1

Atbilde iedzīvotājiem
publicējama www.ropazi.lv
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

 Par lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem
“Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”,
Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā

Ropažu novada pašvaldībā pēc lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā (turpmāk – Lokālplānojums) 1. redakcijas publiskās apspriešanas beigām saņemti Jūsu iesniegumi ar lūgumu atcelt pilnībā Ropažu novada pašvaldības domes 01.12.2021. lēmumu Nr. 430 un nenodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Lokālplānojuma projektu, kurā paredzēts izveidot jaunu Rūpnieciskās apbūves teritorijas apakšzonu (R11) ar mērķi pamatot līdz 60 m augstas ēkas būvniecību lokālplānojuma teritorijā un noraidīt to. Iesniegumā pausts viedoklis par iecerētās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju dzīves apstākļiem, par Lokālplānojuma projektam pievienotā Risku izvērtējuma autora kompetenci, par vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorijas ap pazemes ūdens ņemšanas vietu ietekmi, par Paskaidrojuma rakstā attēloto plānotās ēkas vizualizāciju, pretrunas ar Eiropas Padomes Direktīvu 1999/31/EK, institūciju saņemto viedokli par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.

Ropažu novada pašvaldība un Lokālplānojuma izstrādes vadītāja ir iepazinusies ar Jūsu iebildumiem un sniedz sekojošas atbildes.

1. Ņemot vērā nekustamo īpašumu īpašnieka ierosinājumu ar lūgumu atļaut lokālplānojuma izstrādi, Ropažu novada pašvaldības dome 01.12.2021. pieņēma lēmumu Nr. 430 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (prot. Nr.18/2021,27.§). Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana vēl negarantē lokālplānojuma ierosinātājam, ka viņa ieceri tiks atļauts īstenot. Teritorijas attīstības plānošanas procesā ir jāievēro vienlīdzīgu iespēju princips - nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Paralēli uzsāktajam Lokālplānojumam, nekustamo īpašumu īpašnieks ir sniedzis informāciju Vides pārraudzības valsts birojam par iecerēto darbību “Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai”. Vides pārraudzības valsts birojs 14.01.2022. ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/3/2022 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA “Vides resursu centrs” paredzētajai darbībai. Šobrīd notiek “Koģenerācijas iekārtas būvniecības Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kas plānota līdz šī gada 12. maijam. Plašāka informācija par iecerētās darbības ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojumu pieejama https://www.vpvb.gov.lv/lv/jaunums/pazinojums-par-kogeneracijas-iekartas-buvniecibas-ropazu-novada-atkritumu-regeneracijai-energijas-ieguvei-un-cieta-kurinama-sadedzinasanai-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu.

Būvniecības ieceres dokumentācija šobrīd Ropažu novada pašvaldības būvvaldē nav iesniegta.

Ropažu novada pašvaldības speciālisti piekrīt, ka iedzīvotājiem ērtāk būtu sekot līdzi visiem procesiem, ja tie notiktu vienlaicīgi, bet diemžēl to nav iespējams paveikt, jo iesaistīta nav tikai Ropažu novada pašvaldība, bet arī Vides pārraudzības valsts birojs un pats nekustamo īpašumu īpašnieks jeb iecerētās darbības ierosinātājs. Kā arī jāatzīmē, ka Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments, kuru izstrādā kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma grozīšanai, bet ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra tiek veikta un ziņojums sagatavots par Lokālplānojuma teritorijā plānotās darbības novērtējumu saistībā ar iespējamo ietekmi uz vidi. Abiem šiem dokumentiem ir atšķirīgi normatīvie akti, kas nosaka to saturu un procedūru.

Uzsākot Lokālplānojuma izstrādi institūcijām tika pieprasīti nosacījumi un Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika pieprasīti atzinumi par izstrādāto Lokālplānojuma 1. redakciju. Saņemtie institūciju nosacījumi un atzinumi tiek apkopoti un izvērtēti.

2. Lokālplānojuma projektam pievienotais Riska novērtējums tika sagatavots laikā, kad paralēli notika darbs pie ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas paredzētajai darbībai - Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai, kur jau detalizētāk tika vērtēti iespējamie riski un rasti risinājumi. Izvērtējot riskus kā risinājums dūmgāzu attīrīšanā no slāpekļa oksīda (NOx) šobrīd ir izvēlēts 25% amonjaka ūdens šķīdums. Tādēļ turpmāk visos ar plānoto darbību saistītos dokumentos tiek izmantots 25% amonjaka ūdens šķīdums. 25% amonjaka ūdens šķīdums tiek transportēts ar specializētu autotransportu. Latvijas likumdošanā nav noteiktas 25% amonjaka ūdens uzglabāšanas prasības, tomēr izvērtējot riskus Riska novērtējumā un ietekmes uz vidi ziņojumā secināto, ir paredzēta dubultsienu dubulttilpuma tvertne (noplūdes uztveršanas baseins). Papildus drošībai paredzēts tvertni novietot uz asfaltbetona norobežota laukuma ar noteiktu procedūru seku likvidēšanai.

Kurināmā noliktavu plānots aprīkota ar infrasarkano temperatūras kameru, lai atklāta iespējamo ugunsgrēka izcelšanās vietu, kā arī ar automātisko ugunsdzēšanas sistēmu.

Dūmgāzes no kurināmā sadedzināšanas plānots novadītas uz dūmeni, kura augstums aprēķinos pieņemts 70 m. Paredzētais dūmeņa diametrs ir 2200 mm, bet izejošās gāzes plūsmas temperatūra dūmgāzu kondensatora dēļ ir paredzēta 450C. Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana, lai pārliecinātos, ka atbilstoši Ministru kabineta 24.05.2011. noteikumiem Nr. 401 “Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai” 21. punktam dūmenis ir pietiekami augsts, lai nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

 Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir noteikts, ka iekārtas darbības uzsākšanai un efektīva degšanas procesa nodrošināšanai tās darbības apturēšanas laikā, paredzēts papildu deglis, kura darbības nodrošināšanai tiks izmantota dīzeļdegviela. Tas atbilst Ministru kabineta 24.05.2011. noteikumiem Nr. 401 “Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai”, kas paredz, ka atkritumu sadedzināšanas iekārtas iedarbināšanas un izslēgšanas laikā, kā arī papildu deglim (sekundārā sadedzināšanas kamera) caur degļiem nedrīkst ievadīt degvielu, kas sadegot var radīt lielākas emisijas, nekā sadedzinot sašķidrināto gāzi, dabasgāzi vai normatīvajiem aktiem atbilstošu dīzeļdegvielu. Papildu deglis tiek automātiski iedarbināts arī tad, ja pamat kurināmā sadedzināšana nenodrošina dūmgāzu uzkarsēšanai nepieciešamo temperatūru (>850°C).

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes ietvaros trokšņa rādītāju novērtēšanai un aprēķināšanai izmantota Wölfel Meβsystem Software GMbH+Co K.G izstrādātā trokšņa prognozēšanas un kartēšanas programmatūra IMMI 2021 (licences numurs S00/00757). Ar IMMI 2021 programmu iespējams aprēķināt trokšņa rādītājus atbilstoši vides trokšņa novērtēšanas metodēm, kuras noteiktas Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Saskaņā ar aprēķinu rezultātiem, plānotās darbības radītais trokšņa līmenis nepārsniegs Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros tika pieprasīti nosacījumi no LR Satiksmes ministrijas, kuri noteica “veikt lokālplānojumā plānotās darbības risku, tostarp sprādzienbīstamības un būvju sagrūšanas risku, izvērtēšanu attiecībā pret iespējamo ietekmi uz Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru un izvērtēt nepieciešamību paredzēt papildu drošības pasākumus risku mazināšanai un nekaitīgumu”. Šī uzdevuma izpildei Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti” piesaistīja SIA “VPM Latvia”, būvkomersanta reģ. Nr. 6510-R (iepriekš veicot nelielu tirgus izpēti). Kā to apliecina Lokālplānojuma izstrādātājs - šī uzņēmuma darbiniekiem bija atbilstoša kvalifikācija šādu darbu veikšanai. Riska novērtējums ir pievienots Lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstam kā pielikums un kopā ar visiem sējumiem Riska novērtējums tika iesniegts arī Satiksmes ministrijai atzinuma sniegšanai. Satiksmes ministrija 31.03.2023. vēstulē Nr.15-01/892 nav sniegusi komentārus par riska novērtējumu vai tā nepilnībām.

3. Lokālplānojuma teritorijas tuvumā rietumu pusē atrodas vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu. Konkrētā pazemes ūdens ņemšanas vieta atrodas Aroniju ielas tuvumā Dreiliņu ciemā. Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā https://environment.lv/assets/upload/PDF/RDF/Zinojums_RDF_Ropazi_F030423.pdf 3.6. nodaļā (Augsnes, grunts, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma iespējamības novērtējums) (151.-152. lpp.) norādīts, ka iecerētās darbības rezultātā nav paredzama ietekme uz virszemes un pazemes ūdeņiem.

4. Lokālplānojuma 1. redakcijas sējumā Paskaidrojuma raksts attēlotās vizualizācijas ir sagatavojuši SIA “DEPO projekts”. Lokālplānojumā nav jāiekļauj precīza ēkas arhitektūra. Arhitektūras risinājumus plānots izstrādāti būvprojekta minimālā sastāvā ietvaros. Paredzamais ēkas augstums ir mainīgs atsevišķās ēkas vietās no 15 līdz 50 metriem. Dūmeņa augstums saskaņā ar ietekmi uz vidi novērtējuma ziņojuma aprēķiniem ir 70 metri. Ir veikta plānotās ēkas ietekmes uz ainavu modelēšana. 

5. Iesniegumā Jūs norādāt, ka augstais risku novērtējums ir pretrunā Eiropas Padomes Direktīvai 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem, kuras mērķis ir novērst vai mazināt iespējamu kaitīgu iedarbību uz vidi un risku cilvēku veselībai. Eiropas Padomes Direktīvā 1999/31/EK norādīts, ka dalībvalstis šo direktīvu piemēro jebkuram poligonam, kas definēts 2. panta g) punktā. Minētajā uzskaitījumā, atkritumu krāšanu (parasti mazāk nekā trīs gadus) reģenerācijai vai apstrādei netiek uzskatīta par atkritumu poligonu. Minētā direktīva neattiecas uz koģenerācijas stacijas projektu.

6. Uzsākot darbu pie Lokālplānojuma izstrādes, Lokālplānojuma izstrādātāji ir pieprasījuši darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus. Šobrīd Lokālplānojuma izstrādātājs kopā ar Lokālplānojuma izstrādes vadītāju apkopo Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātus, tajā skaitā institūciju atzinumus.

Valsts vides dienests savā 14.03.2023. atzinumā Nr.11.2/AP/3353/2023 ir norādījis, ka Lokālplānojuma izstrādē nav ievērots nosacījums par vides risku izvērtējumu pagaidu risinājumam decentralizētajai ūdensapgādei un sadzīves kanalizācijai. Lokālplānojuma teritorija atrodas apmēram 1,19 km attālumā no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Rencēnu ielā, Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Stopiņu pagasta teritorijā pašvaldībai piederošas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas apmēram 2,3 km rādiusā nav ierīkotas. Ropažu novada pašvaldība šobrīd nevar nodrošināt šāda veida pakalpojumus Lokālplānojuma teritorijā.

Lēmumu par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu Lokālplānojuma izstrādei nepieņem pašvaldība, bet Vides pārraudzības valsts birojs, kas lēmuma pieņemšanā ir vērtējuši Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes un Veselības inspekcijas paustos viedokļus. Ņemot vērā to, ka Lokālplānojumā netika plānots mainīt “Stopiņu novada teritorijas plānojumā” noteikto funkcionālo zonējumu, Vides pārraudzības valsts birojs 14.01.2022. jau bija pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/3/2022 par ietekmi uz vidi novērtējuma nepieciešamību Lokālplānojuma teritorijā iecerētajai darbībai un vērtējot lietderības un samērības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs 10.06.2022. pieņēma lēmumu Nr. 4-02/29/2022 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu Lokālplānojuma izstrādei.

Lokālplānojuma izstrādātājs 31.03.2023. ir saņēmis LR Satiksmes ministrijas atzinumu Nr. 15-01/892 par Lokālplānojuma 1. redakciju. Atzinumā ir lūgts veikt dažus precizējumus Lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un grafiskajā daļā, nenorādot perspektīvo “Rail Baltica” trasējumu. Iebildumi par Lokālplānojuma projektā veikto risku un ietekmes izvērtējumu attiecībā uz “Rail Baltica” dzelzceļa līniju nav saņemti.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 15.03.2023. ir nosūtījis atzinumu Nr. DA-23-7056-nd par publiskajā apspriešanā nodoto Lokālplānojuma 1. redakciju. Atzinumā norādīts, ka šobrīd nav iespējams izvērtēt Lokālplānojuma risinājumus, jo nav veikts ietekmi uz vidi novērtējums Lokālplānojuma teritorijā paredzētajai darbībai “Koģenerācijas iekārtas būvniecība Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai”. Autotransporta plūsmas un intensitāte norādīta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā. Par plānotās darbības ieceres ierosinātāja līdzekļiem paredzēts pārbūvēt Rencēnu ielas posmu no Meirānu ielas līdz Rīgas robežai, kā arī Ropažu novada pašvaldības ceļa PC 29 Rīgas robeža – Irbes posmu no Rīgas robežas līdz koģenerācijas stacijai, atbilstoši paredzamajai transporta plūsmai un gabarītiem, par ko ir saņemti Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie tehniskie noteikumi ielas pārbūves projektēšanai. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments savā atzinumā vērš uzmanību uz to, ka plānotā iecere nesakrīt ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības stratēģiskajām ilgtermiņa interesēm. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 29.11.2022. vēstulē Nr. DMV-22-6211-nd “Par koģenerācijas iekārtas būvniecību Ropažu novadā” paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā ir norādījis, ka Rīga iebilst pret koģenerācijas iekārtas būvniecību Ropažu novadā atkritumu reģenerācijai, enerģijas ieguvei un cietā kurināmā sadedzināšanai.

Iesniegumā Jūs lūdzat atcelt Ropažu novada pašvaldības domes 01.12.2021. lēmumu Nr. 430 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā” (prot. Nr.18/2021,27.§) un Ropažu novada domes 22.02.2023. lēmumu Nr. 2034 “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.60/2023,2.§). Ropažu novada pašvaldības domes iepriekš minētie lēmumi ir starplēmumi un Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana un Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana vēl negarantē Lokālplānojuma ierosinātājam gala rezultātā pozitīvu lēmumu. Nav iespējams atcel Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas procedūru, jo tā jau ir notikusi. Ropažu novada pašvaldībā ir saņemti ļoti daudz iebildumi no Stopiņu pagasta iedzīvotājiem. Šobrīd norit darbs pie publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanas un tiks sagatavots ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem. Ziņojums par Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem, tiks ievietots valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22447 sadaļā, kur norādīti Lēmumi un ziņojumi.

Ropažu novada pašvaldības 09.05.2023. Attīstības komitejā tika skatīts jautājums par Lokālplānojuma tālāko virzību un Attīstības komiteja atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu “Par lokālplānojuma,  teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai, nekustamajos īpašumos “Dārzi Mežrozīte” un “Mežinieki”, Dreiliņos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā izstrādes pārtraukšanu”. Gala lēmums tiks pieņemts 17.05.2023. domes sēdē.

Ropažu novada pašvaldības domes izpilddirektors
Maksims Griščenko