VSAC „Vidzeme” filiāle „Ropaži” aicina darbā Pusceļa mājas vadītāju

17.03.2020
VSAC „Vidzeme” filiāle „Ropaži” aicina darbā Pusceļa mājas vadītāju
CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas sūtīt uz VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja” vai e-pastu inese.virse@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Pusceļa mājas vadītājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Ropaži”” līdz 2020. gada 27.martam.

VSAC „Vidzeme” filiāle „Ropaži”

Pusceļa mājas vadītājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Normālais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Interesantu darbu sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā
 • Algu no 799.00-1093.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei.
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Plānot, koordinēt, vadīt un atbildēt par pusceļa mājas darbību Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiālē “Ropaži”
 • Noteikt un kontrolēt klientam sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klienta specifiskām vajadzībām
 • Organizēt un kontrolēt klientu pašaprūpes spēju izvērtēšanu
 • Nodrošināt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un centrā noteikto kārtību.
 • Palīdzēt klientiem personīgo un sociālo problēmu risināšanā.
 • Piedalīties klientu rehabilitācijas procesā. Kopā ar sociālās rehabilitācijas komandu, izstrādāt un realizēt dzīves prasmju apmācības programmu
 • Plānot un koordinēt klientu sociālās aktivitātes dažādos pasākumos un nodarbībās, profesionālās un radošās nodarbībās, kultūras un sporta pasākumos. Kontrolēt pasākumu plāna izpildi.

 

Prasības pretendentiem

 • Augstākā profesionālā izglītība (sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, psihologs)
 • Valsts valodas prasme - C līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā un prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmsituācijas
 •  Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Ropaži”, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu inese.virse@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Pusceļa mājas vadītājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Ropaži”” līdz 2020. gada 27.martam.

Tālrunis informācijai - filiālē “Ropaži” 67918308.

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,  vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:
Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

Apstrādes juridiskais pamats:
-         Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);

-         Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Personāla atlases kandidātam:
ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem,  to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Datora versija