Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.12.2021.
  ESF
  Ropažu novada pašvaldība (turpmāk arī -Pašvaldība) saskaņā ar Ropažu novada  domes 2021.gada 15.septembra lēmumu Nr. 134 “Par Ropažu novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās…
  Statuss:
  Īstenošanā
  17.11.2021.
  ESF
  Projekta mērķis ir veicināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Ropažu novada iedzīvotājiem. Veselības veicināšanas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.11.2021.
  Projekta mērķis: labiekārtot Ropažu muižas parku, veicinot vietējas nozīmes dabas objekta attīstību. Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests Galvenās aktivitātes:…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.11.2021.
  ESF
  Projekta mērķis: palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Fonds: Eiropas Sociālais fonds (ESF) …
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2021.
  Dabas liegums "Lielie Kangari" ietver lielāko osu grēdu Latvijā. Aizsargājamā teritorijā ietilpst tādas dabas vērtības kā Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas. Lieguma teritorija ir…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2021.
  Mērķis: Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveide, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu pakalpojumu sniegšanā. Vadošā iestāde: VARAM Galvenās aktivitātes:  Valsts un pašvaldības vienotā klientu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2021.
  Projekta mērķis ir izveidot mobilo tirdzniecības vietu Ropažu novada mazo uzņēmēju t.sk. mājražotāju, amatnieku konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšanai. Projekta ietvaros plānota jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde –…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2021.
  Projekta mērķis: Kultūras un radošā tūrisma produktu attīstība, par pamatu ņemot kultūras un radošās industrijas ar ilgtspējīgu domāšanu, inovācijām, jaunas politikas īstenošanu un kapacitātes paaugstināšanu.  Galvenās projekta aktivitātes: …
  Statuss:
  Īstenošanā
    “Development of the green tourism routes uniting the border regions of Latvia and Russia for common sustainable development of small cities and rural areas” (Greenways Riga-Pskov) “Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas…
  Projekts “The Bridge between society and municipality – tools to promote good customer service” (“Tilts starp sabiedrību un pašvaldību – rīki labas klientu apkalpošanas veicināšanai”) ir Baltijas valstu un Ziemeļvalstu granta programmas “Nordic-Baltic…