Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā, nodrošinot personas pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt, neizvērtējot likumīgos apgādniekus. Pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Ja ienākumi pārsniedz valstī noteikto minimālo darba algas apmēru, persona veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo darba algas apmēru. Pašvaldība apmaksā starpību no klienta līdzmaksājuma līdz pilnai pakalpojuma samaksai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu; iztikas līdzekļu deklarāciju; ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijas personas sociālajai aprūpei.
  Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem pilnībā apmaksā pakalpojumu, ja personas ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algas apmēru mēnesī.
  Aprūpe mājās pakalpojumu persona var izvēlēties: saņemt saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā; materiāla atbalsta veidā, kas paredzēts samaksai par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu personas izvēlētam aprūpes mājās veicējam, ja personas rīcībā esošie līdzekļi nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.
  Materiālā atbalsta apmērs, tiek piešķirts, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus, un nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar noteikto aprūpes līmeni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem: 1. līmenis līdz 40,00 euro mēnesī; 2. līmenis līdz 50,00 euro mēnesī; 3. līmenis līdz 60,00 euro mēnesī; 4. līmenis līdz 70,00 euro mēnesī.
  Ja ienākumi pārsniedz valstī noteikto minimālo darba algas apmēru, persona veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo darba algas apmēru. Pašvaldība apmaksā starpību no klienta līdzmaksājuma līdz pilnai pakalpojuma samaksai.
  Lēmumu par pakalpojumu apmaksas pārtraukšanu no Pašvaldības budžeta līdzekļiem Sociālais dienests pieņem, ja: netiek veikts noteiktais līdzmaksājums; persona pakalpojuma sniegšanas laikā ir noslēgusi uzturlīgumu, kurā paredzēta personas aprūpe; ja persona atsakās no aprūpes mājās pakalpojuma; ja persona mirusi.
  Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.