1

No 2021.gada 1.oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Ropažu novada Bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Stopiņu novada bāriņtiesa, Ropažu novada bāriņtiesa, Garkalnes novada bāriņtiesa un Vangažu pilsētas bāriņtiesa, kas atdalīta no Inčukalna novada bāriņtiesas.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas ētikas kodekss

Datu aizsardzība

Iedzīvotāji pakalpojums var saņemt tuvāk savai dzīvesvietai bijušo bāriņtiesu telpās Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā un Vangažu pilsētā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Ropažu novada bāriņtiesa darbu ar klientiem prioritāri veic konsultējot pa telefonu un/vai saziņā e-pastos. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli! Dokumentus bāriņtiesai var nosūtīt ar pasta starpniecību, klātienē (pastkastītē) vai elektroniski.

IESNIEGUMU VEIDLAPAS Bāriņtiesai pieejamas ŠEIT.

*Ārpus darbalaika un brīvdienās par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērnu vai personām ar ierobežotu rīcībspēju, lūdzam ziņot policijai.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Bāriņtiesas galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskajās un mantiskajās interesēs un tiesībās. 

Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu. Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.

Noderīga informācija:

https://www.bti.gov.lv/lv

https://www.lm.gov.lv/lv/gimene-un-berni-1