Ropažu novada pašvaldības Būvvalde

Būvniecības nozares tiesiskais pamats ir Būvniecības likums, kurā noteiktas būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības, pienākumi būvniecības procesā,   atbildība par būvniecības rezultātā tapušo būvi, kā arī valsts un pašvaldību, to institūciju kompetenci būvniecības jomā.

Būvniecības procesuālo kārtību regulē Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Būvniecības regulējošo normatīvo aktu sarakstu var iepazīties Ekonimikas ministrijas tīmekļavietnē 

Informācija par par būvniecības procesu Ropažu novada administratīvajā teritorijā pieejama:

 Tekstuālā informācija

 Ģeotelpiskā informācija

Būvvalde

Ropažu novada pašvaldības Būvvalde ir pašvaldības struktūrvienība, kas pārzina, kontrolē būvniecību un ar to saistītos jautājumus Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.

Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Ropažu novada pašvaldības teritorijā, vadoties no pašvaldības teritorijas attīstības plāna, teritorijas plānojuma, detālplānojumiem un būvniecību regulējošo normatīvajiem aktiem.

Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas par arhitektūras, plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

 

 

Ropažu novada Būvvaldes paziņojums iedzīvotājiem

Ar š. g. 11. aprīli Ropažu novada pašvaldības būvvalde sāk darbu jaunās telpās KIC ēkā 2. stāvā , Sporta ielā 2, Ropažos. Jaunajās telpās būvvaldes darbalaiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks tiks saglabāts iepriekšējais :

Darba laiks:

Pirmdien     9:00–13:00 13:30–19:00
Otrdien        8:30–13:00 13:30–17:00
Trešdien      8:30–13:00 13:30–17:00
Ceturtdien  8:30–13:00 13:30–18:00
Piektdien     8:30–14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Apmeklētāju pieņemšana:


Pirmdiena: 9:00-13:00;14:00-18:30
Ceturtdiena: 9:00-13:00; 14:00-17:30

Pieņemšanu citā dienā lūgums saskaņot iepriekš.

 

 

 

 

56.975071,24.638658
Datora versija