Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis tiek noteikts valstī noteiktajā kārtībā un apmērā.
Sociālās palīdzības saņēmēji var būt:
1) trūcīgas mājsaimniecības, kurām Ropažu novadā ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss;

2) mājsaimniecībai, krīzes situācijā.
Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir klientam par laika periodu, kurā klientam piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.
GMI apmēru aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgās ģimenes kopējiem ienākumiem.
Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi, izmaksu veicot viena mēneša laikā no brīža, kad klientam piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu sociālo palīdzību, vienas personas mājsaimniecība vai mājsaimniecības pilnvarotā persona vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus, deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus (ienākumus un īpašumus) iztikas līdzekļu deklarācijā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.