1. Apbedīšanas pabalsts Ropažu novadā
 2. Aprūpe mājās
 3. Atelpas brīža pakalpojums
 4. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
 5. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums
 6. Ģimenes asistenta pakalpojums
 7. Higiēnas pakalpojums
 8. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
 9. Mājokļa pabalsts
 10. Pabalsta piešķiršana krīzes situācijā, katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumā
 11. Pabalsts bērna ēdināšanai skolā/pirmsskolas izglītības iestādē bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām
 12. Pabalsts bērna nometnes apmaksai bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām
 13. Pabalsts dzīves jubilejās
 14. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
 15. Pabalsts mācību piederumu iegādei bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām
 16. Pabalsts nieru dialīzes slimniekiem
 17. Pabalsts nometņu apmaksai bērniem līdz 18 gadu vecumam
 18. Pabalsts politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajām personām
 19. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai
 20. Pabalsts uzturam tuberkulozes slimniekam
 21. Pabalsts veselības aprūpei personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss
 22. Pabalsts veselības uzlabošanai
 23. Pabalsts 1991.gada barikāžu dalībniekiem
 24. Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti daudzbērnu ģimenēm Ropažu novadā
 25. Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem
 26. Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsts transporta izdevumu segšanai
 27. Patversmes un naktspatversmes pakalpojums
 28. Psihologa pakalpojums
 29. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem vai ģimenēm ar bērniem
 30. Sociālā darba pakalpojums
 31. Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām pilngadīgām personām
 32. Specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
 33. Trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršana
 34. Vides pielāgošana personām ar funkcionāliem ierobežojumiem
 35. Ziemassvētku pabalsts
 36. Zupas virtuves pakalpojums