Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja - Evita Rozenbaha-Kalniņa
Komisijas loceklis - Agnija Osīte
Komisijas loceklis - Vidaga Daniševska
Komisijas loceklis - Kristīna Anmane
Komisijas loceklis - Gatis Blīgzna
Komisijas loceklis - Jānis Staškevičs
Komisijas loceklis - Līva Nagliņa-Tenisone

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Dace Leitāne;
Komisijas priekšsēdētāja 1. vietnieks – Andrs Briņķis;
Komisijas priekšsēdētāja 2. vietnieks – Raivis Dāvidsons;
Komisijas loceklis – Arvils Baumanis;
Komisijas loceklis – Laila Kundziņa;
Komisijas loceklis – Ilma Lāčgalve;
Komisijas loceklis – Ainārs Laurs;
Komisijas loceklis – Ilze Vētra;
Komisijas loceklis – Karīna Saukāne;
Komisijas loceklis/komisijas sekretāre – Aija Broka.

Administratīvo aktu strīdu komisija

Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Ainārs Laurs (jurists) ;
Komisijas loceklis – Gatis Ābele (jurists);
Komisijas loceklis – Aija Brutāne (jurists);
Komisijas loceklis – Karīna Saukāne (jurists).

Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Dace Leitāne -Ropažu novada Stopiņu pagasta Juridiskās daļas vadītāja;
Komisijas loceklis - Gunita Lauriņa -Ropažu novada Garkalnes pagasts juriste;
Komisijas sekretāre - Aija Ninnere - Ropažu novada Ropažu pagasta Nekustamo īpašumu speciāliste.

Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisijas nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Kampe;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Gundars Krievs;
Komisijas loceklis: Renāte Gremze;
Komisijas loceklis: Guntars Vērdiņš;
Komisijas loceklis: Pēteris Caics;
Komisijas sekretārs bez balss tiesībām: Aija Sventecka.

Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Jevgēnijs Sergejevs, Ropažu novada domes deputāts;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Armands Bērziņš;
Komisijas loceklis – Linda Beikmane;
Komisijas loceklis – Karina Saukāne;
Komisijas loceklis - Aija Ninnere. 

Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums

Komisijas priekšsēdētājs: Aina Bernharde;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jevgēnijs Sergejevs;
Komisijas locekļi: Līga Emule-Konone;
Armands Bērziņš;
Gatis Ābele;
Renāte Gremze.

 

Ropažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Ropažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Ropažu novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns

Komisijas priekšsēdētājs - Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki, kuri Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus:
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks Ainārs Vaičulens;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Krišjānis Mincenbergs;
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norīkota amatpersona Zahars Vorobjovs;

Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus Ropažu novada pašvaldības teritorijā, darbam Komisijā deleģēti šādi valsts un pašvaldību iestāžu un komercsabiedrību pārstāvji:
Ropažu novada Stopiņu pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Grunde;
Ropažu novada Garkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis;
Ropažu novada Ropažu pagasta pārvaldes vadītājs Zigurds Blaus;
Ropažu novada Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors Maksims Griščenko;
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jeļena Toca;
Ropažu novada Stopiņu pagasta Darba un civilās aizsardzības speciālists Jānis Miķelsons;
Ropažu novada Stopiņu pagasta pašvaldības policijas priekšnieks Ainārs Bērcis;
Ropažu novada Garkalnes pagasta policijas priekšnieks Ivars Mazurs;
Ropažu novada Ropažu pagasta policijas pārstāvis Reinholds Uškāns;
Ropažu novada Stopiņu pagasta Sociālā dienesta vadītājs Ruta Leišavniece;
Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” direktors Jānis Koponāns;
Pašvaldības aģentūras “Saimnieks” Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs Atis Senkāns;
SIA “Vilkme” pārstāvis Sigita Čudare;
SIA “Garkalnes Komunālserviss” pārstāvis Harijs Lieljuris;
SIA “Garkalnes ūdens” pārstāvis Gundars Krievs;
SIA “Garkalnes inženiertīkli” pārstāvis Klāvs Zīberts;
SIA “Vangažu namsaimnieks” pārstāvis Māris Keišs;
SIA “Vangažu avots” pārstāvis Kārlis Spravņiks;
Pašvaldību aģentūras “Stopiņu ambulance” vadītāja Vija Ikauniece;
Valsts vides dienesta pārstāvji, Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs Kalvis Avotiņš, Liene Ābele aizvieto –  direktora vietniece Valsts vides dienesta Operatīvās koordinācijas centrs;
AS “Sadales tīkls” pārstāvji, Ķekavas tīklu nodaļas vadītājs Dainis Ēvele Siguldas tīklu nodaļas vadītājs Kārlis Sproģis;
AS “Augstsprieguma tīkls” pārstāvis, Tehniskās ekspluatācijas departamenta vadītājs Aivars Kapče;
Zemessardzes pārstāvis, ZS 19.kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Kaspars Auzenbahs; 
Valsts meža dienesta pārstāvis, Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu nodaļas vecākais mežzinis Jānis Ozoliņš;
Valsts Policijas pārstāve, VP RRP Salaspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Enija Kalniņa;
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve, LVĢMC Prognožu un Klimata daļas Prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa. 

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Ropažu  novada domes priekšsēdētāja 1 vietnieks Ainārs Vaičulens
Komisijas locekļi:
Garkalnes pagasta Mežsaimniecības inženieris Kaspars Šuikovskis;
Valsts meža dienesta pārstāvis Jānis Ozoliņš;
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis Juris Teikmanis;
pilnvarotais pārstāvis no mednieku biedrības "Latvijas mednieku asociācija" Haralds Barviks;
pilnvarots pārstāvis no biedrības "Latvijas Meža īpašnieku biedrība"  Guntars Kampernovs;
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis Jānis Šolks;
Ropažu novada deputāts Pēteris Salenieks.

Valsts budžeta mērķdotāciju, pašvaldības finansējuma sadales kārtības un tarifikācijas saskaņošanas pašvaldības izglītības iestādēm komisija

Komisijas priekšsēdētājs Vija Tomiņa
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ludmila Vorobjova
Komisijas locekļi:
Andrs Briņķis
Komisijas loceklis Anda Kalniņa
Komisijas loceklis Normunds Balabka
Komisijas loceklis Armands Siliņš

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Oļģerts Lejnieks, Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Izglītības un jaunatnes nodaļas Izglītības speciālists interešu izglītībā;

Komisijas locekļi:
Ludmila Vorobjova, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja;
Ainārs Laurs, Juridiskā, publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;              
Vija Tomiņa, Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja;
Komisijas sekretāre: Arta Bluķe, Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Speciālists izglītības administrēšanas jautājumos.