Ropažu novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas priekšsēdētāju

20.09.2021
Ropažu novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas priekšsēdētāju
Pieteikumu, norādot “Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata konkursam” var iesniegt līdz 2021. gada 30.septembra plkst. 12.00.

Bāriņtiesas priekšsēdētājs - profesijas kods 1344 05

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmo daļu par bāriņtiesas priekšsēdētāju var būt persona:

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 •  kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
 •  kura ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
 • kurai ir nevainojama reputācija.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas darbu un pārstāvēt bāriņtiesu;
 • noteikt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku pienākumus;
 • norīkot bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus par bāriņtiesas sēžu priekšsēdētājiem, kā arī sadalīt citus pienākumus bāriņtiesas darbiniekiem;
 • organizēt bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
 • nodrošināt datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu;
 • pildīt citus pienākumus, kas paredzēti normatīvajos aktos vai noteikti amata aprakstā.

Nepieciešamās prasmes, spējas un zināšanas:

 • izpratne un zināšanas par amata pienākumu izpildi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un augsta stresa noturība;
 • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes spējas;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.


Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu (1917,00 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē;
 • Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma pārejas noteikumu 22.punktu: […Šajā amatu konkursā priekšroka dodama tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu….].

Darba veikšanas vieta:

 • Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Pieteikumu, norādot “Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata konkursam” var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: novada.dome@ropazi.lv , līdz 2021. gada 30.septembra plkst. 12.00.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pretendenta attīstības redzējums par “Ropažu novada Bāriņtiesas nākotnes darbības attīstības vīzija” (ne vairāk kā trīs A4 formāta lapas datorrakstā);
 • Bāriņtiesas likuma 10.panta pirmajai daļai atbilstošo izglītības dokumentu kopijas un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (nepilsoņiem);
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām);
 • papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā; amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Ar konkursa nolikumu Ropažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļu amata pretendentu atlasei var iepazīties pielikumā.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 29233894.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.

 

Pielikumi

KONKURSA NOLIKUMS ROPAŽU NOVADA BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA, BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN BĀRIŅTIESAS LOCEKĻU AMATA PRETENDENTU ATLASEI
.pdf
28.09.2021
Datora versija