Lielie Kangari ir lielākais osu valnis jeb grēda Latvijā, kā arī tāda paša nosaukuma dabas liegums. Tie atrodas Ropažu novadā un Ogres novada Suntažu pagastā 1972,4 ha platībā. Grēdas relatīvais augstums svārstās no 10 līdz pat 27 metriem. Absolūtais augstums sasniedz 78 metrus vjl. Platums svārstās no 60 līdz 100 metriem. Kopējais vaļņa garums ir ap 26 kilometriem, bet pats augstākais posms, ko parasti saprot un apzīmē ar vārdu salikumu “Lielie Kangari” ir aptuveni 7 kilometrus garš.

1957. gadā tagadējā Suntažu pagasta teritorijā tika nodibināta dabas aizsardzības teritorija – liegums, 630 ha platībā. 1977. gadā osu grēda izdalīta kā kompleksais dabas liegums. Tas paplašināts 2004. gadā, iekļaujot teritorijā ievērojamas platības Ropažu novadā, pievienojot 1300,4 ha. Pašreiz lieguma kopējā platība ir 1972,4 ha. Kopš 2005. gada teritorija iekļauta Eiropas mēroga īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā – NATURA 2000. Dabas liegumam “Lielie Kangari” 2006. gadā Latvijas Dabas fonds izstrādāja Dabas aizsardzības plānu (2007.-2017. gadam) (fails).

Aizsargājamā teritorijā ietilpst gan pati osu grēda, gan arī blakus esošās dabas teritorijas un reti biotopi.

Galvenās teritorijas dabas vērtības ir:

  • dabas lieguma reljefs, augsne un kultūrvēsturiskā ainava, kas veido priekšnosacījumus retu un aizsargājamu dzīvotņu pastāvēšanai, tai skaitā arī Latvijā retās dzeltenās dzegužkurpītes atradnei;
  • astoņi Eiropā īpaši aizsargājami biotopi, tajā skaitā pieci – prioritāras nozīmes un divi Latvijā īpaši aizsargājami biotopi;
  • Latvijā un Eiropā retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas; kopumā lieguma teritorijā līdz šim konstatētas šādas īpaši aizsargājamas sugas: 20 augu, trīs sēņu, sešas ķērpju, divas sēņu, sešas bezmugurkaulnieku, 19 putnu un divas zīdītāju.

Dabas liegumā atrodas valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis - Ķoderu pilskalns, saukts arī par "Lielā vīra gultu". Liegumā ietilpst arī Lielais Kangaru purvs un Kangaru ezers. Blakus Kangaru ezeram izveidotās dabas takas malā atrodas Burlakkalniņš – vieta, kur agrāk slēpušies lielceļu laupītāji.

Lielos Kangarus šķērso reģionālais autoceļš P4 (Rīga-Ērgļi), kas šajā posmā ir ar īpaši izteiktiem un asiem līkumiem un Latvijas apstākļiem ļoti ievērojamām nogāzēm, kas dažviet pārsniedz 20 metrus. Šis ceļa posms īpašs arī ar to, ka tas pielāgots un izbūvēts atbilstoši kalna reljefam. Tas ir viens no gleznainākajiem, skaistākajiem ceļu posmiem Latvijā.

Vēlies šo visu aplūkot klātienē? Laipni aicināts doties ciemos!

Ja vēlaties doties ciemos organizēti, piemēram, Purvu bridēji un supadventures.me piedāvā dienas un nakts pārgājienus Lielajā Kangaru purvā.