Iesniegumus elektroniski jāiesniedz nosūtot uz e-pastu: novada.dome@ropazi.lv , iesniegumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, vai arī izmantojot e-adresi.

Klātienē, papīra formātā iesniegumus var iesniegt Ropažu novada pagastu pārvaldēs Klientu apkalpošanas centros - Stopiņu pagastā, Garkalnes pagastā, Ropažu pagastā, Vangažu pilsētā, kontaktinformācija un adreses ŠEIT.

Ropažu novada pašvaldība informē, ka, iesniedzot iesniegumu, Ropažu novada pašvaldība veiks iesniegumā norādīto personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) nosacījumiem. Ar Ropažu novada pašvaldības datu privātuma politiku var iepazīties tīmekļa vietnē https://www.ropazi.lv/lv/personas-datu-aizsardziba

Ar 2022. gada 3. martu pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības PII var ne tikai, izmantojot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (KAC) pakalpojumu, bet arī elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā (izņemot prioritātes pievienošanu).

Pamācība: Jauna pieteikuma iesniegšana portālā epakalpojumi.lv

Pamācība: Pirmsskolu rindas pieteikuma statusa maiņa portālā e-pakalpojumi.lv

Atbalsta saņemšana, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)

Iesniegums bērna uzņemšanai Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē (iesniedz izglītības iestādē)