1

No 5. līdz 22. janvārim Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Ropažu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas (izņemot speciālās izglītības iestādes).

Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekti ir publicēti  tīmekļa vietnē www.ropazi.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošo noteikumu projekti (https://www.ropazi.lv/lv/saistoso-noteikumu-projekti).

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot iesnieguma veidlapu https://www.ropazi.lv/lv/iesniegumu-veidlapas#iesniegums-ropazu-novada-pasvaldibai

Aicinām  izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu: