Ropažu novada dome 6.09.2023. sēdē pieņēma lēmumu Nr.2669 (prot. Nr.75/2023,7.§) “par Garkalnes, Ulbrokas, Upesciema, Ropažu un Vangažu identitātes, ainavas un publiskās ārtelpas attīstības tematiskā plānojuma”, izstrādes uzsākšanu.

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir izpētot esošo situāciju, radīt ilgtspējīgu Ropažu novada lielāko apdzīvoto vietu - Garkalnes, Ulbrokas, Upesciema, Ropažu un Vangažu pilsētas telpiskās, vizuāli uztveramās publiskās ārtelpas attīstības koncepciju. Atklājot katras apdzīvotās vietas individualitāti un saglabājot tās vienotību izstrādāt priekšlikumus kā pilnveidot publiskās ārtelpas pieejamību un lietojamību un kā uzlabot brīvpiekļuves ārtelpas pakalpojumu un apstādījumu kvalitāti, kas ir pamats katras apdzīvotas vietas dzīves vides kvalitātei, piederības sajūtai, iedzīvotāju veselībai un atpūtai.

Tematiskā plānojuma izstrādes vadītāja: Ropažu novada pašvaldības ainavu arhitekte Kristīna Briķe (tālr.: 26513962, e – pasts: kristina.brike@ropazi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus tematiskā plānojuma izstrādei var iesniegt pašvaldības pagastu pārvaldes klientu apkalpošanas centros vai ievietojot tos pārvaldēs esošajās iesniegumu pastkastēs, kā arī nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv.

Nr.2669 “par Garkalnes, Ulbrokas, Upesciema, Ropažu un Vangažu tematiskā plānojuma”, izstrādes uzsākšanu. (prot. Nr.75/2023,7.§).

Lēmuma 2669 pielikums