Nr. 33/23, 18.10.2023., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi"

Nr. 52/22, 09.11.2022., Ropažu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

Nr.55/22, 09.11.2022., Par kārtību, kādā Ropažu novada pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā

Nr. 45/22, 12.10.2022., Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ropažu novadā

Nr.28/22, 06.07.2022.Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" sniegtie pakalpojumi

Nr.25/22, 08.06.2022. Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi

Nr.54/22, 09.11.2022., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 25/22 "Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" sniegtie pakalpojumi"

Nr. 21/22, 11.05.2022. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā

Nr.15/22, 20.04.2022. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā

Nr. 58/22, 23.11.2022., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15/22 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā"

Nr. 36/22, 31.08.2022., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15/22 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā"

Nr. 31/23, 18.10.2023., Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ropažu novadā

Nr. 32/23, 18.10.2023., Par stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem

Nr. 24/23, 06.09.2023., Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība

Nr.23/22, 08.06.2022. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/21 "Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Nr.13/23, 17.05.2023., Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 1. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/21 "Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Nr.1/22, 26.01.2022., Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Nr.5/22, 09.02.2022., Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

Nr. 32/22,  03.08.2022. Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem

Nr.31/22, 20.07.2022. Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība

Nr.14/22, 20.04.2022. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Nr.9/21, 01.09.2021., Par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu

Nr.10/21, 01.09.2021., Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība

Nr.22/21, 10.11.2021., Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs

Nr.28/21, 01.12.2021., Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

 

Nr. 37/23, 15.11.2023., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/23 "Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai "Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 8060-003-0275 un 8060-003-0274" teritorijai"

Nr. 35/23, 01.11.2023., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai "Čiekuriņi", Vālodzēs, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr.25/23, 20.09.2023., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Getliņu ielā 26 un "Jaunramuti", Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 19/23, 26.07.2023., Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai "Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 8060-003-0275 un 8060-003-0274" teritorijai

Nr. 21/23, 28.07.2023., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 20/23, 26.07.2023., Par Stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 46/dp "Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamiem īpašumiem "Avotiņi", "Lejasavotiņi" un "Augšavotiņi" (kadastra Nr. 8096 004 0056, 8096 004 0283, 8096 004 0284), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu daļā zemes vienībā Nākotnes iela 6, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0679

Nr. 17/23, 28.06.2023., Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Vangažu pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 14/23, 17.05.2023., Par Ropažu novada pašvaldības domes 08.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 6/23 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu

Nr. 2/23. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2022. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 63/22 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

Nr.1/23, 25.01.2023., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/22 "Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1954, 25.01.2023., “Par detālplānojuma zemes vienībām "Golfa klubs "Berģi"" un "Pūkas", Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu”

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1918, 11.01.2023., “Par detālplānojuma zemes vienībai "Ķibēni", Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu”

Nr. 63/22, 21.12.2022.,Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa 

Nr. 40/22, 14.09.2022., Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr.1775, 23.11.2022., Par detālplānojuma zemes vienībai Burtnieku iela 19, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Nr.56/22, 23.11.2022. Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 49/22, 26.10.2022,  Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Nr. 39/22, 14.09.2022. Par Ropažu novada pašvaldības 27.05.2009. saistošo noteikumu Nr. 14 "Detālplānojums "Silezers" (kadastrs Nr. 8084 007 0078), Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšanu

Nr.35/22, 31.08.2022 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma "Ulbrokas Kļavas", ar kadastra numuru 8096 003 1406, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”  

Nr. 26/22, 22.06.2022. Par saistošo noteikumu Nr. 7-dp "Par nekustamo īpašumu "Krievupes ielā 16b", kad. Nr. 8060 007 0320, apbūvi" atcelšanu