Bāriņtiesas apliecinājumus, iepriekš piesakot vizīti, var saņemt:

 • Stopiņu pagastā, Institūta ielā 30-4A, Ulbrokā, t.20228027;
 • Ropažu pagastā, Sporta ielā 1, Ropažos, t.25642186;
 • Garkalnes pagastā, Brīvības gatvē 455, Rīgā, t.26662139;
 • Vangažu pilsētā, Meža ielā 1, Vangažos, t.20274269.

Vai varat vērsties pie jebkura zvērināta notāra, kas atrodas tuvāk jūsu dzīvesvietai.


 

No 2021.gada 1.oktobra savu darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Ropažu novada Bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Stopiņu novada bāriņtiesa, Ropažu novada bāriņtiesa, Garkalnes novada bāriņtiesa un Vangažu pilsētas bāriņtiesa, kas atdalīta no Inčukalna novada bāriņtiesas.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas ētikas kodekss

Datu aizsardzība

Iedzīvotāji pakalpojums var saņemt tuvāk savai dzīvesvietai bijušo bāriņtiesu telpās Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā un Vangažu pilsētā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Ropažu novada bāriņtiesa darbu ar klientiem prioritāri veic konsultējot pa telefonu un/vai saziņā e-pastos. Katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli! Dokumentus bāriņtiesai var nosūtīt ar pasta starpniecību, klātienē (pastkastītē) vai elektroniski.

IESNIEGUMU VEIDLAPAS Bāriņtiesai pieejamas ŠEIT.

*Ārpus darbalaika un brīvdienās par tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērnu vai personām ar ierobežotu rīcībspēju, lūdzam ziņot policijai.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi ir noteikti Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Bāriņtiesas galvenā prioritāte  – nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskajās un mantiskajās interesēs un tiesībās. 

Bāriņtiesa aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu. Lēmumus pieņem koleģiāli, taču īpašos gadījumos, ja bērna veselība un dzīvība ir apdraudēta, bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi var pieņemt vienpersoniskus lēmumus.

Bāriņtiesas funkcijas un pakalpojumi:

 • Adopcija
 • Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana 
 • Bērnu aizgādību tiesību pārtraukšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem
 • Aizgādnība
 • Aizbildnība
 • Audžuģimene
 • Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma
 • Bērna nodošana citas personas aprūpē
 • Viesģimene
 • Vecāku domstarpību izšķiršana
 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Mantisko interešu aizsardzība
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas funkcijas:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

Noderīga informācija:

https://www.bti.gov.lv/lv

https://www.lm.gov.lv/lv/gimene-un-berni-1

1
7
2