Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Attīstības programma

Teritorijas plānojums

Satiksmes infrastruktūras tematiskais plānojums

Tūrisma un rekreācijas tematiskais plānojums

Izglītības attīstības programma

Attīstības plāns darbā ar jaunatni

Pašvaldības energopārvaldības sistēma

PA „Stopiņu ambulance” darbības stratēģija