Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi atrodami arī Latvijas Republikas tiesību aktu tīmekļa vietnes www.likumi.lv sadaļā  https://likumi.lv/ta/veids/ropazu-novada-pasvaldibas-dome/saistosie-noteikumi

  Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam
Nr. 11/24, 21.02.2024., Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

Nr. 12/24, 21.02.2024., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 7. decembra saistošajos noteikumos Nr. 59/22 "Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novada pašvaldībā"

Nr. 36/23, 01.11.2023., Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" radītā vides piesārņojuma zonas iedzīvotājiem

Nr. 16/23, 28.06.2023., Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā

Nr.2/22., 26.01.2022., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/21 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā"

Nr. 15/23, 31.05.2023., Par Ropažu novada pašvaldības pabalstu personas nāves gadījumā

Nr. 11/23, 05.04.2023., Par pašvaldības pabalstu ģimenei Ropažu novadā sakarā ar bērna piedzimšanu

Nr. 4/23, 08.03.2023, Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā

Nr. 2/24, 26.01.2024., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 8. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/23 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā"

Nr. 39/23, 15.11.2023., Grozījumi Ropažu novada domes 2023. gada 8. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/23 "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā"

Nr. 59/22, 07.12.2022., Par sociālajiem pakalpojumiem Ropažu novada pašvaldībā 

Nr.19/22, 11.05.2022. Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem 

Nr.10/22, 23.03.2022. Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam 

Nr.8/22, 23.02.2022. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Ropažu novadā

Nr. 4/24, 24.01.2024, Ropažu novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība

Nr. 5/24, 24.01.2024, Par Ropažu novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu

Nr. 29/23, 04.10.2023., Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā 

Nr. 10/24, 02.07.2024, Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Nr. 31/23, 18.10.2023., Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ropažu novadā

Nr. 32/23, 18.10.2023., Par stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem

Nr. 24/23, 06.09.2023., Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība

Nr.23/22, 08.06.2022. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/21 "Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Nr.13/23, 17.05.2023., Grozījumi Ropažu novada domes 2021. gada 1. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/21 "Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

Nr.5/22, 09.02.2022., Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

Nr.31/22, 20.07.2022. Ropažu novada pašvaldības interešu izglītības programmu mērķdotācijas sadales kārtība

Nr.14/22, 20.04.2022. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Nr.9/21, 01.09.2021., Par Ropažu novada profesionālās ievirzes Mūzikas un mākslas skolu līdzfinansējumu

Nr. 3/24, 24.01.2024, Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ropažu novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā, stājas spēkā: 01.09.2024.

Nr.10/21, 01.09.2021., Kārtība par pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem Ropažu novadā un samaksas kārtība

Nr.22/21, 10.11.2021., Par Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajās izglītības iestādēs

Nr.28/21, 01.12.2021., Kārtība, kādā Ropažu novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

 

Nr. 20/24, 15.05.2024., Zemes vienību Bitenieku iela 20 un Bitenieku iela 22, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 22/24, 15.05.2024., Nekustamo īpašumu "Remeikas-1" un "Remeiku plānotie grāvji", Sužos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, grozot teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 21/24, 15.05.2024., Zemes vienības "Liedes", Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 17/24, 10.04.2024., Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai zemes vienībām Kuršu iela 5, Kuršu iela 1, Lubānas iela 195, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 16/24, 10.04.2024., Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Rožu prospekts 43 un Rožu prospekts daļās, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 13/24, 20.03.2024. Par Garkalnes novada domes 2006. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 22 "Par nekustamā īpašuma "ZVEJNIEKI", kadastra Nr. 8060-011-0006, "BREKŠI", kadastra Nr. 8060-011-0180, apbūvi" atcelšanu daļā

Nr. 14/24, 20.03.2024. Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Berģu ciema teritorijai Divupes ielas apkaimē, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 3021, 07.02.2024., "Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Sniedzes", Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, īstenošanas kārtības izmaiņu apstiprināšanu"

Nr. 9/24, 07.02.2024., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Kaudzīšu iela 45, Kaudzīšu iela 49, "Mazkalsoni" un zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8096 007 0080, 8096 007 0121, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 40/23, 13.12.2023., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai Granīta iela 13B, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 37/23, 15.11.2023., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19/23 "Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai "Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 8060-003-0275 un 8060-003-0274" teritorijai"

Nr. 35/23, 01.11.2023., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībai "Čiekuriņi", Vālodzēs, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr.25/23, 20.09.2023., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, zemes vienībām Getliņu ielā 26 un "Jaunramuti", Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 19/23, 26.07.2023., Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem Baltezera ciema teritorijai pie Olīves, Mārsilu, Diānas un Lottes ielām un atļautā izmantojuma detalizācijai "Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 8060-003-0275 un 8060-003-0274" teritorijai

Nr. 21/23, 28.07.2023., Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 20/23, 26.07.2023., Par Stopiņu novada domes saistošo noteikumu Nr. 46/dp "Detālplānojuma Rīgas rajona Stopiņu novada nekustamiem īpašumiem "Avotiņi", "Lejasavotiņi" un "Augšavotiņi" (kadastra Nr. 8096 004 0056, 8096 004 0283, 8096 004 0284), grafiskā daļa un tā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" atcelšanu daļā zemes vienībā Nākotnes iela 6, ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0679

Nr. 17/23, 28.06.2023., Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Vangažu pilsētas teritorijai Gaujas ielas apkaimē, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 14/23, 17.05.2023., Par Ropažu novada pašvaldības domes 08.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 6/23 "Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma Ozolaines iela 8, ar kadastra numuru 8096 001 1134, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8096 001 0098, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" atcelšanu

Nr. 2/23. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2022. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 63/22 "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"

Nr.1/23, 25.01.2023., Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 49/22 "Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1954, 25.01.2023., “Par detālplānojuma zemes vienībām "Golfa klubs "Berģi"" un "Pūkas", Upesciemā, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu”

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1918, 11.01.2023., “Par detālplānojuma zemes vienībai "Ķibēni", Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu”

Nr. 63/22, 21.12.2022.,Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Malienas iela, Mežmalas iela 26 un Mežmalas iela 28, Langstiņos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa 

Nr. 40/22, 14.09.2022., Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā

Ropažu novada pašvaldības domes lēmums Nr.1775, 23.11.2022., Par detālplānojuma zemes vienībai Burtnieku iela 19, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā apstiprināšanu

Nr.56/22, 23.11.2022. Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, īpašumu Lielsišu ielas un Jaunsišu ielas, Dzidriņās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Nr. 49/22, 26.10.2022,  Par Ropažu novada Ropažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Nr. 39/22, 14.09.2022. Par Ropažu novada pašvaldības 27.05.2009. saistošo noteikumu Nr. 14 "Detālplānojums "Silezers" (kadastrs Nr. 8084 007 0078), Ropažu novads, Rīgas rajons" atcelšanu

Nr.35/22, 31.08.2022 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamā īpašuma "Ulbrokas Kļavas", ar kadastra numuru 8096 003 1406, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā teritorijā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”  

Nr. 26/22, 22.06.2022. Par saistošo noteikumu Nr. 7-dp "Par nekustamo īpašumu "Krievupes ielā 16b", kad. Nr. 8060 007 0320, apbūvi" atcelšanu