Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja - Evita Rozenbaha-Kalniņa;
Komisijas loceklis - Agnija Osīte;
Komisijas loceklis - Kristīna Anmane;
Komisijas loceklis - Gatis Blīgzna;
Komisijas loceklis - Jānis Staškevičs;
Komisijas loceklis - Līva Nagliņa-Tenisone;
Komisijas loceklis - Aina Bernharde.

Saziņai: e-pasts:  velesanu.komisija@ropazi.lv.

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Raivis Davidsons; 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Dace Leitāne;
Komisijas loceklis – Arvils Baumanis;
Komisijas loceklis – Laila Kundziņa;
Komisijas loceklis – Ilma Lāčgalve;
Komisijas loceklis – Arita Berga;
Komisijas loceklis  - Līga Emule-Konone.

Saziņai: tālrunis: 25180581; 28789018 (komisijas sekretāre), e-pasts:  administrativa.komisija@ropazi.lv, e-adrese:  _DEFAULT@40900040250

Administratīvo aktu strīdu komisija

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs - Vita Paulāne;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Ainārs Laurs;
Komisijas loceklis – Gatis Ābele;
Komisijas loceklis – Karīna Saukāne;
Komisijas locekle - Kristīne Baltiņa.

Saziņai: tālrunis 28358222, e-pasts: karina.saukane@ropazi.lv .

Komisijas priekšsēdētājs – Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta direktors Andrs Briņķis;
Komisijas locekle - Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta Personāla vadības nodaļas vadītāja Sanita Grāvīte;
Komisijas locekle - Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste Diāna Poriete;
Komisijas locekle - Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta Administrācijas tiesiskās nodrošinājuma nodaļas galvenā juriste Kristīne Baltiņa;
Komisijas locekle – Kancelejas vadītāja Ilze Imaka

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Gunita Lauriņa;
Komisijas loceklis - Karīna Saukāne;
Komisijas sekretāre - Tatjana Vasiļevska.

Saziņai: tālrunis 25478859, e-pasts: tatjana.vasilevska@ropazi.lv .

Iepirkumu komisija

  Komisijas priekšsēdētājs: Dace Leitāne;
  Komisijas priekšsēdētāja 1. vietnieks: Laila Kundziņa;
  Komisijas priekšsēdētāja 2. vietnieks: Guntars Vērdiņš;
  Komisijas loceklis:
  Sanita Grāvīte;
  Komisijas loceklis: Rolands Linejs;
  Komisijas loceklis: Pēteris Caics.

  Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija

  Komisijas priekšsēdētājs – Jevgēnijs Sergejevs;
  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Cīrulis;
  Komisijas loceklis – Aija Ninnere;
  Komisijas loceklis - Ina Zvirbule;
  Komisijas loceklis –Inese Ziediņa.

   

  Saziņai: tālrunis 28374804, e-pasts: izsoles@ropazi.lv .

  Medību koordinācijas komisija

  Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu  novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Ainārs Vaičulens;
  Komisijas loceklis - Garkalnes pagasta Mežsaimniecības inženieris Kaspars Šuikovskis;
  Komisijas loceklis - Valsts meža dienesta pārstāvis Jānis Ozoliņš;
  Komisijas loceklis - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis Juris Teikmanis;
  Komisijas loceklis - pilnvarotais pārstāvis no mednieku biedrības "Latvijas mednieku asociācija" Haralds Barviks;
  Komisijas loceklis - pilnvarots pārstāvis no biedrības "Latvijas Meža īpašnieku biedrība"  Guntars Kampernovs;
  Komisijas loceklis - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Jānis Šolks;
  Komisijas loceklis - Ropažu novada deputāts Pēteris Salenieks.

  Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

  Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums

  Komisijas priekšsēdētājs - Aina Bernharde;
  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ainārs Linde;
  Komisijas loceklis - Līga Emule-Konone;
  Komisijas loceklis - Armands Bērziņš;
  Komisijas loceklis - Gatis Ābele;
  Komisijas loceklis - Inese Vēbere. 

  Saziņai: tālrunis 67918573, e-pasts: aina.bernharde@ropazi.lv .

  Pedagoģiski medicīniskās komisija

  Komisijas vadītājs – Ina Melkina.
  Komisijas loceklis – klīniskais psihologs Gundega Ulme;
  Komisijas loceklis – audio logopēde Aiga Pavasare;
  Komisijas loceklis – speciālais pedagogs Antra Krauce;
  Komisijas loceklis – ārstniecības persona, ārste  Solveiga Rubule. 

  Valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales kārtības un tarifikācijas saskaņošanas pašvaldības izglītības iestādēm komisija

  Komisijas priekšsēdētājs -  Vija Tomiņa;
  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Ludmila Vorobjova;
  Komisijas loceklis - Andrs Briņķis;
  Komisijas loceklis - Anda Kalniņa;
  Komisijas loceklis - Normunds Balabka;
  Komisijas loceklis -  Irina Progļada.

  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

  Komisijas priekšsēdētājs - Evija Lūkina;
  Komisijas loceklis - Ludmila Vorobjova;
  Komisijas loceklis - Ainārs Laurs;          
  Komisijas loceklis - Vija Tomiņa;
  Komisijas sekretāre - Arta Bluķe.

  Sabiedrības līdzdalības budžeta iniciatīvu vērtēšanas komisija

  07.02.2024, Lēmums Nr.3024 (prot. Nr.88/2024, 5.§)

  • Komisijas priekšsēdētājs - Agnese Frīdenberga, PROVIDUS vadošā pētniece, ārējais eksperts sabiedrības līdzdalības budžetēšanā
  • Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Agnese Bērziņa, Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja

  Komisijas locekļi: 

  • Līga Mekša, Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projektu vadītāja;
  • Kristīna Briķe, Ropažu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas ainavu arhitekte; 
  • Terēza Luksa, Garkalnes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve; 
  • Elīna Sviridova, Vangažu pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve;
  • Džineta Pētersone, Ropažu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve; 
  • Sigita Veide, Stopiņu pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāve;
  • Uģis Urtāns, biedrības “Rodenpois” pārstāvis;
  • Artūrs Skuja, “Stopiņu uzņēmēju biedrības” pārstāvis. 

  Dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanas un privatizācijas komisija

  Komisijas priekšsēdētājs – Armands Bērziņš, Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
  Komisijas priekšsēdētaja vietnieks– Ainārs Linde, Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes arhitekts;
  Komisijas loceklis – Dace Malnača, Ropažu novada pašvaldības Būvvaldes juriste;
  Komisijas loceklis – Aina Bernharde, nekustamā īpašuma nodokļa administratore;
  Komisijas sekretārs –  Linda Dioro, Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste (bez balss tiesībām).

  Dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu noteikšanas un privatizācijas komisijas LĒMUMI.