Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai saņemtu sociālo palīdzību, vienas personas mājsaimniecība vai mājsaimniecības pilnvarotā persona vēršas pašvaldības Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un citus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus, deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus (ienākumus un īpašumus) iztikas līdzekļu deklarācijā.
Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pirmajai vai vienīgai personai mājsaimniecībā triju mēnešu laikā nepārsniedz 501 euro, katrai nākamajai personai 351 euro. Mājsaimniecības ienākumu un materiālo resursu izvērtēšana tā atzīšanai par maznodrošinātu notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
Sociālo palīdzību piešķir mājsaimniecībai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Vienas personas mājsaimniecība vai mājsaimniecības pilnvarotā persona vēršas sava pagasta/pilsētas Sociālajā dienestā (iepriekš pierakstoties pie darbinieka), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  • iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  • darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem 3 kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  • izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem 3 kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  • visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  • citus dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  • citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.