Pabalsts krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatīšanos

23.12.2020
Pabalsts krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatīšanos
Pabalsta apmērs personai 80 euro apmērā mēnesī. Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 39.punktam pašvaldība pabalstu krīzes situācijā bērnam līdz 18 gadu vecumam palielina par 50 euro mēnesī, kas nozīmē, ka katra pilngadīga persona saņemtu pabalstu 80 euro apmērā un par bērnu - 130 euro.

Iesniedzējs aizpilda iesnieguma veidlapu, kur persona apliecina sniegto ziņu patiesumu, to, ka ģimene atrodas krīzes situācijā, t.i., mājsaimniecības pilngadīgie ģimenes locekļi zaudējuši darbu, nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, kā arī to, ka personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas  lietojumprogrammā (SOPA)  pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam.   

Saņemot iesniegumu, pašvaldības sociālais dienests, izmantojot SOPA pieejamo informāciju, izvērtē mājsaimniecības sociālo situāciju, tās izmaiņas un sagatavo situācijas aprakstu, kas ir klienta lietas neatņemama sastāvdaļa. Tiek iegūta informācijas no SOPA par mājsaimniecības locekļu darba vietām un bruto ienākumiem par iepriekšējiem mēnešiem, kā arī par ģimenei piešķirtajiem pabalstiem (bezdarbnieka pabalstu, atbalstu par dīkstāvi, u.c.). No iesniegumā un SOPA pieejamās informācijas tiek vērtēts, kādās nozarēs, kādās darba vietās strādā mājsaimniecības locekļi vai un kā ĀS ietekmējusi šīs nozares un konkrētās ģimenes (personas) sociālo un materiālo situāciju.  Nepieciešamības gadījumā sociālais dienests sazinās ar ģimeni (personu) un lūdz papildus informāciju, kas var noderēt kā pamatojums sociālās situācijas izmaiņu novērtējumam saistībai ar ĀS, ko iekļauj klienta lietā un lēmuma pamatojumā. 

Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 35.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā. – pamatvajadzību nodrošināšanai.

Krīze ĀS kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ĀS iestāšanās, nespēju šajā situācijā veikt visus obligātos maksājumus un apmierināt savas un savu ģimenes locekļu pamatvajadzības, izmantojot ierastos problēmu risināšanas veidus.

Sīkāka informācija iegūstama darba laikā sazinoties :

Sociālā darbiniece A. Jurika t. 27708020, e-pasts : agnese.jurika@ropazi.lv

Sociālā darbiniece A.Alksne t. 27788083, e-pasts : agnese.alksne@ropazi.lv

Sociālās palīdzības organizatore S.Tālberga t. 67918427, e-pasts: solvita.talberga@ropazi.lv

 

Informācija - Aicinām iedzīvotājus skatīties vietni www.covid19.gov.lv, kurā vienuviet ir pieejama aktuālā informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19, vai nepieciešamības gadījumā zvanīt uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8345.

 

Datora versija