Ropažu novada dome 22.03.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2154 “par Ropažu novada ainavu tematiskā plānojuma”, izstrādes uzsākšanu. (prot. Nr.63/2023,39.§).

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir saglabāt, atjaunot uzturēt un attīstīt sabiedrības identitātes stiprināšanai, izziņai, apbrīnam un atpūtai ainavu teritorijas, kuras reprezentē Ropažu novada dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, skaistumu un daudzveidību, kas veidojušās un turpina attīstīties dabas apstākļu un cilvēku mijiedarbībā. Virsuzdevumi ir apzināt Ropažu novada ģeomorfoloģisko uzbūvi, noteikt raksturīgās, degradētās un unikālās ainavas, identificēt tūrismam un atpūtai piemērotās ainavas, dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, izstrādāt novada kopējo zaļās un zilās infrastruktūras attīstības shēmu iekļaujoties Pierīgas rekreācijas un vides aizsardzības telpā (atpūtas vietas pie ūdens, mežos, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gājēju un velosipēdu maršruti, tūrisma taku un ūdensceļu tīkls).

Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības ainavu arhitekte Kristīna Briķe (tālr.: 26513962, e – pasts: kristina.brike@ropazi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus tematiskā plānojuma izstrādei var iesniegt pašvaldības pagastu pārvaldes klientu apkalpošanas centros vai ievietojot tos pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs, kā arī nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv.