Aktualitāte Pašvaldība

Ropažu novada pašvaldība ir saņēmusi Ādažu novada pašvaldības 15.05.2024.gada lēmumu, ar kuru konceptuāli ir atbalstīts Garkalnes sadalīšanas plāns.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Ropažu novada pašvaldība uzsākusi organizēt turpmāko administratīvās teritorijas robežu grozīšanas procedūru Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumos Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā. Iesniegšanai Rīgas plānošanas reģionam tiek gatavots paskaidrojuma raksts, kurā ietverta sekojoša informācija:

  1. pašvaldību administratīvo teritoriju grozīšanas pamatojums;
  2. administratīvi teritoriālo grozījumu īstenošanai nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs un to iegūšanas avoti;
  3. ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem;
  4. ziņojums par teritoriālo izmaiņu ietekmi uz iesaistīto pašvaldību budžetiem un pašvaldību finanšu saistību izpildi;
  5. nepieciešamība veikt pašvaldību īpašumu pārdali un tās ietekme uz pašvaldības autonomo funkciju izpildi un pašvaldību iestāžu darbību;
  6. plānotās administratīvās teritorijas robežas kartes projektu;
  7. sarakstu ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem.

Pašvaldība prognozē, ka līdz 1. augustam paskaidrojuma raksts kopā ar Ropažu novada pašvaldības un Ādažu novada pašvaldības domju lēmumiem tiks iesniegts Rīgas plānošanas reģionam izvērtēšanai.