Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja - Evita Rozenbaha-Kalniņa;
Komisijas loceklis - Agnija Osīte;
Komisijas loceklis - Kristīna Anmane;
Komisijas loceklis - Gatis Blīgzna;
Komisijas loceklis - Jānis Staškevičs;
Komisijas loceklis - Līva Nagliņa-Tenisone;
Komisijas loceklis - Aina Bernharde.

Saziņai: tālrunis 67387226, e-pasts:  velesanu.komisija@ropazi.lv.

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Dace Leitāne; 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Raivis Dāvidsons;
Komisijas loceklis – Arvils Baumanis;
Komisijas loceklis – Laila Kundziņa;
Komisijas loceklis – Ilma Lāčgalve;
Komisijas loceklis – Arita Berga;
Komisijas loceklis  - Līga Emule-Konone.

Saziņai: tālrunis: 25180581; 28789018 (komisijas sekretāre), e-pasts:  administrativa.komisija@ropazi.lv, e-adrese:  _DEFAULT@40900040250

Administratīvo aktu strīdu komisija

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs - Vita Paulāne;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Ainārs Laurs;
Komisijas loceklis – Gatis Ābele;
Komisijas loceklis – Karīna Saukāne;
Komisijas locekle - Kristīne Baltiņa.

Saziņai: tālrunis 28358222, e-pasts: karina.saukane@ropazi.lv .

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Gunita Lauriņa;
Komisijas loceklis - Margarita Vovka;
Komisijas sekretāre - Aija Ninnere.

Saziņai: tālrunis 29384766, e-pasts: aija.ninnere@ropazi.lv .

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Dace Leitāne;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Laila Kundziņa;
Komisijas loceklis - Aija Palkavniece;
Komisijas loceklis - Renāte Gremze;
Komisijas loceklis - Rolands Linejs;
Komisijas loceklis - Guntars Vērdiņš;
Komisijas loceklis - Pēteris Caics.

Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Jevgēnijs Sergejevs;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Valners;
Komisijas loceklis – Jānis Cīrulis;
Komisijas loceklis - Aija Ninnere;
Komisijas loceklis – Ina Zvirbule.

Saziņai: tālrunis 28374804, e-pasts: izsoles@ropazi.lv .

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu  novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ainārs Vaičulens;
Komisijas loceklis - Garkalnes pagasta Mežsaimniecības inženieris Kaspars Šuikovskis;
Komisijas loceklis - Valsts meža dienesta pārstāvis Jānis Ozoliņš;
Komisijas loceklis - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis Juris Teikmanis;
Komisijas loceklis - pilnvarotais pārstāvis no mednieku biedrības "Latvijas mednieku asociācija" Haralds Barviks;
Komisijas loceklis - pilnvarots pārstāvis no biedrības "Latvijas Meža īpašnieku biedrība"  Guntars Kampernovs;
Komisijas loceklis - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Jānis Šolks;
Komisijas loceklis - Ropažu novada deputāts Pēteris Salenieks.

Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums

Komisijas priekšsēdētājs - Aina Bernharde;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ainārs Linde;
Komisijas loceklis - Līga Emule-Konone;
Komisijas loceklis - Armands Bērziņš;
Komisijas loceklis - Gatis Ābele;
Komisijas loceklis - Inese Vēbere. 

Saziņai: tālrunis 67918573, e-pasts: aina.bernharde@ropazi.lv .

Pedagoģiski medicīniskās komisija

Komisijas vadītājs – Ina Melkina.
Komisijas loceklis – klīniskais psihologs Gundega Ulme;
Komisijas loceklis – audio logopēde Aiga Pavasare;
Komisijas loceklis – speciālais pedagogs Antra Krauce;
Komisijas loceklis – ārstniecības persona, ārste  Solveiga Rubule. 

Ropažu novada Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, tālr. +371 26455773, e-pasts: vita.paulane@ropazi.lv
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieki, kuri Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus:
  • Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētajas vietnieks Ainārs Vaičulens, tālr. +371 28711252, e-pasts: ainars.vaiculens@ropazi.lv
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Krišjānis Mincenbergs
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Zahars Vorobjovs
 • Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Ropažu novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:
 • Ropažu novada pašvaldības dome
  • Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks Ainārs Vaičulens
  • Ropažu novada Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Grunde
  • Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis
  • Ropažu novada Ropažu pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Blaus
  • Ropažu novada Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis
  • Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko
  • Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Jeļena Toca
  • Ropažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Skrastiņa
 • Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Ainars Bērcis
 • Ropažu novada pašvaldības policijas  Administratīvās nodaļas priekšnieks Arvils Baumanis
 • Ropažu novada pašvaldības policijas Garkalnes-Vangažu iecirkņa priekšnieks Ivars Mazurs  
 • Ropažu novada pašvaldības policijas Operatīvās vadības centra priekšnieks Sandis Gedominskis
 • Ropažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ruta Leišavniece
 • Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” Apsaimniekošanas un remontu nodaļas vadītāja Kristīna Anmane
 • SIA “Vilkme” pārstāve Guntis Gasons
 • SIA “Garkalnes Komunālserviss” pārstāvis Aleksandrs Inārs Zaharāns
 • SIA “Garkalnes ūdens” pārstāvis
 • SIA “Garkalnes inženiertīkli” pārstāvis Klāvs Zīberts
 • SIA “Vangažu namsaimnieks” pārstāvis Tatjana Ponomarenko
 • SIA “Vangažu avots” pārstāvis Ineta Dedele
 • Pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance” vadītāja Vija Ikauniece
 • Valsts meža dienesta pārstāvis Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu nodaļas vecākais mežzinis Jānis Ozoliņš
 • AS “Sadales tīkls” pārstāvji Vidzemes tīklu nodaļas vadītājs Ivo Leoke
 • Vidzemes tīklu nodaļas meistars Andris Millers
 • AS “Augstsprieguma tīkls” pārstāvis Tehniskās ekspluatācijas departamenta vadītājs Aivars Kapče
 • Zemessardzes pārstāvis ZS 19.kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Uldis Dadzāns
 • Valsts vides dienesta pārstāvji:
  • Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Reinis Bitenieks
  • Piesārņojuma kontroles daļas vadītāja vietnieks Mikus Freijs
 • Valsts Policijas pārstāvis
  • VP RRP Salaspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Kaspars Rekscs
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve
  • LVĢMC Prognožu un Klimata daļas Prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Dienesta brigāžu atbalsta centra (BAC) “Purvciems” vadītāja Marina Romanovska

Valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales kārtības un tarifikācijas saskaņošanas pašvaldības izglītības iestādēm komisija

Komisijas priekšsēdētājs -  Vija Tomiņa;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Ludmila Vorobjova;
Komisijas loceklis - Andrs Briņķis;
Komisijas loceklis - Anda Kalniņa;
Komisijas loceklis - Normunds Balabka;
Komisijas loceklis -  Armands Siliņš.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Evija Lūkina;
Komisijas loceklis - Ludmila Vorobjova;
Komisijas loceklis - Ainārs Laurs;          
Komisijas loceklis - Vija Tomiņa;
Komisijas sekretāre - Arta Bluķe.

Sabiedrības līdzdalības budžeta iniciatīvu vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Haralds Burkovskis, Ropažu novada domes priekšsēdētājas otrais vietnieks;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Agnese Frīdenberga, PROVIDUS vadošā pētniece, ārējais eksperts sabiedrības līdzdalības budžetēšanā;
Komisijas loceklis - Agnese Bērziņa, biedrības “Stopiņu Salaspils partnerība” pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Arnis Lasmanis, Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Dace Helmane, ārējais eksperts, biedrības “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Elīna Sviridova, Vangažu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Jana Mihailova, Ropažu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Liene Pļaviņa, Stopiņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis;
Komisijas loceklis - Linda Čakše, Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta vadītāja; 
Komisijas loceklis - Māra Zebauere, biedrības “Stopiņu Politiski Represēto biedrība” pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Terēza Luksa, Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis; 
Komisijas loceklis - Uģis Urtāns, biedrības “Rodenpois” pārstāvis.
 

Dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanas un privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Armands Bērziņš;
Komisijas priekšsēdētaja vietnieks– Karina Saukāne;
Komisijas loceklis – Aija Palkavniece;
Komisijas loceklis – Aina Bernharde;
Komisijas sekretārs –  Linda Dioro.