Ropažu novada pašvaldības Būvvalde

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Ropažu novada teritorijā, lūdzam vērsties pašvaldības Būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas.

 

 

Būvniecības nozares tiesiskais pamats ir Būvniecības likums, kurā noteiktas būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības, pienākumi būvniecības procesā,   atbildība par būvniecības rezultātā tapušo būvi, kā arī valsts un pašvaldību, to institūciju kompetenci būvniecības jomā.

Būvniecības procesuālo kārtību regulē Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Būvniecības regulējošo normatīvo aktu sarakstu var iepazīties Ekonimikas ministrijas tīmekļavietnē 

Informācija par par būvniecības procesu Ropažu novada administratīvajā teritorijā pieejama:

 Tekstuālā informācija

 Ģeotelpiskā informācija

Būvvalde

Ropažu novada pašvaldības Būvvalde ir pašvaldības struktūrvienība, kas pārzina, kontrolē būvniecību un ar to saistītos jautājumus Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.

Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Ropažu novada pašvaldības teritorijā, vadoties no pašvaldības teritorijas attīstības plāna, teritorijas plānojuma, detālplānojumiem un būvniecību regulējošo normatīvajiem aktiem.

Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas par arhitektūras, plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Ropažu novada Būvvaldes paziņojums iedzīvotājiem

Ropažu novada pašvaldības Būvvalde atrodas Ropažu Kultūras un izglītības centra ēkā 2. stāvā , Sporta ielā 2, Ropažos.

No 2020. gada 14. oktobra sakarā ar pasākumiem vīrusinfekcijas Covid-19 ierobežošanai

Ropažu novada pašvaldības Būvvalde klientu apkalpošanu klātienē veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta un apmeklējumu klātienē iespējams pieteikt tikai tad, ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti.

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka un jāsaskaņo, zvanot uz Ropažu novada pašvaldības Būvvaldi tel. 67918221, epasts: buvvalde@ropazi.lv, apmeklētāju pieņemšanas dienās: Pirmdienās no 9:00 līdz 18:00 Ceturtdienās no 9:00 līdz 19:00 (pusdienas pārtraukums no 13:00 – 14:00).     

 

Būvvaldes darbalaiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks :

Darba laiks:

Pirmdien     9:00–13:00 13:30–19:00
Otrdien        8:30–13:00 13:30–17:00
Trešdien      8:30–13:00 13:30–17:00
Ceturtdien  8:30–13:00 13:30–18:00
Piektdien     8:30–14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Apmeklētāju pieņemšana:


Pirmdiena: 9:00-13:00;14:00-18:30
Ceturtdiena: 9:00-13:00; 14:00-17:30

Pieņemšanu citā dienā lūgums saskaņot iepriekš.

 

 

 

 

56.975071,24.638658
Datora versija