Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

 

Iestādes privātuma politika

Šī Privātuma politika, turpmāk tekstā – “Politika”, sniedz informāciju par to, kā dome vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu datus, tādējādi nodrošinot, ka fizisko personu dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Personām pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz jebkuru fizisku personu datiem, kas atrodas domes rīcībā.  

1. Definīcijas

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

Pārzinis  - Ropažu novada pašvaldība, reģ. Nr. LV90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130,  tel. 67910518, novada.dome@ropazi.lv (turpmāk tekstā “Pašvaldība”), mājaslapa www.ropazi.lv. Katra Ropažu novada pašvaldības struktūrvienība vai iestāde ir atbildīga par to datu apstrādi, kas atrodas viņas rīcībā. 

Datu subjekts - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Pašvaldība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.2. Pašvaldība personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Pašvaldības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

2.3. Pašvaldība neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pašvaldības, piemēram, personas vainas un/vai nolaidības dēļ.

2.4. Personas datu apdraudēšanas gadījumā Pašvaldība paziņos par to datu subjektam.

3. Piemērojamie tiesību akti:

Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

Fizisko personu datu apstrādes likums.

Par pašvaldībām 

Informācijas atklātības likums 

Elektronisko dokumentu likums un daudzi citi tiesību akti.

4. Pašvaldība apstrādā sekojošas datu kategorijas:

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pašvaldība, ir atkarīgas no konkrētās fiziskās personas vajadzībām, saņemamajiem pakalpojumiem u.c.  Pašvaldība ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:

4.1. Identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums;

4.2. Kontaktu dati – dzīves vietas dati, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

4.3. Finanšu dati – informācijas par bankas kontiem, apgrozījumu tajos, finanšu situāciju u.c.;

4.4. Personu apliecinošo dokumentu dati -dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.;

4.5. Komunikācijas dati – zvana ieraksts uz klientu apkalpošanas centru, e-pasts, vēstule, iesniegums, vai cita informācija, kas saistīta ar persona komunikāciju ar Pašvaldību;

4.6. Dati, kurus persona pati paziņo Pašvaldībai;

4.7. Personas atrašanās vietas dati - personas IP adreses informācija;

4.8. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Pašvaldības mājaslapas www.ropazi.lv apmeklēšanu;

4.9. videonovērošanas ieraksti un attēli;

4.10. likumā noteiktajos gadījumos - Datus par personas veselību, finansiālo stāvokli, seksuālo dzīvi,  reliģisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, etnisko izcelsmi, politisko pārliecību;

4.11. citi dati. 

5. Personas datu apstrādes nolūki 

Pašvaldība apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un ērtu apkalpošanu, savu ar likumu uzlikt pienākumu veikšanai, tai skaitā, bet ne tikai:

5.1. izglītības iestāžu reģistra organizēšana:

5.1.1. reģistrēt bērnu izglītības iestādē,

5.1.2. atskaitīt bērnu no Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādes reģistra rindas, 

5.1.3. mainīt izglītības iestādi,

5.1.4. piešķirt pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai izglītības iestādei,

5.1.5. izskatīt pieteikumu par pašvaldības izglītības iestādes apmeklēšanas uzsākšanu,

5.1.6. izskatīt iesniegumu par privāto izglītības iestādi/bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.

5.1.7. iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskatīšana un lēmumu pieņemšana.

5.2. nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) administrēšana:

5.2.1. NĪN maksāšanas paziņojuma par nekustamo īpašumu Ropažu novada administratīvajā teritorijā nosūtīšanai,

5.2.2. piešķirt NĪN atvieglojumu,

5.2.3. atmaksāt pārmaksāto NĪN par nekustamo īpašumu,

5.2.4. novirzīt pārmaksāto NĪN,

5.2.5. sadalīt NĪN parāda atmaksu pa daļām.

5.3. dažādu atļauju izsniegšana:

5.3.1. koku zāģēšanai vai vainagu veidošanai,

5.3.2. izkārtnes izvietošanai,

5.3.3. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai,

5.3.4. ielu tirdzniecībai,

5.3.5. ielu tirdzniecības organizēšanai,

5.3.6. publiska pasākuma rīkošanai Ropažu novadā,

5.3.7. pārvietoties un/vai kravu pārvadājumiem pa Ropažu novada pašvaldības ceļiem ar grants segumu,

5.4. darījumi ar nekustamo īpašumu (turpmāk - NĪ):

5.4.1. izvērtēt lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,

5.4.2. iznomāt zemesgabalu,

5.4.3. izsniegt izziņu par NĪ atļauto izmantošanu saskaņā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu,

5.4.4. atdalīt NĪ un piešķirt tam adresi,

5.4.5. precizēt NĪ lietošanas mērķi,

5.4.6. izsniegt atteikumu no pirmpirkuma tiesībām,

5.4.7. veikt atmežošanas kompensācijas aprēķinu,

5.4.8. izsniegt izziņu par adresi NĪ,

5.4.9. apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu,

5.4.10. izsniegt atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai,

5.5. pašvaldības atbalsta saņemšanai:

5.5.1. piešķirt/atjaunot daudzbērnu ģimeņu statusu un piemērot atlaides,

5.5.2. sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.

5.5.3. izsniegt izziņu par iztikas minimuma apmēru Ropažu novadā.

5.6. deklarētās dzīvesvietas datu apstrāde:

5.6.1. anulēt, reģistrēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu,

5.6.2. saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu.

5.7. dažādi:

5.7.1. izskatīt iesniegumu,

5.7.2. sniegt juridisko konsultāciju,

5.7.3. izskatīt pieteikuma anketu sporta pasākuma līdzfinansējumam,

5.7.4. datu apstrāde saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos,

5.8. būvniecības iesniegumu izskatīšanai:

5.8.1. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes būvēm),

5.8.2. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums ēkām),

5.8.3. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums meliorācijas būvēm,

5.8.4. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei),

5.8.5. apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai,

5.8.6. apliecinājuma karte inženierbūvei vai inženiertīklam,

5.8.7. būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts,

5.8.8. paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai,

5.8.9. paskaidrojuma raksts meliorācijas būves konservācijai,

5.8.10. paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai,

5.8.11. paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai,

5.8.12. apliecinājums par ēkas nojaukšanu,

5.8.13. paskaidrojuma raksts 1. grupas būvei,

5.8.14. paskaidrojuma raksts inženierbūvei,

5.8.15. paskaidrojuma raksts (ēkām),

5.8.16. paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei,

5.8.17. ēkas fasādes apliecinājuma karte,

5.8.18. paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves,

5.8.19. saņemt izziņu par būves neesamību dabā,

5.8.20. apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu,

5.8.21. apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.

5.9. teritorijas plānošanas jautājumu izskatīšanai:

5.9.1. iesniegums detālplānojuma redakcijas izskatīšanai,

5.9.2. iesniegums izstrādātā detālplānojuma redakcijas izskatīšanai,

5.9.3. saņemt atļauju detālplānojuma izstrādei,

5.9.4. lokālplānojuma redakcijas apstiprināšana,

5.10. darbinieku atlasei:

5.11. darba tiesisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai,

5.12. informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai,

5.13. ID karšu un pieejas karšu administrēšanai,

5.14. bāriņtiesas pakalpojumu nodrošināšana:

5.14.1 aizbildnības nodibināšana,

5.14.2. aizgādnības jautājumu izskatīšana,

5.14.3. jautājumu par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās izskatīšana,

5.14.4. adopcijas jautājumu izskatīšana,

5.14.5. jautājumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu izskatīšana, audžuģimenes uzraudzības realizācija,

5.14.6. tiesas pieprasījumu sniegt informāciju/atzinumu civillietā izpildei nepieciešamo apstākļu noskaidrošanas un lēmuma pieņemšanas nodrošināšanai,

5.14.7. iesnieguma par bērnam piekritušā mantojuma pieņemšanu/atraidīšanu, īpašuma iegūšanu bērnam vai rīcību ar bērna mantu izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga lēmuma pieņemšanas gadījumā – turpmāko bērna mantas pārvaldības procesu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

5.14.8. iesnieguma par viesģimenes statusa piešķiršanu izskatīšanas, lēmuma sagatavošanas un pieņemšanas, kā arī labvēlīga administratīvā akta pieņemšanas gadījumā – turpmāko viesģimenes piemērotības viesģimenes statusam procesu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai,

5.14.9. vispārēju iesniegumu izskatīšana un tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde,

5.15. notariālo funkciju veikšanai,

5.16. organizēt kustamā un nekustamā īpašuma izsoles,

5.17. publisko iepirkumu veikšanai,

5.18. nodrošināt algotus pagaidu sabiedriskos darbus aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros,

5.19. skolēnu nodarbinātības vasaras projektam.

5.20. administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai.

5.20. naudas balvu piešķiršanai un līdzfinansējuma saņemšanai.

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

6.1. Likuma prasība – lai Pašvaldība varētu veikt tai ar likumu uzticētās funkcijas, izpildītu ar likumu uzliktos pienākumus un realizētu ar likumu uzliktās tiesības, Pašvaldībai likuma ietvaros ir jāveic fiziskas persona datu apstrāde, pretējā gadījumā nav iespējams realizēt Pašvaldības tiesības un pienākumus. 

Detalizēti par personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem:

5.1.punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma “Par pašvaldībām” 15.pants pirmās daļas 3.punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ, Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, Izglītības likums, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi. 

5.2. punkta minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3. punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

5.3. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.4. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - 2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.748 “Noteikumu par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumi 735 “Par publiskas personas zemes nomu”, Zemes ierīcības likums, 2016.gada 2.augusta MK noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2015.gada 8.decembra “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2010.gada 28.spetemba MK noteikumi 919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.5. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.6. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Dzīvesvietas deklarēšanas likums, 2017. gada 29. augusta MK noteikumi Nr. 505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.7. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma „Par pašvaldībām” 15.pants 4. un 12.punkts, 2012.gada 16.oktobra Nr.709 noteikumi Nr.1263 "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.8.punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 14.punkts, Būvniecības likums, 2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.9.punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Teritorijas attīstības plānošanas likuma pirmās daļas 3.punkts, 2014.gada 14.oktobra MK noteikumi Nr.628 “Noteikumi par teritorija attīstības plānošanas dokumentiem”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.10. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Darba likuma 28.panta pirmā un otrā daļa, 32.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

5.11. punktā minētajam apstrādes nolūkam - Darba likuma 28.panta pirmā daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts;

5.12. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam:

5.12.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības funkcijas ir: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); saskaņā ar 5.punktu - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); saskaņā ar 6.punktu - nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī pilda citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Saskaņā ar 2006.gada 7.marta MK noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 10.4.apakšpunktu tīmekļa vietnē ievieto ziņas par pašvaldības aktualitātēm. Līdz ar to, pašvaldībai ir ar normatīvajiem aktiem pienākums nodrošināt informācijas atklātību un informēt sabiedrību par tās budžeta līdzekļu izlietojumu un funkciju realizāciju;

5.12.2. saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldība iedzīvotāju (sabiedrības) interesēs var realizēt brīvprātīgās iniciatīvas, t.sk. informēt sabiedrību par tās iestādēs un novadā notiekošajām aktivitātēm. Pašvaldības veiktajās aptaujās bieži tiek saņemti pieprasījumi par šāda veida informācijas sniegšanu;

5.12.3. pašvaldības leģitīmās interesēs ir informēt sabiedrību par pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošajām aktivitātēm, infrastruktūras attīstību, pieejamo izglītību, tūrisma iespējām, kultūras un sporta pasākumiem, u.c., lai piesaistītu apmeklētājus, jaunas investīcijas, radītu Siguldas novada pašvaldības un administratīvās teritorijas pozitīvu tēlu, iedzīvotājiem un ģimenēm draudzīgu vidi (piesaistīt jaunus nodokļu maksātājus);

5.13. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas a. un c.apakšpunkts.

5.14.1. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam – personas iesniegums, Civillikums (t.sk., 216.-354.pants), Bāriņtiesu likums (t.sk., 4., 16., 17.pants, 29.-33.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likums.

5.14.2. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums iesniegums, saņemtā informācija un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Civillikumu (t.sk., 200., 203.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 22.-24.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu),

5.14.3. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos, noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (4., 16.,17. un 38.pants), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (7.-20.punkts),

5.14.4. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Civillikumu (162.-176.pants), Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 34.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu, Ministru kabineta 2018. gada 30.oktobra noteikumiem Nr.667 “Adopcijas kārtība”,

5.14.5. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 25.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” (t.sk., 15.-49.punkts u.c.),

5.14.6. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam tiesas pieprasījums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Civillikumu, Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17., 50., 50.1 pants, u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civilprocesa likumu),

5.14.7. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu (t.sk., 4., 16., 17.pants, 21.pants u.c.), Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civillikumu.

5.14.8. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu (t.sk., 45.3 pants u.c.),

5.14.9. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam personas iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Civillikumu u.c.. 

5.15. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Bāriņtiesu likuma 61.pants, Civillikums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

5.16. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c. apakšpunkts.

5.17. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Publisko iepirkumu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts.

5.18. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 12., 15.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts.

5.19., 5.20. punktā minētajam datu apstrādes nolūkam - likuma “Par pašvaldībām” 12., 15. pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts, attiecīgie Stopiņu novada domes saistošie noteikumi.

6.2. Personas piekrišana – fiziska persona, kā personas datu subjekts, pati dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņas brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Pašvaldībai apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Personas piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski sarunas laikā pēc personas identifikācijas vai rakstiski (aizpildot veidlapu Pašvaldības telpās vai iesniedzot dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Pašvaldību. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.3. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Pašvaldība varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar personu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot personu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.4. Pašvaldības leģitīmas intereses – ievērojot Pašvaldības intereses, kuru pamatā ir ar likumu uzlikto funkciju izpilde, kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana personām, Pašvaldībai ir tiesības apstrādāt Persona personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. 

6.5. Juridisko pienākumu izpilde – Pašvaldība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības.

6.6. Vitālu interešu aizsardzība – Pašvaldība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu personas vai citu fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.). 

6.7. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Pašvaldība ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

7. Personas tiesības ierobežot savu datu apstrādi 

7.1. Personu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:

7.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

7.1.2. apstrādājot Personas datus, Pašvaldība var veikt profilēšanu, lai ekonomiskāk rīkotos ar pašvaldības mantu; gadījumos, ja Fiziskai  personai saistošs lēmums  tiek pieņemts ar automātiskiem līdzekļiem, persona var to apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā. Personai jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Pašvaldību.

8. Sīkdatnes

8.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas personas ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Domes interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pašvaldības mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. 

8.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

8.3. Ja persona nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, persona var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

9. Fiziskas personas datu iegūšanas veidi:

9.1. Datu subjekts izmanto Pašvaldības pakalpojumus;

9.2. Datu apstrādes nepieciešamību nosaka likums un Pašvaldība, pamatojoties uz likumu iegūst personas datus no valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā, bet ne tikai, no publiskajiem reģistriem, no Latvijas valsts pārziņā esošajām datu bāzēm, iedzīvotāju reģistra,  sodu reģistra, CSDD, Komercreģistra u.c.  

9.3. apmeklē vai pārlūko Pašvaldības mājaslapas; 

9.4. tiek filmēts ar Pašvaldības videonovērošanas iekārtam;

9.5. tiek fotografēts dažādu publisku pasāku laikā; 

9.6. Pašvaldība var apstrādāt personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām.

10. Personas datu apstrādes laiks 

Pašvaldība apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 

10.1. Persona ir deklarēta novadā vai tur dzīvo, apmeklē Pašvaldības organizētus pasākumus, izglītības iestādes, vēlas saņemt atbildes uz iesniegumiem, pieteikumiem u.c. 

10.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10.3. cik tas ir nepieciešams Pašvaldības leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

10.4. kamēr nav atsaukta Personas piekrišana personas datu apstrādei.

11. Personas datu koplietošana

Lai sniegtu personai pilnvērtīgu pakalpojumu, Pašvaldība var kopīgot persona personas datus citām valsts un pašvaldību iestādēm. 

Pašvaldībai ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem: 

- tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

-palīdzības dienestiem;

Pašvaldība izsniegs personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.  

12. Automatizēta lēmuma pieņemšana

Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta, izņemot datu apstrādi attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu. 

13. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai, bet gadījumā, ja tāda nepieciešamība rastos, tas tiks noformēts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

14. Datu subjekta tiesības

14.1. Vērsties Pašvaldībā, lai saņemtu Pašvaldības rīcībā esošo personas datu kopiju;

14.2. Labot visus Pašvaldības rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas Pārzinim.

14.3. Personai ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Domes ir saņēmušas informāciju par šo Personu. Pašvaldība nesniegs Personai informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. 

14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

14.5. Personai ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

14.6. Vērsties Pašvaldībā vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi

14.7. Vērsties pie Pašvaldības datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par personas datu apstrādi un to aizsardzību. Informācija par Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu ir pieejama domes mājaslapā www.ropazi.lv.

15. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos 

Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos: datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +37167419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv; datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr.: +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv.