Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13.panta ceturtā daļa nosaka, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Tālāk noteikts, ka pašvaldības lēmumu var izdot vispārīgā administratīvā akta veidā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajai daļai vispārīgais administratīvais akts ir lēmums, kuru likumā paredzētajos gadījumos iestāde izdod attiecībā uz individuāli nenoteiktu personu loku, kas atrodas konkrētos un identificējamos apstākļos. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts, tai skaitā vispārīgais administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam. Adresācijas noteikumu 9.punktā noteikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Ropažu novada pašvaldības dome 21.12.2022. pieņēma lēmumu Nr. 1854 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” (prot. Nr.55/2022,26.§), apstiprinot saistošos noteikumus Nr. 62/22 “Par Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums). Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana uzsākta no 13.04.2023.

Teritorijas plānojumā ir mainītas Ulbrokas ciema robežas. Ulbrokā ir iekļauts viss Vālodzes ciems un ziemeļu daļa no Dreiliņu ciema līdz Lubānas ielai.

Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumi Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 11. punktā noteikts, ka  pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, savukārt 39.4. punktā noteikta, ka ciemā adreses pierakstā ir jānorāda ciema nosaukumus.

Adrešu pieraksts zemes vienībām, ēkām un telpu grupām pēc lēmuma pieņemšanas tiks nomainīts automātiski.

AR LĒMUMU NOTEIKTS:

Mainītas zemāk minētās ielas uz Ulbrokas ciemu no Vālodzes ciema un Dreiliņu ciema ziemeļu daļā līdz Lubānas ielai. Zemes vienībām, ēkām un telpu grupām saglabājas iepriekšējā numerācija.

N.p.k.

Esošais ielas pieraksts

Klasifikatora kods

Jaunais ielas pieraksts

1.

Alsena iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100454144

Alsena iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

2.

Briežu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100465743

Briežu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

3.

Buku iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100452928

Buku iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

4.

Bērzu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417171

Bērzu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

5.

Dzīļu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100451887

Dzīļu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

6.

Ezergalu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100486718

Ezergalu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

7.

Gravas iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100434975

Gravas iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

8.

Kalnozolu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417188

Kalnozolu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

9.

Lakstīgalu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417202

Lakstīgalu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

10.

Lazdu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417460

Lazdu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

11.

Lejas iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417397

Lejas iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

12.

Līčupes iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100458006

Līčupes iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

13.

Mežmalas iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417380

Mežmalas iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

14.

Ošu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417227

Ošu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

15.

Piķurgas iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417235

Piķurgas iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

16.

Priežu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417243

Priežu iela, Ulbrokas, Stopiņu pag., Ropažu nov.

17.

Saulgriežu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417251

Saulgriežu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

18.

Senču iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100441265

Senču iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

19.

Strautu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417268

Strautu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

20.

Torņa iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100434983

Torņa iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

21.

Vecaustrumu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100467273

Vecaustrumu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

22.

Zemzaru iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100461912

Zemzaru iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

23.

Ziedkalnu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417331

Ziedkalnu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

24.

Ziemeļu gatve, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417276

Ziemeļu gatve, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

25.

Zirgu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100472597

Zirgu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

26.

Āvu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100449134

Āvu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

27.

Ķeizaru iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417196

Ķeizaru iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

28.

Ķīšu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100467304

Ķīšu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

29.

Avotu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100425033

Avotu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

30.

Biķeru iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100488344

Biķeru iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

31.

Brunavu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100434540

Brunavu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

32.

Graubicu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100451813

Graubicu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

33.

Irbenāju iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100425041

Irbenāju iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

34.

Klīdzēja iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100445906

Klīdzēja iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

35.

Kuršu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100475553

Kuršu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

36.

Kārklu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100477686

Kārklu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

37.

Lielā iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417364

Lielā iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

38.

Lieplapu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100451846

Lieplapu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

39.

Liepziedu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100451854

Liepziedu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

40.

Mazā Robežu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100492762

Mazā Robežu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

41.

Mazā iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100417356

Mazā iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

42.

Mežrozīšu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100451838

Mežrozīšu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

43.

Pasaku iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100458135

Pasaku iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

44.

Robežu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100447725

Robežu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

45.

Smaidu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100444945

Smaidu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

46.

Vecgraubicu iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100451821

Vecgraubicu iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

47.

Zemnieku iela, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov.

100434557

Zemnieku iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

Atcelts ielas statuss un likvidēts nosaukums Institūta iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. (klasifikatora kods 100493081) un Liepu iela, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov. (klasifikatora kods 100417210).

Mainītas zemāk minētās adreses no Vālodzes ciema uz Ulbrokas ciemu:

N.p.k

Vecā adrese

Adreses kods

Jaunā adrese

Adreses kods

1.

Institūta iela 29, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106875387

Institūta iela 29, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106875387

2.

Institūta iela 27, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106983393

Institūta iela 27, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106983393

3.

Liepu iela 1A, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

103485671

Liepu iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

103485671

4.

Liepu iela 1B, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104916901

Liepu iela 1B, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104916901

5.

Liepu iela 2A, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106663663

Liepu iela 2A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106663663

6.

Liepu iela 2B, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104916895

Liepu iela 2B, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104916895

7.

Liepu iela 2C, Vālodzes, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104916870

Liepu iela 2C, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104916870

Piešķirts ielas statuss un nosaukums Lubānas iela, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov.

Mainītas zemāk minētās adreses no Dreiliņu ciema uz Ulbrokas ciemu:

N.p.k

Vecā adrese

Adreses kods

Jaunā adrese

Adreses kods

1.

Lubānas iela 171, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104476014

Lubānas iela 171, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104476014

2.

Lubānas iela 173, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102785800

Lubānas iela 173, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102785800

3.

Lubānas iela 175, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786458

Lubānas iela 175, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786458

4.

Lubānas iela 177, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786997

Lubānas iela 177, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786997

5.

Lubānas iela 179, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786394

Lubānas iela 179, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786394

6.

Lubānas iela 181, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104944690

Lubānas iela 181, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104944690

7.

Lubānas iela 183, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104944682

Lubānas iela 183, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

104944682

8.

Lubānas iela 187, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102785118

Lubānas iela 187, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102785118

9.

Lubānas iela 189, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786513

Lubānas iela 189, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786513

10.

Lubānas iela 191, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786980

Lubānas iela 191, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102786980

11.

Lubānas iela 193, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

105977650

Lubānas iela 193, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

105977650

12.

Lubānas iela 195, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102787000

Lubānas iela 195, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

102787000

13.

Lubānas iela 199, Dreiliņi, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106709905

Lubānas iela 199, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

106709905

 

Ropažu novada domes 04.08.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par Ābeļu ielas un Mazās Ābeļu ielas nosaukuma piešķiršanu un adrešu maiņu zemes vienībām Upeslejās, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā ” (protokols nr. 7/21, p.10.).

Ar lēmumu piešķirti nosaukumi - Ābeļu iela un Mazā Ābeļu iela.

Mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošām ēkām:

Līdzšinējā adrese - Jaunā adrese:

 1. “Ābele 24”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 1, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 2. “Ābele 8”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 2, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 3. “Ābele 23”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 3, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 4. “Ābele 9”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 4, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 5. “Ābele 22”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 5, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 6. “Ābele 10”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 6, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 7. “Ābele 21”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 7, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 8. “Ābele 11”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 8, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 9. “Ābele 20”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 9, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 10. “Ābele 12”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 10, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 11. “Ābele 18”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 11, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 12. “Ābele 13”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 13. “Ābele 17”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 13, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 14. “Ābele 14”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 14, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 15. “Ābele 16”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 15, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 16. “Ābele 15”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 16, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 17. “Ābele 45”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 17, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 18. “Ābele 1”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads -Ābeļu iela 18, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 19. “Ābele 44”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 19, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 20. “Ābele 2”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 20, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 21. “Ābele 3”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 22, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 22. “Ābele 4”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 24, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 23. “Ābele 5”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 26, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 24. “Ābele 6”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 28, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 25. “Ābele 7”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Ābeļu iela 30, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 26. “Ābele 43”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 1, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 27. “Ābele 25”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 2, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 28. “Ābele 42”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 3, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 29. “Ābele 26”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 4, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 30. “Ābele 41”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 5, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 31. “Ābele 27”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 6, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 32. “Ābele 40”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 7, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 33. “Ābele 28”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 8, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 34. “Ābele 39”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 9, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 35. “Ābele 29”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads – Mazā Ābeļu iela 10, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 36. “Ābele 38”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 11, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 37. “Ābele 30”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 38. “Ābele 37”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 13, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 39. “Ābele 31”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 14, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 40. “Ābele 36”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 15, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 41. “Ābele 32”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 16, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 42. “Ābele 33”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 18, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 43. “Ābele 34”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 20, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
 44. “Ābele 35”, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Ābeļu iela 22, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi:

 1. d/s Ābele Nr.8
 2. Ābele Nr. 44
 3. Ābele Nr.7
 4. Ābele Nr.45
 5. Ābele Nr.6
 6. Ābele Nr.16
 7. Ābele Nr.5
 8. d/s Ābele Nr.17
 9. Ābele Nr. 4
 10. d/s Ābele Nr.18
 11. d/s Ābele Nr.3
 12. Ābele Nr. 20
 13. Ābele Nr.2
 14. Ābele Nr. 21
 15. Ābele Nr. 1
 16. d/s Ābele Nr.22
 17. d/s Ābele Nr.15
 18. Ābele Nr.14
 19. Ābele Nr.24
 20. Ābele Nr.13
 21. Ābele Nr.25
 22. Ābele Nr.12
 23. Ābele Nr.26
 24. Ābele Nr.11
 25. d/s Ābele Nr.27
 26. Ābele Nr.10
 27. Ābele Nr.28
 28. Ābele Nr.9
 29. Ābele Nr.29
 30. Ābele Nr.43
 31. Ābele Nr.41
 32. Ābele Nr.32
 33. Ābele Nr.40
 34. d/s Ābele Nr.33
 35. d/s Ābele Nr.39
 36. Ābele Nr.34
 37. Ābele Nr.38
 38. Ābele Nr.35
 39. Ābele Nr.37
 40. Ābele Nr.36

(12.08.2021.)

Ropažu novada domes 21.07.2021. sēdē pieņemts lēmums  “Par adrešu maiņu Strazdiņu ielā, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (protokols nr. 6, p.16.).

Ar lēmumu piešķirti nosaukumi - Lielā Strazdiņu iela un Mazā Strazdiņu iela.

Likvidēts nosaukums – Strazdiņu iela.

Likvidēti nekustamā īpašuma nosaukumi: “Strazdiņi”, “Dzintari”.

Mainītas adreses apbūvei paredzētām zemes vienībām un uz tām esošām ēkām:

Līdzšinējā adrese - Jaunā adrese:
1. Strazdiņu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads
2. “Strazdiņi”, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
3. Strazdiņu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 3, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
4. “Dzintari”, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 4-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads -
Lielā Strazdiņu iela 4-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
5. Strazdiņu iela 12, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
6. Strazdiņu iela 27, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 6, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
7. Strazdiņu iela 14, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
8. Strazdiņu iela 29, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
9. Strazdiņu iela 16, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
10. Strazdiņu iela 31, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
11. Strazdiņu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
12. Strazdiņu iela 11, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 12, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
13. Strazdiņu iela 20, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 13, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
14. Strazdiņu iela 13, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 14, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
15. Strazdiņu iela 22, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 15, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
16. Strazdiņu iela 15, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 16, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
17. Strazdiņu iela 24, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 17, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
18. Strazdiņu iela 17, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 18, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
19. Strazdiņu iela 26, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 19, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 26-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 19-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 26-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 19-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
20. Strazdiņu iela 19, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 20, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
21. Strazdiņu iela 28, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 21, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
22. Strazdiņu iela 21, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 22, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
23. Strazdiņu iela 30, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 23, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
24. Strazdiņu iela 23, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 24, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 23-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 24-1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
- Strazdiņu iela 23-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 24-2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
25. Strazdiņu iela 25, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Lielā Strazdiņu iela 26, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
26. Strazdiņu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
27. Strazdiņu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 2, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
28. Strazdiņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 3, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
29. Strazdiņu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 4, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
30. Strazdiņu iela 6, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
31. Strazdiņu iela 8, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads
32. Strazdiņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads - Mazā Strazdiņu iela 9, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

(29.07.2021.)