Nr.1/21, 07.07.2021. Ropažu novada pašvaldības nolikums

Nr.57/22, 23.11.2022., Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr. 42/22, 14.09.2022., Grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.18/22, 20.04.2022. Grozījums Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.12/22, 23.03.2022. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.3/22, 26.01.2022.Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.25/21, 10.11.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.13/21, 01.09.2021.Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.7/21, 18.08.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

Nr.3/21, 21.07.2021. Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 7. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/21 "Ropažu novada pašvaldības nolikums"

  Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

  Nr. 7/22., 23.02.2022., Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Saimnieks" nolikums

  Ropažu novada pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance"

  Nr.16/22, 20.04.2022., Ropažu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" nolikums

  Ropažu novada mobilā lietotne

  Nr.34/22., 17.08.2022., Par Ropažu novada mobilās lietotnes izmantošanas un personalizētās iedzīvotāja kartes izsniegšanas un lietošanas kārtību Ropažu novada pašvaldībā

  Nr. 59/22, 07.12.2022., Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novada pašvaldībā 

  Nr.19/22, 11.05.2022. Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem 

  Nr.13/22, 06.04.2022. Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem 

  Nr.10/22, 23.03.2022. Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam 

  Nr.8/22, 23.02.2022. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Ropažu novadā

  Nr.12/21, 01.09.2021. Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā.

  Nr.31/21, 15.12.2021.Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/21 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā".

  Nr.11/21, 01.09.2021. Par Ropažu novada pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā.

  Nr.18/21, 13.10.2021. Pašvaldības pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā

  Nr.33/21, 23.12.2021. Par Ropažu novada pašvaldības vienreizēja pabalsta sniegšanu Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas piegādi ar dabas gāzes apkuri nodrošina PA "Saimnieks" un PSIA "Garkalnes Komunālserviss", siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumu daļējai segšanai (iesniegums par vienreizējo pabalstu iesniedzams līdz 2022.gada 1.martam)

  Nr. 4/23, 08.03.2023, Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā

  Nr.2/22., 26.01.2022., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/21 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā"

  Nr. 11/23, 05.04.2023., Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu

  Nr. 2/23. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2022. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 63/22 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

  Nr.1/23, 25.01.2023., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/22 "Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"

  Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1954, 25.01.2023., “Par detālplānojuma zemes vienībām "Golfa klubs "Berģi"" un "Pūkas", Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu”

  Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1918, 11.01.2023., “Par detālplānojuma zemes vienībai "Ķibēni", Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu”

  Nr. 63/22, 21.12.2022.,Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa 

  Nr. 40/22, 14.09.2022., Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā

  Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr.1775, 23.11.2022., Par detālplānojuma zemes vienībai Burtnieku iela 19, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

  Nr.56/22, 23.11.2022. Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

  Nr. 49/22, 26.10.2022,  Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

  Nr. 39/22, 14.09.2022. Par Ropažu novada pašvaldības 27.05.2009. saistošo noteikumu Nr. 14 "Detālplānojums "Silezers" (kadastrs Nr. 8084 007 0078), Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšanu

  Nr.35/22, 31.08.2022 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma "Ulbrokas Kļavas", ar kadastra numuru 8096 003 1406, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”  

  Nr. 26/22, 22.06.2022. Par saistošo noteikumu Nr. 7-dp "Par nekustamo īpašumu "Krievupes ielā 16b", kad. Nr. 8060 007 0320, apbūvi" atcelšanu