Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apbedīšanas pabalsts ir paredzēts ar personas apbedīšanu saistītu izdevumu daļējai segšanai.
Pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Ropažu novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no personas miršanas dienas.
Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.
Pabalsts ir vienreizējs un izmaksājams tikai vienai personai. Tā apmērs ir 160.00 euro.
Tiesības saņemt pabalstu ir mirušā cilvēka radiniekam vai personai, kura faktiski reģistrē miršanu un uzņēmusies mirušā apbedīšanu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu, personai, kura organizē apbedīšanu, Ropažu novada Sociālajā dienestā jāaizpilda iesniegums pabalsta saņemšanai un jāuzrāda mirušās personas miršanas apliecības oriģināls un iesnieguma iesniedzēja personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Persona, kura organizē apbedīšanu iesniegumu Sociālajā dienestā var arī iesniegt elektroniski - parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu mirušās personas miršanas apliecības kopiju vai oriģinālu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Apbedīšanas pabalsts tiek izmaksāts ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pašvaldības kasē skaidras naudas veidā vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto personas bankas kontu.