ATCELTS! Ropažu novada pašvaldības paziņojums par nekustamā īpašuma “Augšciemi” -1, Augšciems, Ropažu novadā izsoli

17.02.2020
ATCELTS! Ropažu novada pašvaldības paziņojums par nekustamā īpašuma “Augšciemi” -1, Augšciems, Ropažu novadā izsoli
Ropažu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Augšciemi” -1, Augšciems, Ropažu novadā (kadastra nr. 8084 900 1662), kas saskaņā ar ierakstiem Ropažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000007245 1 sastāv no divistabu dzīvokļa 41,60 m2 platībā, 416/1798 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 80840110152001 un 416/1798 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 80840110152002.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv, kontaktpersona – Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs Oskars Ašmanis.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā Ropažu novada pašvaldības mājas lapā: www.ropazi.lv sadaļā „Pašvaldība”, - „Cenu aptaujas” – „Izsoles” un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – EUR 1750,00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2020. gada 24. marta, plkst. 09:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 200,00 EUR (divi simti euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2020. gada 23. marta, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2020. gada 24. martā  Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 10:30.

Samaksa par nekustamo īpašumu jāveic 100% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 Izsoles noteikumi

Datora versija