Lai veiktu maksājumus par nekustamo īpašuma nodokli kā saņēmējs ir jānorāda:
ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģistrācijas nr. 90000067986.

Maksājumus var veikt kādā no bankām:

  • AS "SEB banka",  kods UNLALV2X,  konts LV79UNLA0033300130908
  • AS "Swedbank",  kods HABALV22, konts LV91HABA0551024208997
  • AS "Luminor Bank", kods RIKOLV2X, konts LV76RIKO0002013196683

Maksājumus veikt un atlikumus par NĪ nodokli var skatīt tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv