Tualetes apkope: Tualetes izsmelšana un skalošana

Tualetes konteiners: Pasūtītāja īpašums, ietilpība – 330 l

Adrese: Dabas liegums “Lielie Kangari”, Ropažu pagasts, Ropažu novads

Lūdzam sniegt cenu piedāvājumu:

Pakalpojums

Skaits

Cena EUR, bez PVN

Tualetes izsmelšana un skalošana 1 x nedēļā

1

 

Tualetes izsmelšana un skalošana 1 x 2 nedēļās

1

 

Tualetes izsmelšana un skalošana ārpus atrunātā apkopju grafika

1

 

Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 09.01.2023.

Piedāvājumus iesūtīt: diana.vilcuka@ropazi.lv

Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības projektu vadītāja Diāna Viļčuka – diana.vilcuka@ropazi.lv, t. 26742199.

 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā (parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) vai pasta sūtījumā, vai iesniedzami klātienē līdz 27.12.2022. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: novada.dome@ropazi.lv

Pasta sūtījumā, adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs prasībām un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski un ievietota Pasūtītāja mājas lapā sadaļā Cenu aptaujas.

Līguma darbības termiņš no 01.01.2023. līdz pilnīgai  pušu saistību izpildei.

Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 10 000,00, tai skaitā PVN.

 • Piedāvājumus iesniegt līdz 14.12.2022    
 • Preču piegādes termiņš 30  dienu laikā no Līguma slēgsana brīža    
 • Preces – jaunas, nelietotas, bez jebkādiem bojājumiem, ražotāja iepakojumā    
 • Piedāvātās precēs pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām    
 • Visu preču garantija 36 (trīsdesmit seši)  mēneši  no preču saņemšanas brīža    
 • Piedāvājumu iesniegšana:  
  • sandis.petruskevics@ropazi.lv    
  • Ropažu novada pašvaldība LV90000067986    
  • Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130    
  • AS SEB Banka Kods UNLALV2X Konta Nr. LV79UNLA0033300130908    
 •  Saņēmējs: Ropažu vidusskola Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133   

Ropažu novada pašvaldība veic atkārotu cenu aptauju par Koplietošanas rekreācijas vietas izveidi un satiksmes drošības uzlabošanu  “Airītēs” kad.Nr. 80170010101 Sabiedrības līdzdalības projekta “Publiskajā telpā integrēts un brīvi pieejams “klusā” gaismas skvēra un rekreācijas zonas izveide Vangažu pilsētā – pie Dārzu ielas 2A” ietvaros.

Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piegādātājam, kurš piedāvā zemāko cenu bez PVN, piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai (skatīt pielikumā).

Cenu piedāvājumi iesniedzami Projektu vadītājai Līgai Mekšai elektroniskā veidā – e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv  līdz 10.11.2022.

Cenu aptauja Ropažu Sporta centra stadiona mākslīga seguma laukuma uzturēšanas darbiem.

Objekta nosaukums: Objekts: Ropažu Sporta centra stadions                                                
Objekta adrese: Sporta iela 2 - k1, Ropaži , Ropažu novads LV 2135                                            
Pasūtītājs:   Ropažu novada pašvaldība, Ropažu Sporta centrs                                                    
Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494
Piedāvājuma iesniegšana: elektroniski uz e pastu Evita.Eglaja@ropazi.lv, līdz 4.11.2022.        

                    

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 25.oktobrim plkst. 16:30.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski.

Līguma izpildes termiņš: 01.12.2022.

 

 

 

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Objekta atrašanās vieta: ‘Airītes’ kad.Nr. 80170010101 daļa pie ēkas Dārzu iela 2A, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv , t. 25483904; 27134698

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 14.10.2022. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Vērtēšanas kritēriju piešķiršana:

 1. 50 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātā cena ir zemākā, pārējiem pēc skaitliski apgrieztas formulas;
 2. 50 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura īpašumā/valdījumā esošā audzētava/cirsma atrodas Ropažu pašvaldības teritorijā, pārējiem pēc skaitliski apgrieztas formulas.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski.

Līguma izpildes termiņš: pirms pirmās adventes.

Plānotā pakalpojuma cena līdz PIL 9.panta slieksnim.

Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ventilācijas sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču apsekošana un apsekošanas atskaites iesniegšana (audits)

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 17.oktobrim plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski

Līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) dienas no līguma spēkā stāšanās dienas.

Cenu aptauja

Bērnu fizisko aktivitāšu trases ierīkošana

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Objekta atrašanās vieta: Zaķumuižas sporta stadions, Sapņu līča iela, Zaķumuiža, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv, t. 25483904; 27134698

1

 

 

 

 

 

Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums:

Ropažu novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs:

90000067986

Juridiskā adrese:

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Kontaktpersona:

Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja Diāna Viļčuka

Kontakttālrunis:

26742199

E-pasta adrese:

diana.vilcuka@ropazi.lv

1. Situācijas apraksts, pasūtījuma mērķis

Ropažu novada pašvaldība īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteikto projektu “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos”. Šī projekta ietvaros paredzētas fizisko aktivitāšu nodarbības – vingrošanas nodarbības vispārējās veselības stiprināšanai, zumbas nodarbības fiziskās veselības stiprināšanai, jogas nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem

Šīs cenu aptaujas mērķis ir līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 17:00 noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšanai 2022. – 2023. gadā.

Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par pieņemto lēmumu. Informācija par rezultātiem tiks nosūtīta elektroniski uz pretendenta norādīto e-pasta adresi.

2. Pasūtījuma priekšmets

Projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” ietvaros fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšana 2022. – 2023. gadā.

3. Termiņi un citas prasības pasūtījuma izpildei

3.1. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt pasūtījuma priekšmetā noteikto pakalpojuma izpildi labā kvalitātē.

3.2. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi. Pretendenta piedāvātās pakalpojuma cenas nevar tikt paaugstinātas līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

3.3. Par pasūtījuma izpildi tiek maksāts pēc pakalpojuma izpildes un pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu, kas nepārsniedz piedāvājumā norādīto pakalpojuma cenu.

3.4. Piedāvājumu var iesniegt arī par vienas fiziskās aktivitātes nodrošināšanu (vingrošanas, zumbas vai jogas).

4. Atbilstība tehniskajām un profesionālajām spējām.

4.1. Pretendents ir fiziska, personu apvienība vai juridiska persona ar pieredzi fizisko aktivitāšu nodarbību nodrošināšanā.

4.2. Pretendents spēj izpildīt pasūtījumu saskaņā ar šajā cenu aptaujā un Tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām.

4.3. Kopā ar finanšu piedāvājumu jāiesniedz pretendenta darbības apraksts, kas sniedz priekšstatu par pretendenta pieredzi (2. pielikums).

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 7 kalendārās dienas (līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 17:00).

6. Cenas veidošanas rādītāji

Pakalpojuma cenā jāiekļauj PVN, ja pretendents ir PVN maksātājs.

7. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai

7.1. Piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā veidā, nosūtot informāciju par piedāvātā pakalpojuma izmaksām uz e-pasta adresi diana.vilcuka@ropazi.lv līdz 2022. gada 10. oktobrim plkst. 17:00.

7.2. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 3. pielikumā norādītai finanšu piedāvājuma formai.

 

Cenu aptauja - Āra trenažieru iegāde

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība
 • Priekšmets: Sabiedrības līdzdalības projekta 2022 “Unikāli āra fitnesa trenažieri Upesciemā” ietvaros - Āra trenažieru iegāde.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 27.septembris
 • Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniskā veidā – e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv
 • Pretendenta izvēles kritērijs: Apkopojot piedāvājumus, sadarbības līgums tiks slēgts ar izvēlēto pretendentu, kas piedāvā zemāko cenu bez PVN, atbilstoši visām specifiskajām prasībām.

Cenu aptauja - Veselības dienas organizēšana ESF projekta “Stopiņu pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.2./16/I/014 ietvaros.

2022.gada 15.septembrī

 • Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība
 • Priekšmets: Veselības dienas organizēšana ESF projekta “Stopiņu pagasta iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.2./16/I/014 ietvaros
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 23.septembris, plkst. 15:00
 • Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu ingrida.birzniece-ezera@ropazi.lv
 • Pretendenta izvēles kritērijs: atbilstība tehniskajai specifikācijai un zemākā cena
 • Pretendenta rekvizīti:

 

Priekšmets: Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizācijas sistēmu, piekļuves kontroles sistēmu un videonovērošanas sistēmu un to sastāvā esošo iekārtu un ierīču apsekošana un apsekošanas atskaites iesniegšana (audits)

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Ropažu novada pašvaldība

Juridiskā adreses

Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

Reģistrācijas numurs

90000067986

Kontaktpersonas

Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 26611284

e-pasta adrese

iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā līdz 2022.gada 12.septembrim plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

2022.gada 31. augusts

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība, Reģ.nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Objekta atrašanās vieta: Kākciema parka teritorija, Kākciems, Ropažu pagasts, Ropažu novads

Kontaktpersona: Projektu vadītāja Līga Mekša, e-pasts: liga.meksa@ropazi.lv, t. 25483904; 27134698

Līguma izpildes laiks: līdz 10.10.2022.

Piedāvājums jāiesniedz: Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītājai Līgai Mekšai elektroniskā veidā – e-pastā: liga.meksa@ropazi.lv līdz 08.09.2022.

Tehniskā specifikācija:

 • Pasūtītājs: Gaismas pamatskola
 • Priekšmets: Akmens ogļu piegāde Ropažu novada Stopiņu pagasta Gaismas pamatskolai
 • Piegādes adrese: Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121
 • Kontaktpersona: Linda Rozentāle, T. 26550348, e-pasts:  saimnieciba@gaismasskola.lv
 • Piegāde un līguma termiņš:  pēc iepriekšēja pasūtījuma noteiktā apjomā. Līguma termiņš 12 mēneši.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 2.septembris, plkst. 10:00
 • Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.
 • Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā cena.

Ropažu novada pašvaldības Domes sēžu apskaņošanas sistēmas piegāde

2022.gada 15.augustā

Pasūtītājs: Ropažu novada pašvaldība

Priekšmets: Ropažu novada pašvaldības Domes sēžu apskaņošanas sistēmas piegāde

Piegādes adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Kontaktpersona: Reinis Putniņš. T. 29 444 572, e-pasts:  reinis.putnins@ropazi.lv

Piegāde un uzstādīšana:  pēc iepriekšēja saskaņojuma 2 nedēļu laikā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 23.augusts, plkst. 15:00

Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.

Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā cena.

Pretendenta rekvizīti:

 

Līguma darbības termiņš:  no 01.08.2022. līdz 31.12.2022.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 19.jūlijs, plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.

Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena visa līguma termiņā.

Pretendenta rekvizīti:

 

VEICAMO DARBU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas tehnikā apkope Ropažu pagasta iestādēm

Apkopes darbi jāveic vienu reizi laika periodā no 01.08.2022.-31.12.2022.

Apkopes darbi jāveic saskaņā ar iekārtu ražotāju instrukcijām un balstoties uz LR MK noteikumiem  Nr. 563.

Avārijas un izsaukuma darbi jāveic iespējami īsā laikā, pēc iepriekš saskaņotas darbu summas, balstoties uz atsevišķa līguma veikšanu par remonta darbiem:

 • avārijas darbi līdz 1 (vienai) stundai
 • izsaukuma darbi  līdz 4 (četrām) stundām.
 1. Ventilācijas iekārtas
  1. Pārbaudīt aparāta un to agregātu(ventilatori, gaisa vārsti, 3-ceļu vārsti, sūkņi un t.t.) darbību.
  2. Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisa vadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli, ja nepieciešamas saremontēt vai nomainīt.
  3. Pārbaudīt sistēmas kontroliera darbību un avārijas gadījumu reģistru.
  4. Parbaudīt ventilatoru, elektrodzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
  5. Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošibu.
  6. Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu.
  7. Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams nomainīt( filtru maiņu saskaņot ar Pasūtītāju).
  8. Pārbaudīt filtru aizsērēšanas sensoru darbību.
  9. Pārbaudīt ventilatoru bloķēšanas sensoru darbību.
  10. Iztīrīt sildītāju no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību.
  11. Pārbaudīt vai kondensāta drenāžas ir tīras, ja nepieciešams, iztīrīt.
  12. Iztīrīt aparāta korpusu no iekšpuses un ārpuses.
  13. Pārbaudīt gaisa ieņemšanas/ izmešanas restes, ja nepieciešams iztīrīt.
  14. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā sadaļā, pie dzinējiem, sildītājiem un t.t. pievilkt visas skrūves savienojumu vietās.
  15. Pārbaudīt sildītāju pārkarsēšanas aizsardzības darbību.
  16. Pārbaudīt elektrisko radiatoru temperatūru.
  17. Pārbaudīt ventilatoru gultņu trokšņu līmeni un vizuāli pēc pārkaršanas pazīmēm.

Un citi darbi pēc nepieciešamības

 1. Lokālo gaisa dzesētāju apkopes darbi
  1. Vizuāli novērtē iekārtas vispārējo stāvokli.
  2. Pārbauda aparāta un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti, 3-virzienu vārsti) darbību visos režīmos, nepieciešamības gadījumā saremontē vai noregulē.
  3. Pārbauda filtru stāvokli, iztīra tos un ja nepieciešams - nomaina.
  4. Iztīra sildīšanas un dzesēšanas radiatora darba virsmu.
  5. Pārbauda vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, iztīra tās no dubļiem.
  6. Pārbauda kondensāta sūkņa darbību, iztīra sūkni un kondensāta vannu.
  7. Veic ierakstu ventilācijas – kondicionēšanas iekārtu tehniskās apkopes žurnālā.
 2. Lokālo gaisa nosūces sistēmu apkopes darbi.

  1. Pārbaudīt sistēmas un to agregātu (ventilatori, gaisa vārsti un t.t.) darbību.
  2. Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāka konstrukcijas un vadības paneli.
  3. Pārbaudīt ventilatoru, elektrodzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
  4. Pārbaudīt ventilatoru gultņu trokšņu līmeni un vizuāli pēc pārkaršanas pazīmēm.
  5. Pārbaudīt gaisa ieņemšanas/izmešanas restes, ja nepieciešams, iztīrīt.

5. Sausais dzesētājs

 1. Iekārtas apskate, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un paneli.
 2. kondensatora un sausā dzesētāja mezglu tīrīšana/mazgāšana.
 3. Pārbaudīt sausā dzesētāja pretvibrācijas stiprinājumu drošību, kā arī atsevišķu iekārtas elementu    stiprinājumus.
 4.  Elektrokontaktu apskate un, nepieciešamības gadījumā, to pievilkšana. Spēka elektrokontaktu silšanas pārbaude.

6. Gaisa mitrinātāja tehniskās apkopes darbi.

 1. Iztīrīt tvaika cilindru elektrodus, pārbaudīt vai nav bojājumu, ja nepieciešams – nomainīt.
 2. Pārbaudīt tvaika un kondensāta cauruļu bojājumus, pārliecināties, ka tās pareizi pievienotas.
 3. Pārbaudīt ūdens cauruļu bojājumus un pārliecināties, ka tās pareizi pievienotas. Ja iespējams, iztīrīt ūdens filtru.
 4. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību, pievilkt visas skrūves, pārbaudīt izolāciju.
 5. Pārbaudīt drenāžas sūkņa darbību, noņemt un iztīrīt.
 6. Tvaika cilindra uztvērējs – parbaudīt un iztīrīt.
 7. Ievades vārsts – noņemt un iztīrīt filtrējošo elementu.

    7. Gaisa kondicionieru tehniskās apkopes darbi.

 1. Pārbaudīt aparāta un to agregātu (ventilatori, vārsti, sūkņi utt.) darbību visos režīmos.
 2. Pārbaudīt aparāta un tā ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
 3. Vizuāli novērtēt kabeļus un savienojumus.
 4. Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību.
 5. Pārbaudīt filtru stāvokli, iztīrīt, ja nepieciešams nomainīt.
 6. Pārbaudīt kondensāta sūkņu darbību.
 7. Pārbaudīt vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras, ja nepieciešams, iztīrīt.
 8. Pārbaudīt elektrisko savienojumu drušību elektriskajā sadaļā, pie dzinējiem, kompresoriem, sildītājiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās.
 9. Pārbaudīt indikācijas stikliņu freona sistēmā, vai sistēma ir sausa un tajā nav gāzes burbuļi.
 10. Iztīrīt aparāta korpusu no iekāpuses un ārpuses.
 11. Pievienojot spiediena manometrus, pārbaudīt visus freona spiediena devējus, nomainīt, ja nedarbojas.
 12. Ierakstīt rezultātus Aukstuma iekārtas apkopes žurnālā, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 563.

      8. Siltummezgla (ISM) tehniskās apkopes darbi.

 1. Noslēgarmatūras – pirms apkures sezonas un pēc apkures sezonas, jāpārbauda ventiļu, aizbīdņu darbaspēja. Gadījumā, ja noslēgarmatūra ir bojāta, veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu Pasūtītājam.
 2. Siltummezgla filtri – Siltumtrases un ēkas iekšējā kontūra tehniskā ūdens filtrējošie elementi pie normāliem ekspluatācijas apstākļiem (nav spiediena krituma pirms un pēc filtra) jātīra (veicot tā atvēršanu) divas reizes gadā – pirms un pēc sezonas. Pēc filtru revīzijas jāuzpilda sistēma ar ūdeni, jāatgaiso un jāatjauno to darbība.
 3. Karstā ūdens cirkulācijas  cauruļvada filtra revīzija – atverot un iztīrot filtrējošā elementa sietu.
 4. Siltummaiņi – skalošana pēc nepieciešamības. Pirms un pēc sezonas, jānoņem izolācija un jāpārliecinās vizuāli vai siltummainis nav bojāts. Īpaši pārbaudīt aukstā ūdens spiedienu pirms siltummaiņa un karstā ūdens spiedienam pēc siltummaiņa. Par novērojumiem veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā, ja nepieciešams – ziņot Pasūtītājam.
 5. Sūkņi – jāveic sūkņu atgaisošana, pie nosacījumie, ja sistēma darbojas. Gadījumos, ja sūkņu darbībā ir novērojami traucējumi un dzirdams normālai darbībai neatbilstošs troksnis, jāveic pilna sūkņa revīzija. Bojājumi un darbības tiek atspoguļotas siltummezgla apkopesžurnālā.
 6. Izplešanās tvertnes un hidrafori – jāvei gaisa spiediena pārbaude tvertņu un hidroforu gaisa telpās. Par bojājumiem ziņot Pasūtītājam.
 7. Siltummezgla vadības bloks – pārbaudīt procesora laika, datuma, gada iestatījumuar astronomisko laiku. Pārbaudīt darbības funkciju (kādā režīmā procesors strādā). Pārbaudīt āra gaisa temperatūras faktiskos un amortizētos rādījumus, salīdzināt aprēķinātās temperatūras kontūros ar faktiskajām. Nepieciešamības gadījumā veikt uzstādījumu izmaiņas. Pārbaudīt rokas režīmā mehānismu darbību (vai pilnībā atver un aizver vārstu, vai nav novērojams normālai darbībai neatbilstošs troksnis). Procesora programmas un veiktspējas pārbaude veicama  neatkarīgi no strādājošo kontūru skaita. Par izmaiņām veikt ierakstu apkopes žurnālā. Par bojājumiem ziņot Pasūtītājam.
 8. Vārsti un piedziņas – pārliecināties par mehānismu darbaspējām, vadot tos ar procesora palīdzību pieprasītajā virzienā. Vizuāli pārbaudīt vārstu blīvslēgu stāvokli, pārbaudīt vārsta un mehānisma stiprinājuma vietu, pārbaudīt mehānisma elektriskā pieslēguma klemmes uz spriegojumu. Parnovērojumiem veikt ierakstus apkopes žurnālā.
 9. Mēriekārtas un mērlīdzekļi – siltummezglu apkopju laikā sekot līdzi termometru un manometru stāvoklim. Veikt to vizuālo pārbaudi. Pārbaudīt siltummezgla manometru verifikācijas un kalibrēšanas uzlīmju derīguma termiņus.

Apkopju grafiks filtri un iekārtas

 

 

Cenu aptauja par darba aizsardzības pakalpojumiem (darba vides risku novērtēšanu un darba aizsardzības vadības organizatoriskās struktūras un sistēmas uzturēšana) un ugunsdrošība, veicot darbus, kuri ir norādīti zemāk

2022.gada 11.jūlijā

Darba uzdevums:

Izpildītāja pienākums sniegt šādus pakalpojumus, šādās pasūtītāja iestādēs:

1.Uzturēt atbilstošā kvalitātē darba aizsardzības vadības organizatorisko struktūru un sistēmu.

2.Noteikt un novērtēt darba vides riska faktorus, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmumam saistošajiem normatīvajiem dokumentiem un iekārtu tehniskajiem dokumentiem.

3. Apsekot darba vietas, konstatēt kaitīgos un bīstamos darba vides faktorus, sastādīt to personu vai profesiju (amatu) vai darba vietu sarakstu, kurās, nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi, nodarbinātie veic darbu, kas saistīts ar īpašu risku. 

4. Noteikt darba vides risku novēršanas un samazināšanas prioritātes, kā arī izstrādāt un koordinēt, atbilstoši materiālajam nodrošinājumam objektā, darba aizsardzības pasākumu plānu.

5. Kopā ar struktūrvienību atbildīgajām personām darba aizsardzībā, koordinēt darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu realizēšanu un veikt to uzraudzību objektā 1 x 1-2 mēnešos.

6. Izstrādāt nepieciešamos rīkojumus darba aizsardzības organizatoriskajā sistēmā, darba vides risku novēršanas vai samazināšanas pasākumu realizēšanai.

7. Izstrādāt nepieciešamās darba aizsardzības instrukcijas, pēc nepieciešamības vai mainoties normatīvajiem aktiem, pārskatīt tās un labot atbilstošajai situācijai.

8. Pēc nepieciešamības veikt apmācības un instruktāžas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9. Sastādīt obligātajām veselības pārbaudēm pakļauto personu un amatu sarakstu.

10. Sagatavot obligātās veselības pārbaudes kartes, norādot amatus un kaitīgos faktorus, saskaņā ar Pakalpojuma sniedzējam (Izpildītājam) iesniegtajiem darbinieku sarakstiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā.

11. Pēc obligātās veselības pārbaudes, ja tas norādīts arodārsta atzinumā, informēt darba devēju (Pasūtītāju), koordinēt un kontrolēt atbilstošu pasākumu veikšanu darbinieku veselības uzlabošanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā.

12. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sastādīt nodarbināto amatu sarakstu, kuru darbs saistīts ar ķīmiskām vielām un maisījumiem.

13. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sastādīt nodarbināto amatu sarakstu, kuru darbs saistīts ar bioloģiskajiem aģentiem, preventīvo pasākumu sarakstu un iepazīstināt ar tiem nodarbinātos.

14. Sastādīt profesiju sarakstu objektā, darbiniekiem, kuriem nepieciešami IAL un aizsargapģērbi.

15. Koordinēt IAL un aizsargapģērbu izsniegšanas uzskaiti, starp atbildīgajiem darba aizsardzībā objektos.

16. Organizēt operatīvu nelaimes gadījuma izmeklēšanu un uzskaiti, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

17. Kārtot un koordinēt visu nepieciešamo dokumentāciju uzņēmumā, saskaņā ar rīkojumiem un normatīvajiem aktiem darba aizsardzībā.

18. Nepieciešamības gadījumā pārstāvēt uzņēmuma intereses Valsts darba inspekcijā;

19. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošināt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, tai skaitā praktisko nodarbību, pēc nepieciešamības.

Objektu adreses un kontaktpersonas

Kontaktpersona visos objektos Izpilddirektors Maksims Griščenko

 1. Ropažu novada vidusskola, Rīgas iela 5,  Ropaži, Ropažu novads un Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads.
 2. Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois”, Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu novads;
 3. Pirmskolas izglītības iestāde „Annele”, Centra iela 4, Ropaži, Ropažu novads;
 4. Ropažu novada bibliotēka, „Modriņi”, Ropaži, Ropažu novads;
 5. Filiālbibliotēka „Zaķumuiža”, Parka iela 6, Zaķumuiža, Ropažu novads.
 6. Kultūras un izglītības centrs, Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads;
 7. Sporta centrs, Sporta iela 2, Ropaži, Ropažu novads;
 8. Zaķumuižas sporta zāle, Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads;
 9. Ulbrokas bibliotēka, Institūta iela 3, Ulbroka, Ropažu novads, LV-2130;
 10. Sauriešu bibliotēka, Līdumnieku iela 1 - 54, Saurieši, Stopiņu pagasts, LV-2118
 11. Vangažu kultūras nams, Gaujas iela 12, Vangaži, Vangažu pilsēta, LV-2136;
 12. Vangažu vidusskola, Gaujas iela 2, Vangaži, Vangažu pilsēta, LV-2136;
 13. Vangažu PII “Jancis”, Smilšu iela 2, Vangaži, Vangažu pilsēta, LV-2136;
 14. Stopiņu pamatskola, Līdumnieku ielā 10, Sauriešos, Ropažu novadā, LV-2118.

Aptuvenais darbinieku skaits: 400 cilvēki.

Līguma darbības termiņš:  no 01.08.2022. līdz 31.12.2022. un Vangažu pilsētā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 14.jūlijs, plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv.

Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena visa līguma termiņā.

Pretendenta rekvizīti:

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar cenu aptaujas darba uzdevumu, piedāvājam veikt darba uzdevumā minētos darbus, saskaņā ar cenu aptaujas prasībām un līgumu, par summu:

Nr.p.k.

Darbi

Summa mēnesī, EUR bez PVN

Summa mēnesī, EUR ar  PVN

1.

Darba aizsardzības pakalpojumi no 01.08.2022. līdz 31.12.2022.

 

 

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar darba apjomu un mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvātā pakalpojuma izpildi.

 

 

Cenu aptauja Tumšupes brīvpieejas strītbola bruģēta laukuma seguma izveidošanai            

 1. Pasūtītājs: Ropažu Sporta centrs        
 2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2022.        
 3. Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494.        
 4. Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu evita.eglaja@ropazi.lv.        
 5. Objekta adrese:  Zītari, Tumšupe, Ropažu pagasts, Ropažu novads. 80840050129        
 6. Pakalpojuma izpildes galējais  termiņš: 2022. gada 1. septembris 

Cenu aptauja Kākciema brīvpieejas strītbola bruģēta laukuma seguma izveidošanai            

 1. Pasūtītājs: Ropažu Sporta centrs        
 2. Cenu piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  27.06.2022.        
 3. Kontaktpersona informācijai: Raimonds Umbraško, ēku un teritorijas pārzinis, tālr. 22848494.        
 4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: elektroniski uz e-pastu evita.eglaja@ropazi.lv.        
 5. Objekta adrese: Kākaciems,  80840180458,  Ropažu pagasts, Ropažu novads        
 6. Pakalpojuma  izpildes galējais  termiņš: 2022. gada 1. septembris        

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā siltuma ražotājs un pārvadātājs Vangažos, Ropažu novadā, un Inčukalnā, Gaujā, Siguldas novadā, izsludina cenu aptauju par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa aprēķināšanu Vangažos, Gaujā un Inčukalnā.

Lūgums piedāvājumā norādīt cenu par 1 vienību (piel.1,2), bez PVN.

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: info@vnams.lv līdz 2022.gada 8.aprīlim plkst.14:00.

Darba uzdevums

 1. Faktisko ražošanas un grāmatvedības datu un uzskaites izvērtēšana tarifa iesniegšanai.
 2. Tarifa pamatojošu dokumentu sagatavošana un apkopošana. Konsultācijas par iesniedzamiem dokumentiem, grāmatvedības uzskaiti, formu un paraugu sagatavošana.
 3. Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana atbilstoši Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un citiem reglamentējošiem dokumentiem. Vienota tarifa aprēķins tiek izstrādāts par Pasūtītāja pārvaldībā esošajām siltumapgādes sistēmām.
 4. Jaunā tarifa izmaksu salīdzināšana ar esošā tarifa izmaksām un 2021.gada siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales faktiskām izmaksām.
 5. Tarifa aprēķina un to pamatojošo dokumentu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
 6. Piedalīšanās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas organizētajā tarifa uzklausīšanas sanāksmē. Prezentācijas sagatavošana.
 7. Konsultācijas par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales tarifa aprēķina aspektiem un piedalīšanās sagatavotā un iesniegtā tarifa projekta aizstāvēšanas procesā līdz tā apstiprināšanai.
 8. Mutiskas un rakstiskas atbildes uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzdotajiem precizējošiem jautājumiem, kas saistīti ar tarifa projektu.
 9. Plānotais termiņš tarifa iesniegšanai – 2022.gada 1.jūlijs.

Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem līdz ar tarifa apstiprināšanu.

Finanšu piedāvājums

 • Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ir par Darba uzdevumā noteiktā pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnvērtīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).
 • Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
 • Pretendents nodrošina Finanšu piedāvājumā norādīto cenu nemainīgumu visā līguma izpildes laikā.

Pretendents iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

Nosaukums

Piedāvātā cena EUR, bez PVN

 1. 1.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Inčukalns, Gauja, Siguldas novads.

 

 1. 2.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Vangaži, Ropažu novads.

 

Kopā

 

PVN 21%

 

Kopā

 

Papildus informācija par pretendentu:

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

Aicinām pieteikties supervizorus

Lai Ropažu novada pašvaldības pedagogiem sniegtu psihoemocionālo atbalstu Covid 19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes  lietu un veselības aprūpes  departaments līdz 12.novembrim izsludina pieteikšanos un meklē supervizorus.


Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Tās laikā pieredzējuša profesionāļa – supervizora vadībā daudz uzmanības tiek veltīts attiecību veidošanai, profesionālo jautājumu formulēšanai, izzināšanai un problēmu risināšanai.
Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem un administrācijas komandām supervīziju mērķu grupas plānotas par šādām tēmām:

·         Stresa faktoru un izdegšanas mazināšana, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Attiecību veidošana ar kolēģiem un  skolēniem;

·         Rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās un attiecību veidošana ar kolēģiem, skolēniem  un padotajiem, profesionālo robežu apzināšanās;

·         Izdegšanas sindroms, nogurums- kā mazināt šos faktorus;

·         Kā veiksmīgāk pielāgoties dažādām pārmaiņām skolā un izglītībā, salāgot  to ar savu personīgo dzīvi un hobijiem;

·         Darba stratēģijas; rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās; meklēt risinājumus problēmām un atbalstu sarežģitās situācijās.


Plānotais supervīziju īstenošanas periods: 2021.gada  22.novembris - 2021. gada 22. decembris.


Pieteikšanās: pretendents savu piedāvājumu iesniedz elektroniski līdz 2021. gada 12.novembrim, plkst. 9:00, nosūtot to uz e-pasta adresi – iepirkumi@ropazi.lv.

Supervīzijas paredzētas attālinātā formā.
 

Projektu finansē Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

 

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Supervīzijas nodrošināšana Ropažu novada pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai
ID Nr. 1/21
Paziņojuma datums 03.11.2021
Iesniegšanas datums 12.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs Inga Akmene, Edgars Plētiens

 

 

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums Ropažu novada pašvaldība
Juridiskā adreses Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija
Reģistrācijas numurs 90000067986
Kontaktpersonas Iepirkumu nodaļas vadītāja Aija Sventecka, T. 25646611
e-pasta adrese iepirkumi@ropazi.lv

Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks:

Cenas piedāvājums un pielikumi ir iesniedzami elektroniskā pasta sūtījumā (parakstīti ar elektroniski drošu parakstu) vai pasta sūtījumā, vai iesniedzami klātienē līdz 29.11.2021. plkst. 10:00.

E-pastā iesūtāms cenu piedāvājums: iepirkumi@ropazi.lv.

Pasta sūtījumā, adrese: Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Klātienē ievietojot iesniegumu kastītē:

 • Ropažu pagasta pārvaldē – Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135;
 • Stopiņu pagasta pārvaldē – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • Garkalnes pagasta pārvaldē – Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024;
 • Vangažu pilsētas pārvaldē – Meža iela 1, Vangaži, Ropažu novads, LV-2136;
 • Ropažu novada pašvaldībā – Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Cenu izpētes mērķis – noskaidrot zemāko cenu piedāvājumu.

Līgums tiek slēgts ar pretendentu, kura iesniegtais cenu aptaujas piedāvājums ir atbilstošs un ar zemāko piedāvāto cenu.

Informācija par rezultātu tiek izsūtīta elektroniski un ievietota Pasūtītāja mājas lapā sadaļā Cenu aptaujas.

Līguma darbības termiņš no 01.01.2022. līdz 31.12.2022., vai līdz pilnīgam summas izlietojumam, atkarībā kurš apstāklis iestājas pirmais.

Plānotā pakalpojuma cena līdz EUR 12 000,00, tai skaitā PVN.

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana Ropažu novada pašvaldībā
ID Nr. 2/21
Paziņojuma datums 23.11.2021
Iesniegšanas datums 29.11.2021
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA “Grūbes birojs”, Reģ. Nr. 40203143880