Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība piešķir šādus pabalstus daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni):

1. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem;

2. pašvaldības palīdzība nometņu apmaksai bērniem līdz 18 gadu vecumam;

3. Ziemassvētku pabalsts;

4. pabalsts daudzbērnu ģimenēm;

5. ēdināšanas izdevumu apmaksa privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Pabalsti ir pašvaldības materiāls atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa par pakalpojumu ģimenei.

Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību (no 5 līdz 24 gadu vecumam). Par bērniem, kuri iegūst profesionālo vai augstāko izglītību jāiesniedz izglītības iestādes izdota izziņa, kas apliecina, ka persona turpina izglītību.
Pabalstu piešķir vienu reizi gadā 50,00 euro apmērā par katru bērnu. Iesniegumu jāiesniedz no kārtējā gada jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai.

Nometnes reizi gadā līdz 100,00 euro apmaksā daudzbērnu ģimeņu bērniem. Maksu par dalību nometnēs pārskaita nometnes rīkotājam uz kredītiestādes kontu pēc rēķina saņemšanas no nometnes rīkotāja vai, ja persona pati norēķinājusies par pakalpojumu, tad pārskaitījums tiek veikts pēc finanšu dokumentu iesniegšanas, kas pierāda pakalpojuma saņemšanu un iesnieguma iesniegšanas Sociālajā dienestā.

Ziemassvētku pabalstu piešķir vienu reizi gadā 30,00 euro apmērā par katru bērnu. Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz no kārtējā gada 1.novembra līdz nākamā gada 15. janvārim.

Daudzbērnu ģimeņu pabalstu piešķir vienu reizi gadā, ja visu bērnu un vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta vienā adresē Ropažu novadā.
Ja mājsaimniecībā ir 3 bērni, pabalsta apmērs ir 100 euro,
ja mājsaimniecībā ir 4 bērni, pabalsta apmērs ir 150 euro,
ja mājsaimniecībā ir 5 vai vairāk bērni, pabalsta apmērs ir 200 euro.

Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs par faktiski apmeklētajām dienām 50% apmērā no apstiprinātajām ēdināšanas izmaksām.
Iesniegumam pievieno gan rēķinu no pirmskolas izglītības iestādes, kur norādītas ēdināšanas izmaksas un periods, gan maksājuma apliecinājumu.

Ja pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta pašvaldībā ne mazāk kā pēdējos 6 (sešus) mēnešus vai ir reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā tekošā gada 1.janvārī, var vērsties ar iesniegumu sociālajā dienestā, uzrādot Goda ģimenes karti.

Maksu par dalību nometnēs pārskaita nometnes rīkotājam uz kredītiestādes kontu pēc rēķina saņemšanas no nometnes rīkotāja.
Ja persona pati norēķinājusies par pakalpojumu bērnam/-iem tad pārskaitījums tiek veikts personai uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu

Apmaksa par ēdināšanas izdevumiem privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs tiek veikta pēc iesniegtajiem izdevumu apliecinošajiem dokumentiem. Pabalstu pārskaita uz pieprasītāja kontu kredītiestādē.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja pieprasītāja deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta pašvaldībā ne mazāk kā pēdējos 6 (sešus) mēnešus vai ir reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā tekošā gada 1.janvārī, var vērsties ar iesniegumu sociālajā dienestā;
  Iesniegumu var iesniegt Sociālā dienesta pagastu vai Vangažu pilsētas nodaļā (struktūrvienībā) klātienē, iesūtot iesniegumu e-pastā socialais.dienests@ropazi.lv elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai ar pasta sūtījumu, adresējot to kādai Sociālā dienesta pagasta vai Vangažu pilsētas nodaļai (struktūrvienībai);
  Pabalstus piešķir Ropažu novada Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu (pielikumā) un pievienotajiem dokumentiem (ja tādus nepieciešams iesniegt);
  pabalstu piešķir likumiskajam pārstāvim, uzrādot Goda ģimenes karti.

 2. Pabalsta saņemšana
  Pabalstus piešķir Ropažu novada Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu (pielikumā) un pievienotajiem dokumentiem (ja tādus nepieciešams iesniegt); pabalstu piešķir likumiskajam pārstāvim, uzrādot Goda ģimenes karti.