Aicinām iepazīties ar Izglītības un jaunatnes nodaļas sagatavoto pārskatu par 2022./2023. mācību gadu. Pārskatā apskatītas šādas tēmas:

 • Vispārīgā informācija .................................................................................................................  ...................3
 • Izglītojamo statistikas dati...............................................................................................................................5
 • Valsts pārbaudes darbi...................................................................................................................................13
 • Mācību priekšmetu olimpiādes.......................................................................................................................19
 • Vidusskolu audzēkņiem piešķirto stipendiju skaits.........................................................................................22
 • Ropažu novada izglītojamo izglītības turpināšana 2022./2023. m.g. ............................................................23
 • Informācija par pirmsskolas izglītības iestādēm, uzņemtajiem bērniem un rindas reģistru ..........................25
 • Piešķirtais līdzfinansējums auklēm, privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un privātajām skolām .......27
 • Iekļaujošā izglītība.........................................................................................................................................30
 • Izglītības nodaļas organizētie kursi, semināri un sanāksmes 2022./2023. m.g.............................................34
 • Jaunatnes speciālistu organizētās aktivitātes 2022./2023. m.g. ...................................................................39
 • Saskaņotās pedagogu profesionālās pilnveides programmas ......................................................................42
 • Izglītības nodaļas koordinētie ESF un reģionālie projekti...............................................................................45
 • Pieaugošo neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licences.................................................51
 • Bērnu vasaras nometnes ..............................................................................................................................55
 • Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā 2023. gadā....................................................................................56