2012. gads

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes” 3, Silakrogā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
ID Nr. RNP/2012/11ERAF
Paziņojuma datums 07.06.2012
Iesniegšanas datums 16.07.2012
Statuss Pārtraukts
Uzvarētājs -

Dokumenti

9.2.PIELIKUMS Lokālā tāme
.pdf
12.06.2012
9.3.PIELIKUMS Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
.pdf
12.06.2012
9.4.PIELIKUMS Logu specifikācijas (ailu aizpildījuma specifikācija)
.pdf
12.06.2012
9.5.PIELIKUMS Mezgli (cokola, sienas, pagrabu pārseguma siltinājuma mezgls; jumta pārseguma siltinājuma mezgls)
.pdf
12.06.2012
9.6.PIELIKUMS Mezgli (Cokola, sienas, pagraba pārseguma siltinājuma mezgls; jumta pārseguma siltinājuma mezgls)
.pdf
12.06.2012
10.PIELIKUMS Uzņēmuma līgums
.pdf
12.06.2012
11.PIELIKUMS Pretendenta (darbuzņēmēja) apliecinājums
.pdf
12.06.2012
Jautājumi un skaidrojumi par iepirkumu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Priedes" 3, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi", ID Nr. RNP/2012/11ERAF
.docx
02.07.2012
Iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Priedes" 3, Silakrogā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi" ID Nr. RNP/2012/11ERAF NOLIKUMS
.pdf
12.06.2012
1.PIELIKUMS Tehniskā specifikācija
.pdf
12.06.2012
2.PIELIKUMS Piedāvājuma nodrošinājuma forma
.pdf
12.06.2012
3.PIELIKUMS Pretendenta pieteikuma vēstule
.pdf
12.06.2012
4.PIELIKUMS Informācija par pretendentu
.pdf
12.06.2012
5.PIELIKUMS Pretendenta iepriekš veikto būvdarbu saraksts
.pdf
12.06.2012
6.PIELIKUMS Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas izziņa
.pdf
12.06.2012
7.PIELIKUMS Informācija par Pretendenta darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem)
.pdf
12.06.2012
8.PIELIKUMS Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (Laika grafiks tāmei Nr.1)
.pdf
12.06.2012
9.PIELIKUMS Finanšu piedāvājums
.pdf
12.06.2012
9.1.PIELIKUMS Būvniecības koptāme
.pdf
12.06.2012
Datora versija