Pašvaldība
1

Lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28. punktā noteiktā izpildi un atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” noteiktajai kārtībai līdz 2023. gada 31. decembrim izstrādātu un apstiprinātu Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu, Ropažu novada pašvaldība ir izveidojusi darba grupu.

Darba grupas sanāksmē tika apzināti nepieciešamie dati pilnvērtīgai sadales plāna izstrādei, pārspriesti iespējamie racionālie sadales risinājumi, kā arī definēti sabiedrības iesaistes pasākumi, tās viedokļa un redzējuma apzināšanai. Sanāksmē vienojās, ka:

  • Līdz aprīlim tiks sagatavots un publicēts Garkalnes pagasta sadales informatīvais materiāls;
  • Aprīļa vidū notiks 2 iedzīvotāju tikšanās Berģos un Garkalnē, datumi tiks izziņoti tuvākajā laikā;
  • Aprīļa beigās tiks organizēta iedzīvotāju aptauja, kur savu viedokli un redzējumu par Garkalnes pagasta sadales labāko risinājumu tiks aicināts paust ikviens Ropažu novada iedzīvotājs.