Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Tiesības saņemt pabalstu ir:
-Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un, ja vismaz viena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja pamata dzīvesvieta Ropažu novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā kopā ar bērna vecāku.
Pie pabalstu piešķiršana: Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem vai to likumiskajam pārstāvim
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības Sociālais dienests.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 300,00 euro (trīs simti euro un 00 centi) par katru bērnu, par vienās dzemdībās dzimušiem dvīņiem 1000 un par trīņiem 5000, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieprasītājs var vērsties ar iesniegumu sociālajā dienestā, ja pašvaldībā dzīvesvieta ir reģistrēta ne mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā.
  Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
  300,00 euro (trīs simti euro un 00 centi) par bērnu, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis vismaz viens no vecākiem;
  1000 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) par vienās dzemdībās dzimušiem diviem bērniem;
  5000 euro (pieci tūkstoši euro un 00 centi) par vienās dzemdībās dzimušiem trim bērniem.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek izmaksāts Pašvaldības kasē skaidras naudā vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu 10 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.