Cenu aptaujas

Cenu aptauja Tumšupes brīvpieejas strītbola bruģēta laukuma seguma izveidošanai            

 1. Pasūtītājs: Ropažu Sporta centrs        
 2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2022.        
 3. Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494.        
 4. Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu evita.eglaja@ropazi.lv.        
 5. Objekta adrese:  Zītari, Tumšupe, Ropažu pagasts, Ropažu novads. 80840050129        
 6. Pakalpojuma izpildes galējais  termiņš: 2022. gada 1. septembris 

Cenu aptauja Kākciema brīvpieejas strītbola bruģēta laukuma seguma izveidošanai            

 1. Pasūtītājs: Ropažu Sporta centrs        
 2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  27.06.2022.        
 3. Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494.        
 4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: elektroniski uz e-pastu evita.eglaja@ropazi.lv.        
 5. Objekta adrese: Kākaciems,  80840180458,  Ropažu pagasts, Ropažu novads        
 6. Pakalpojuma  izpildes galējais  termiņš: 2022. gada 1. septembris        

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā siltuma ražotājs un pārvadātājs Vangažos, Ropažu novadā, un Inčukalnā, Gaujā, Siguldas novadā, izsludina cenu aptauju par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa aprēķināšanu Vangažos, Gaujā un Inčukalnā.

Lūgums piedāvājumā norādīt cenu par 1 vienību (piel.1,2), bez PVN.

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: info@vnams.lv līdz 2022.gada 8.aprīlim plkst.14:00.

Darba uzdevums

 1. Faktisko ražošanas un grāmatvedības datu un uzskaites izvērtēšana tarifa iesniegšanai.
 2. Tarifa pamatojošu dokumentu sagatavošana un apkopošana. Konsultācijas par iesniedzamiem dokumentiem, grāmatvedības uzskaiti, formu un paraugu sagatavošana.
 3. Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana atbilstoši Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un citiem reglamentējošiem dokumentiem. Vienota tarifa aprēķins tiek izstrādāts par Pasūtītāja pārvaldībā esošajām siltumapgādes sistēmām.
 4. Jaunā tarifa izmaksu salīdzināšana ar esošā tarifa izmaksām un 2021.gada siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales faktiskām izmaksām.
 5. Tarifa aprēķina un to pamatojošo dokumentu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
 6. Piedalīšanās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas organizētajā tarifa uzklausīšanas sanāksmē. Prezentācijas sagatavošana.
 7. Konsultācijas par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales tarifa aprēķina aspektiem un piedalīšanās sagatavotā un iesniegtā tarifa projekta aizstāvēšanas procesā līdz tā apstiprināšanai.
 8. Mutiskas un rakstiskas atbildes uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzdotajiem precizējošiem jautājumiem, kas saistīti ar tarifa projektu.
 9. Plānotais termiņš tarifa iesniegšanai – 2022.gada 1.jūlijs.

Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem līdz ar tarifa apstiprināšanu.

Finanšu piedāvājums

 • Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ir par Darba uzdevumā noteiktā pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnvērtīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).
 • Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
 • Pretendents nodrošina Finanšu piedāvājumā norādīto cenu nemainīgumu visā līguma izpildes laikā.

Pretendents iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

Nosaukums

Piedāvātā cena EUR, bez PVN

 1. 1.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Inčukalns, Gauja, Siguldas novads.

 

 1. 2.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Vangaži, Ropažu novads.

 

Kopā

 

PVN 21%

 

Kopā

 

Papildus informācija par pretendentu:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Aicinām pieteikties supervizorus

Lai Ropažu novada pašvaldības pedagogiem sniegtu psihoemocionālo atbalstu Covid 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes  lietu un veselības aprūpes  departaments līdz 12.novembrim izsludina pieteikšanos un meklē supervizorus.


Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Tās laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai.
Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem un administrācijas komandām supervīziju mērķu grupas plānotas par šādām tēmām:

·         Stresa faktoru un izdegšanas mazināšana, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Attiecību veidošana ar kolēģiem un  skolēniem;

·         Rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās un attiecību veidošana ar kolēģiem, skolēniem  un padotajiem, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Izdegšanas sindroms, nogurums- kā mazināt šos faktorus;

·         Kā veiksmīgāk pielāgoties dažādām pārmaiņām skolā un izglītībā, salāgot  to ar savu personīgo dzīvi un hobijiem;

·         Darba stratēģijas; rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās; meklēt risinājumus problēmām un atbalstu sarežģitās situācijās.


Plānotais supervīziju īstenošanas periods: 2021.gada  22.novembris - 2021. gada 22. decembris.


Pieteikšanās: pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2021. gada 12.novembrim, plkst. 9:00, nosūtot to uz e-pasta adresi – iepirkumi@ropazi.lv.

Supervīzijas paredzētas attālinātā formā.
 

Projektu finansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

 

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai
ID Nr. 1/21
Paziņojuma datums 03.11.2021
Iesniegšanas datums 12.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Inga Akmene, Edgars Plētiens

 

 

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums Ropažu novada pašvaldība
Juridiskā adreses Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija
Reģistrācijas numurs 90000067986
Kontaktpersonas Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 25646611
e-pasta adrese iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā (parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) vai pasta sūtījumā, vai iesniedzami klātienē līdz 29.11.2021. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Pasta sūtījumā, adrese: Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Klātienē ievietojot iesniegumu kastītē:

 • Ropažu pagasta pārvaldē – Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135;
 • Stopiņu pagasta pārvaldē – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • Garkalnes pagasta pārvaldē – Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024;
 • Vangažu pilsētas pārvaldē – Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136;
 • Ropažu novada pašvaldībā – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski un ievietota Pasūtītāja mājas lapā sadaļā Cenu aptaujas.

Līguma darbības termiņš no 01.01.2022. līdz 31.12.2022., vai līdz pilnīgam summas izlietojumam, atkarībā kurš apstāklis iestājas pirmais.

Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 12 000,00, tai skaitā PVN.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā
ID Nr. 2/21
Paziņojuma datums 23.11.2021
Iesniegšanas datums 29.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA “Grūbes birojs”, Reģ. Nr. 40203143880