Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu sociālo palīdzību, vienas personas mājsaimniecība vai mājsaimniecības pilnvarotā persona vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus, deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus (ienākumus un īpašumus) iztikas līdzekļu deklarācijā.
Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pirmajai vai vienīgai personai mājsaimniecībā triju mēnešu laikā nepārsniedz 381 euro, katrai nākamajai personai 267 euro. Mājsaimniecības ienākumu un materiālo resursu izvērtēšana tā atzīšanai par maznodrošinātu notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
Sociālo palīdzību piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus, deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus (ienākumus un īpašumus) iztikas līdzekļu deklarācijā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Saņemt pakalpojumu