Valsts iestāžu pakalpojumi, kurus var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Iesniegumu pieņemšana:
Algas nodokļa grāmatiņa 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
Gada ienākumu deklarācija

Konsultācija par e-pakalpojumu:
Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS
Valsts ieņēmumu dienesta identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

Iesniegumu pieņemšana:
Apbedīšanas pabalsts        
Apdrošināšanas atlīdzība        
Apgādnieka zaudējuma pensija        
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi        
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu        
Atlīdzība par bērna adopciju        
Bērna adopcijas pabalsts        
Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts        
Bērna kopšanas pabalsts        
Bērna piedzimšanas pabalsts        
Bezdarbnieka pabalsts (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti)        
Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai        
Ģimenes valsts pabalsts        
Invaliditātes pensija - piešķiršana vai pārrēķins (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti)        
Maternitātes pabalsts        
Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā        
Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai        
Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam        
Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana        
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti        
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas        
Paternitātes pabalsts        
Pensiju 2. līmeņa brīvprātīgā dalībnieka reģistrācija        
Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu        
Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa        
Personas datu vai izmaksas adreses maiņa (bankas konta vai izmaksas adreses maiņa)       
Slimības pabalsts        
Speciālā valsts pensija        
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts        
Vecāku pabalsts        
Vecuma pensijas pārrēķināšana sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu        
Vecuma pensijas piešķiršana (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti)

Izziņas:
Informācija par dalību pensiju 2. līmenī       
Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem       
Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta       
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību       
Informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu       
Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem       
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru       
Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam       
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem       
Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)       
Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS

COVID-19 sertifikāta izsniegšana ar klienta pilnvarojumu       
Konsultācija COVID-19 sertifikāta saņemšanā       
 

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS

Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki       
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija       
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana       
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija       
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija       
Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija       
 

VPVKAC izveides pamatā ir Koncepcija par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 98. pants nosaka, ka VPVKAC valsts pārvaldes pakalpojumus pēc iespējas sniedz viena klientu apkalpošanas centra ietvaros klātienē vai elektroniski arī tad, ja to sniegšanā ir iesaistītas vairākas iestādes vai citi tiesību subjekti. VPVKAC darbību regulē Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumi Nr. 401 „Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību”.

Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri pašlaik ir pieejami 90 pašvaldībās, to darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Par Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem ROPAŽU NOVADĀ un to sniegtajiem pakalpojumiem SĪKĀK VARI UZZINĀT ŠEIT.