Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt aprīkot un pielāgot mājokļa vidi personām ar invaliditāti, lai uzlabotu iespējas personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem iekļūt un pārvietoties mājoklī, lai atvieglotu personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un iekļauties sabiedrībā.
Pakalpojuma saņēmējs ir persona ar I vai II grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās, kustību traucējumi vai kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto ratiņkrēslu.

ņemt vērā)
Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms pabalsta pieprasīšanas dienas ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu nepiešķir tādu ierīču vai iekārtu uzstādīšanai, kurus personai ir tiesības saņemt vai tā saņem, izmantojot valsts finansējumu vai valsts finansētu atbalsta programmu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta saņemšanai mājokļa pielāgošanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, iesniedz Sociālajā dienestā:
  1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu mājokļa iekšējās un/vai ārējās vides pielāgošanai;
  2. mājokļa īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu īres līguma kopiju, ja mājoklis tiek īrēts;
  3. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu, ja persona nav mājokļa īpašnieks;
  4. ģimenes ārsta izrakstu no stacionāra/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta informācija par personas funkcionēšanas ierobežojumus izraisījušās pamata diagnozes un blakus diagnozes kodu atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statisko slimību un veselības problēmu klasifikācijai un par personas pārvietošanos ratiņkrēslā;
  5. ergoterapeita atzinumu par personai nepieciešamajiem mājokļa pielāgojumiem;
  6. speciālista, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts (ēku konstrukciju projektēšana), atzinumu par tehniski un ekonomiski izdevīgāko risinājumu mājokļa un vides pielāgošanai;
  7. informāciju par aprīkojumu, ierīci (bukleti, iekārtas ražotāja preces/iekārtas apraksti, prasības lietošanai/uzstādīšanai, aptuvenā cena), ja personas mājokļa pielāgošanai ir paredzēts veikt nepieciešamās ierīces iegādi un uzstādīšanu;
  8. tāmi par plānoto mājokļa pielāgošanas darbu apjomu un izmaksām.

 2. Pabalsta saņemšana
  Sociālais dienests 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iepriekš minēto apstākļu un dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par atbalsta pasākumu nepieciešamību mājokļa pielāgošanai un pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un paziņo personai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  Pabalsts mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai vienai personai tiek piešķirts:
  1. mājokļa ārējās vides pielāgošanai, kas paredzēts stacionāra ratiņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai, līdz 10 000,00 euro;
  2. mājokļa iekšējās vides pielāgošanai līdz 5 000,00 euro.