Iesniegts projekts grants ceļa Mintūži – Silmači posma pārbūvei

17.12.2019
Iesniegts projekts grants ceļa Mintūži – Silmači posma pārbūvei
Ropažu novada pašvaldība sagatavojusi un iesniegusi projekta pieteikumu grants ceļa Mintūži-Silmači posma Sauleskalni-Upesciems pārbūvei.

Nosakot prioritāri rekonstruējamo ceļa posmu Sauleskalni-Upesciems, tika izvērtēts lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu skaits, laukaugu platības, mājlopu skaits, deklarēto iedzīvotāju skaits, skolēnu pārvadājumi, grants ceļa tehniskais stāvoklis un integrētā tipa projekti, kas klasificējami šajā ceļa posmā.

Sauleskalni-Upesciems ceļa posmā novērojami dažādas pakāpes seguma defekti un nolietojies grants segums. Vietām neatbilstošas seguma rupjās frakcijas dēļ nav iespējams veikt ikdienas uzturēšanas darbus. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas kavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Caurtekas un sāngrāvji ir aizauguši vai to nav, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasara sezonā vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēta uzņēmējdarbība, skolēnu pārvadājumi un piekļuves īpašumiem. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz piegulošajiem īpašumiem. Ceļa sliktais stāvoklis apdraud ceļu satiksmes drošību, rada bojājumus autotransporta tehniskajam stāvoklim un kavē šo teritoriju sasniedzamību.

Projekta ieviešana pozitīvi ietekmēs 9 novada uzņēmēju saimniecisko darbību. Ieguldot investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, tiks saglabāta apdzīvotība, sekmēta konkurētspējas paaugstināšana un uzņēmējdarbības attīstība šajā apvidū.

Projekts tiks īstenots pie nosacījuma, ja tiks saņemts aizņēmums Valsts kasē projekta neattiecināmajām izmaksām.

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītāja

 

Datora versija