gadiem latviešu valodā:

· Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) ,

 · Speciālās pirmsskolas izglītības programmas ( kods 01015811; kods 01015611).

 

Izglītības attīstības pamatprincipi PII "Annele":

Izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē jebkuram bērnam no 1,5 -6 (7) gadiem.

Vide, kurā katrs bērns var veidoties par aktīvu, patstāvīgu, radošu un atvērtu sabiedrības locekli, kas ciena un prot sadarboties ar citiem, rūpējas  un saudzē dabu, iepazīst un ciena savu novadu un Latviju. Katra bērna spējām un pilnvērtīgai viņa potenciāla attīstībai piemērots mācību veids un metodes.

Bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.

2017./2018.m.g. pirmsskolas izglītības iestādē  „Annele”  ir 11 grupas, kurās  mācās, rotaļājas, sporto un  draudzējas 200 mazie ropažnieki. 

Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā un tās apkārtnē, PII „Annele” piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un jau ceturto gadu pie PII „Annele” ēkas plīvo Zaļais Ekoskolu karogs. Ekoskola piedalās starptautiskā pilotprojektā “Ēdam atbildīgi!”

Lai Jūsu bērns kļūtu par audzēkni  PII «Annele», ir jārūpējas savlaicīgi, uzrakstot iesniegumu par  bērna uzņemšanu rindā. Nepieciešamie dokumenti: bērna dzimšanas apliecības oriģināls uzrādīšanai  un kopija iesniegšanai, mātes/tēva personas identifikāciju apliecinošs dokumenta oriģināls uzrādīšanai, aizbildņiem - apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopija, uzrādot oriģinālu.

Grupu komplektēšana notiek ik gadu no 15. maija līdz 31. augustam, un, ja atbrīvojas vietas grupā - visu m/g.

Ēdināšanas pakalpojumus PII „Annele” sniedz SIA „ANDELITA”.

 

PII "Annele" rindu var apskatīt šeit  uz 14.03.2019 (*.pdf)

 

56.972075,24.631661

Attēli

Dokumenti

Ropažu novada saistošie noteikumi Nr. 6 "Pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
.pdf
22.03.2017
Datora versija