Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
- Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un bērna vecāku pamata dzīvesvieta Ropažu novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā;
- ģimenei, kura ir iegādājusies nekustamo īpašumu Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kurš ir ģimenes vienīgais īpašums, un vismaz viena no bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta īpašumā vismaz vienu mēnesi pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstu piešķir:
- vienam no bērna vecākiem;
- personai, kura adoptējusi bērnu;
- personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības Sociālais dienests.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300,00 euro (trīs simti euro un 00 centi) par katru bērnu, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem Sociālajā dienestā jāiesniedz noteikta parauga iesniegums pabalsta saņemšanai

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalsts tiek izmaksāts Pašvaldības kasē skaidras naudā vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu 10 dienu laikā.

Saņemt pakalpojumu