Cenu aptaujas

Aicinām pieteikties supervizorus

Lai Ropažu novada pašvaldības pedagogiem sniegtu psihoemocionālo atbalstu Covid 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes  lietu un veselības aprūpes  departaments līdz 12.novembrim izsludina pieteikšanos un meklē supervizorus.


Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Tās laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai.
Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem un administrācijas komandām supervīziju mērķu grupas plānotas par šādām tēmām:

·         Stresa faktoru un izdegšanas mazināšana, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Attiecību veidošana ar kolēģiem un  skolēniem;

·         Rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās un attiecību veidošana ar kolēģiem, skolēniem  un padotajiem, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Izdegšanas sindroms, nogurums- kā mazināt šos faktorus;

·         Kā veiksmīgāk pielāgoties dažādām pārmaiņām skolā un izglītībā, salāgot  to ar savu personīgo dzīvi un hobijiem;

·         Darba stratēģijas; rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās; meklēt risinājumus problēmām un atbalstu sarežģitās situācijās.


Plānotais supervīziju īstenošanas periods: 2021.gada  22.novembris - 2021. gada 22. decembris.


Pieteikšanās: pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2021. gada 12.novembrim, plkst. 9:00, nosūtot to uz e-pasta adresi – iepirkumi@ropazi.lv.

Supervīzijas paredzētas attālinātā formā.
 

Projektu finansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

 

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai
ID Nr. 1/21
Paziņojuma datums 03.11.2021
Iesniegšanas datums 12.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Inga Akmene, Edgars Plētiens

 

 

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums Ropažu novada pašvaldība
Juridiskā adreses Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija
Reģistrācijas numurs 90000067986
Kontaktpersonas Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 25646611
e-pasta adrese iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā (parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) vai pasta sūtījumā, vai iesniedzami klātienē līdz 29.11.2021. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Pasta sūtījumā, adrese: Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Klātienē ievietojot iesniegumu kastītē:

  • Ropažu pagasta pārvaldē – Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135;
  • Stopiņu pagasta pārvaldē – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
  • Garkalnes pagasta pārvaldē – Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024;
  • Vangažu pilsētas pārvaldē – Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136;
  • Ropažu novada pašvaldībā – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski un ievietota Pasūtītāja mājas lapā sadaļā Cenu aptaujas.

Līguma darbības termiņš no 01.01.2022. līdz 31.12.2022., vai līdz pilnīgam summas izlietojumam, atkarībā kurš apstāklis iestājas pirmais.

Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 12 000,00, tai skaitā PVN.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā
ID Nr. 2/21
Paziņojuma datums 23.11.2021
Iesniegšanas datums 29.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA “Grūbes birojs”, Reģ. Nr. 40203143880