1

No 2023. gada 29. decembra līdz 2024. gada 14. janvārim Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 8. marta saistošajos noteikumos "Pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti Ropažu novadā"'.

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt līgumu slēgšanas un fizisko personu datu apstrādes nosacījumus. Tie nosaka kārtību, kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai izglītības iestāde, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē, slēdz ēdināšanas pakalpojuma līgumu.

Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekti ir publicēti  tīmekļa vietnē www.ropazi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošo noteikumu projekti (https://www.ropazi.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti).

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: