Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja - Evita Rozenbaha-Kalniņa;
Komisijas loceklis - Agnija Osīte;
Komisijas loceklis - Vidaga Daniševska;
Komisijas loceklis - Kristīna Anmane;
Komisijas loceklis - Gatis Blīgzna;
Komisijas loceklis - Jānis Staškevičs;
Komisijas loceklis - Līva Nagliņa-Tenisone.

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Dace Leitāne;
Komisijas priekšsēdētāja 1. vietnieks – Andrs Briņķis;
Komisijas priekšsēdētāja 2. vietnieks – Raivis Dāvidsons;
Komisijas loceklis – Arvils Baumanis;
Komisijas loceklis – Laila Kundziņa;
Komisijas loceklis – Ilma Lāčgalve;
Komisijas loceklis – Ainārs Laurs;
Komisijas loceklis – Ilze Vētra;
Komisijas loceklis – Karīna Saukāne;
Komisijas loceklis/komisijas sekretāre – Aija Broka.

Administratīvo aktu strīdu komisija

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Ainārs Laurs (jurists) ;
Komisijas loceklis – Gatis Ābele (jurists);
Komisijas loceklis – Aija Brutāne (jurists);
Komisijas loceklis – Karīna Saukāne (jurists).

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Dace Leitāne -Ropažu novada Stopiņu pagasta Juridiskās daļas vadītāja;
Komisijas loceklis - Gunita Lauriņa -Ropažu novada Garkalnes pagasts juriste;
Komisijas sekretāre - Aija Ninnere - Ropažu novada Ropažu pagasta Nekustamo īpašumu speciāliste.

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Guntis Kampe;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Gundars Krievs;

Komisijas loceklis - Linda Beikmane;
Komisijas loceklis - Agrita Roģe;
Komisijas loceklis - Renāte Gremze;
Komisijas loceklis - Guntars Vērdiņš;
Komisijas loceklis - Pēteris Caics;
Komisijas sekretārs bez balss tiesībām: Aija Sventecka

Apstiprināts: Ropažu novada domes sēdē 2023.gada 11.janvārī Nr.1938 (prot. Nr.57/2023,41.§)

Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Jevgēnijs Sergejevs, Ropažu novada domes deputāts;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Armands Bērziņš;
Komisijas loceklis – Linda Beikmane;
Komisijas loceklis – Karina Saukāne;
Komisijas loceklis - Aija Ninnere. 

Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Aina Bernharde;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jevgēnijs Sergejevs;
Komisijas loceklis - Līga Emule-Konone;
Komisijas loceklis - Armands Bērziņš;
Komisijas loceklis - Gatis Ābele;
Komisijas loceklis - Renāte Gremze.

Ropažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, tālr. +371 26455773, e-pasts: vita.paulane@ropazi.lv
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieki, kuri Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus:
  • Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētajas vietnieks Ainārs Vaičulens, tālr. +371 28711252, e-pasts: ainars.vaiculens@ropazi.lv
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Krišjānis Mincenbergs
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Zahars Vorobjovs
 • Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Ropažu novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:
  • Ropažu novada pašvaldības policijas civilās aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Oļegs Nazarovs
 • Ropažu novada pašvaldības dome
  • Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks Ainārs Vaičulens
  • Ropažu novada Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Grunde
  • Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis
  • Ropažu novada Ropažu pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Blaus
  • Ropažu novada Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis
  • Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko
  • Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Jeļena Toca
 • Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Ainars Bērcis
 • Ropažu novada pašvaldības policijas  Administratīvās nodaļas priekšnieks Arvils Baumanis
 • Ropažu novada pašvaldības policijas Garkalnes-Vangažu iecirkņa priekšnieks Ivars Mazurs  
 • Ropažu novada pašvaldības policijas Stopiņu-Ropažu iecirkņa priekšnieks Pēteris Dedelis
 • Ropažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ruta Leišavniece
 • Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” direktors
 • Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs Atis Senkāns
 • SIA “Vilkme” pārstāve Guntis Gasons
 • SIA Garkalnes Komunālserviss” pārstāvis Aleksandrs Inārs Zaharāns
 • SIA “Garkalnes ūdens” pārstāvis
 • SIA “Garkalnes inženiertīkli” pārstāvis Klāvs Zīberts
 • SIA “Vangažu namsaimnieks” pārstāvis Tatjana Ponomarenko
 • SIA “Vangažu avots” pārstāvis Ineta Dedele
 • Pašvaldības aģentūras “Stopiņu ambulance” vadītāja Vija Ikauniece
 • Valsts meža dienesta pārstāvis Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu nodaļas vecākais mežzinis Jānis Ozoliņš
 • AS “Sadales tīkls” pārstāvji Vidzemes tīklu nodaļas vadītājs Ivo Leoke
 • Vidzemes tīklu nodaļas meistars Andris Millers
 • AS “Augstsprieguma tīkls” pārstāvis Tehniskās ekspluatācijas departamenta vadītājs Aivars Kapče
 • Zemessardzes pārstāvis ZS 19.kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Uldis Dadzāns
 • Valsts vides dienesta pārstāvji:
  • Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Reinis Bitenieks
  • Piesārņojuma kontroles daļas vadītāja vietnieks Mikus Freijs
 • Valsts Policijas pārstāvis
  • VP RRP Salaspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Kaspars Rekscs
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve
  • LVĢMC Prognožu un Klimata daļas Prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu  novada domes priekšsēdētāja 1 vietnieks Ainārs Vaičulens;
Komisijas loceklis - Garkalnes pagasta Mežsaimniecības inženieris Kaspars Šuikovskis;
Komisijas loceklis - Valsts meža dienesta pārstāvis Jānis Ozoliņš;
Komisijas loceklis - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis Juris Teikmanis;
Komisijas loceklis - pilnvarotais pārstāvis no mednieku biedrības "Latvijas mednieku asociācija" Haralds Barviks;
Komisijas loceklis - pilnvarots pārstāvis no biedrības "Latvijas Meža īpašnieku biedrība"  Guntars Kampernovs;
Komisijas loceklis - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Jānis Šolks;
Komisijas loceklis - Ropažu novada deputāts Pēteris Salenieks.

Valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales kārtības un tarifikācijas saskaņošanas pašvaldības izglītības iestādēm komisija

Komisijas priekšsēdētājs -  Vija Tomiņa;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Ludmila Vorobjova;
Komisijas loceklis - Andrs Briņķis;
Komisijas loceklis - Anda Kalniņa;
Komisijas loceklis - Normunds Balabka;
Komisijas loceklis -  Armands Siliņš.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs - Evija Lūkina, Galvenais speciālists interešu izglītības, profesionālās ievirzes un mūžizglītības jautājumos;

Komisijas loceklis - Ludmila Vorobjova, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja;
Komisijas loceklis - Ainārs Laurs, Juridiskā, publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;              
Komisijas loceklis - Vija Tomiņa, Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja;
Komisijas sekretāre - Arta Bluķe, Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Speciālists izglītības administrēšanas jautājumos.