Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, neizvērtējot likumīgos apgādniekus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu; iztikas līdzekļu deklarāciju; ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  Sociālais dienests slēdz trīspusēju līgumu ar Sociālā dienesta piemeklēto aprūpes iestādi, budžeta ietvaros.
  Pakalpojumu apmaksā 85% apmērā no visa veida klienta ienākumiem (slimības lapas, pensijas un kopšanas pabalsta), atlikušo summu sedz no pašvaldības budžeta.
  Ja ievietošana ilgstošās sociālās aprūpes iestādē notiek klienta vai viņa radinieku izvēlētā institūcijā, tad klients slēdz līgumu ar aprūpes iestādi par uzturēšanos, ko veic no saviem līdzekļiem.
  Pakalpojums netiek apmaksāts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai tiek pārtraukts, ja persona ir noslēgusi uztura līgumu, kurā noteikta nekustamā īpašuma nodošana uztura devējam, nodrošinot personas ikdienas aprūpi.
  Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt pakalpojumu pieņem Sociālais dienests 1 (viena) mēneša laikā, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, izvērtējot (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, noslēdzot līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un paziņo iesniedzējam.