Ropažu vidusskola

Ropažu vidusskola

Kontakti

+371 27796571

 

Direktors: 26163265

Skolas lietvede: 27796571

E-pasts: lietvediba@ropazuvsk.lv

 

Skolas vīzija:

Ropažu vidusskolas ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība atbilstoši ikviena spēju un talantu attīstībai, tiek stiprināta skolēna valstiskā un novada identitāte.

Ropažu vidusskolas attīstības prioritātes 2017./2018.m.g.
Pamatjoma Prioritātes
Mācību saturs

·         Turpināt īstenot un gatavoties akreditēt speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

·         Aktualizēt un sagatavot licencēšanai vispārizglītojošās pamatizglītības programmas saturu.

·         Pilnveidot skolēnu eksperimentālo un pētniecisko darbību visās klašu grupās gan mācību stundās, gan interešu izglītības pulciņos.

·         Veicināt mācību priekšmetu pedagogu (MIG vadītāju) un atbalsta personāla sadarbību uz kompetencēm balstīta mācību satura ieviešanai.

Gatavoties Latvijas simtgadei.

Mācīšana un mācīšanās

·         Veicināt skolēnu pašizziņas un pašvērtējuma prasmju attīstību. Dzīves, karjeras, interešu, mācību mērķu apzināšana, noskaidrošana, izvirzīšana un sasniegšana.

·         Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, īstenojot uz rezultātu vērstu mācību procesu.

Veicināt vecāku līdzdalību un atbildību skolēnu interešu un mācību mērķu izzināšanā, sasniegšanā un neattaisnoto stundu kavējumu mazināšanā.

Skolēnu sasniegumi

·         Veicināt skolēnu pašizziņas un pašvērtējuma prasmju attīstību. Dzīves, karjeras, interešu, mācību mērķu apzināšana, noskaidrošana, izvirzīšana un sasniegšana.

·         Paaugstināt mācību stundas efektivitāti, īstenojot uz rezultātu vērstu mācību procesu.

Veicināt vecāku līdzdalību un atbildību skolēnu interešu un mācību mērķu izzināšanā, sasniegšanā un neattaisnoto stundu kavējumu mazināšanā.

Skolēnu sasniegumi

·         Veicināt skolēnu mācību sasniegumu pozitīvu dinamiku mācību darbā, sadarbojoties skolēnam, vecākiem un pedagogiem.

·         Veicināt skolotāju un skolēnu dalību mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

·         Uzsākt darbu pie datu bāzes ar informāciju par skolēniem –talantīgi skolēni, skolēni ar mācību grūtībām, skolēnu karjeras mērķi  un intereses.

Atbalsts skolēniem

·         Izstrādāt vai/un pilnveidot individuālus skolēnu personīgās izaugsmes plānus.

·         Turpināt īstenot atbalsta pasākumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem.

·         Izstrādāt un īstenot Ropažu vidusskolas karjeras izglītības programmu karjeras atbalsta pasākumus.

Mērķtiecīgi attīstīt interešu izglītības programmas (tehniskās jaunrades interešu izglītības pulciņi (kokapstrāde, robotika u. tml.).

Iestādes vide

·         Veidot un nodrošināt veiksmīgas un drošas skolas vidi, nodrošināt skolas tēla popularizēšanu.

·         Veicināt:

o   savstarpējo cieņu skolēnu, skolotāju un darbinieku starpā.

o   skolēnu izpratni par veselīgu un drošu dzīvesveidu, kā arī pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu.

o   atbildīgu attieksmi pret skolas fizisko vidi.

Ievērot konfidencialitāti.

 Iestādes resursi

·         Atbalstošas mācību vides iekārtošana un optimāla izmantošana skolas mērķu un prioritāšu realizēšanai.

·         Pilnveidot un izmantot e-vidi skolas darba optimizācijā, pārraudzībā un vērtēšanā.

Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, tālākizglītību un pieredzes apmaiņu.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

·         Izvērtēt un aktualizēt skolas dokumentāciju.

Pilnveidot skolas pārraudzības sistēmu.

     

 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.

Ropažu vidusskola 2016./2017. mācību gadā īsteno divas izglītības programmas: pamatizglītības programmu (21011111) un vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu (31011011).

Papildus fakultatīvi apgūst:

·         angļu valodu 1. un 2. klasē;

·         krievu valodu 5. klasē.

Sākumskolas posmā skolēni apgūst pētnieciskā darba un publiskās uzstāšanās pamatus. Pamatskolas posmā pētnieciskā darbība tiek attīstīta mācību priekšmetu, īpaši dabaszinātņu, stundās. Savukārt vidusskolēni izstrādā individuālos pētnieciskos darbus, kas palīdz sekmīgi turpināt patstāvīgas studijas augstskolās.

Vienas trešās un abu ceturto klašu skolēni šajā mācību gadā īsteno projektu „Sporto visa klase”, kas paredz 5 sporta nodarbības nedēļā.

Ēdināšana

Brīvpusdienas:

·      1.—4. kl. skolēniem (valsts apmaksātas);

·      daudzbērnu un sociāli maznodrošinātām ģimenēm (pamatojoties uz Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr.34, prot. Nr.5, saistošie not. Nr.2);

·      launags vidusskolēniem.

 

Ropažu vidusskola 2017./2018. mācību gadā īsteno šādas interešu izglītības programmas:

·         bērnu mākslas studija (1.—9. kl.),

·         rokdarbu pulciņš (4.—9. kl.),

·         stikla apstrādes (mozaīkas) pulciņš (1.—4. un 5.—12. kl.),

·         EKO padome (4.—12. kl.),

·         loku šaušana (6.—12. kl.),

·         angļu valodas diskusiju klubiņš TEDx (6.—12. kl.),

·         publiskās runas un prezentācijas pulciņš,

·         dabaszinību pulciņš (1.—3 un 7.—9. kl.),

·         matemātikas pulciņš (4.—6. un 7.—9. kl.),

·         kokapstrāde (4.—6. kl.),

·         robotika (4.—9. kl.),

·         novadpētniecība (8.—12. kl.),

·         jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD (7.—12. kl.).

 

Skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus arī Ropažu Kultūras un izglītības centrā, Ropažu Sporta centrā, Ropažu Mūzikas un mākslas skolā “Rodenpois”, kā arī Jaunsardzes nodarbības.

Ropažu vidusskolas 1.-6. klašu izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās no plkst. 7.00 līdz pirmās stundas sākumam un pēcpusdienā līdz plkst. 17.20. Nodarbību laikā skolēniem tiek sniegts atbalsts mājas darbu izpildē, skolēni dodas pastaigās, gatavojas konkursiem, spēlējas un radoši darbojas.

Vidusskolēniem iespēja saņemt stipendiju atbilstīgi stipendiju nolikumam par labām un teicamām sekmēm, kā arī aktīvu iesaistīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos.

 

 

56.974736,24.635631

Dokumenti

Ropažu vidusskolas darbības pārskats 2016./2017. mācību gadā
.pdf
30.08.2017
Datora versija