Paziņojums par Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2020.-2031.gadam 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

13.03.2020
Paziņojums par Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2020.-2031.gadam 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Saskaņā ar Ropažu novada domes 2020. gada 10. marta sēdes lēmumu Nr. 4 “Par Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2020.-2031.gadam 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, tiek uzsākta Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam projekta 3. redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas laiks noteikts: no 2020. gada 18. marta līdz 2020. gada 9. aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 30. martā plkst. 18.00 Ropažu novada Kultūras un izglītības centra Mazajā zālē, Sporta ielā 2 k-2, Ropažos, Ropažu novadā.

Ar teritorijas plānojuma 3.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu novads, pirmdienās no plkst. 11 līdz 19, piektdienās no plkst. 9 līdz 13, pārējās darba dienās no plkst. 9 līdz 17), novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ropažu novada pašvaldībā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135), Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” vai nosūtīt pa pastu - ropazi@ropazi.lv. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ropažu novada pašvaldības būvvaldē (tālr.67918205, 67918221). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00 / 14.00-18.30, ceturtdienās plkst. 09.00-13.00 / 14.00-17.30.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums, par kuru tiek sniegts priekšlikums; juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums par kuru tiek sniegts priekšlikums.

Teritorijas plānojuma funkcionālais zonējums

Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas plānojuma piekļuve valsts autoceļiem

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

 

 

Datora versija