Līdz 15. oktobrim pagarināts Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš

02.10.2019
Līdz 15. oktobrim pagarināts Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5.panta pirmo daļu, un 9.pantu –

Ropažu  novada pašvaldība  aicina izvirzīt un pieteikt Ropažu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus uz vakantajām  vēlēšanu komisijas locekļu vietām

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā uz vakantajām vietām ir:

• reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām (pieteikumam jāpievieno izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma);

• Ropažu novada domes deputātiem;

• ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi).

Par vēlēšanu komisijas locekli var būt Latvijas pilsonis, kas prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas deputāts vai Ropažu novada domes deputāts.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

Kandidātu pieteikšanai personīgi iesniedzama aizpildīta pieteikuma veidlapa. Pieteikumu iesniegšanas vieta - Ropažu novada pašvaldībā, klientu apkalpošanas centrā (1.stāvā), Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz  2019.gada 15. oktobrim

 

Tālrunis informācijai – 67918666

Datora versija