Pašvaldība
1

​2022.gada 19.maijā un 27..maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1 pants paredz atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu.

Fiziskā persona un juridiskā persona (Izmitinātājs), kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus saņem atlīdzību mēnesī par vienā mājoklī izmitināmām personām:

  • 100 EUR mēnesī par pirmo personu;
  • 50 EUR mēnesī par katru nākamo personu;
  • kopā ne vairāk par 300 EUR mēnesī
  • proporcionāli faktiskajam izmitināšanas laikam, bet ne ilgāk kā 90 dienas.(skaita no pieteikumā norādītās izmitināšanas uzsākšanas dienas, bet ne agrāk kā no 01.05.2022.)

Izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu pašvaldībā 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, pašvaldība mēneša laikā izskata pieteikumu un atlīdzību par kārtējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 10.datumam.

Pašvaldība atlīdzību atsaka, ja:

  • vienlaikus tiek saņemts primārais atbalsts (izmitināšana);
  • Ukrainas civiliedzīvotājs saņem mājokļa pabalstu, kuru piešķīris Sociālais dienests;
  • Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība.

Pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16. panta trešās daļas izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.

Ja Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana mājoklī tiek izbeigta pirms pieteikumā norādītā perioda, kas nav ilgāks par 90 dienām, tad izmitinātājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstveidā informēt par to pašvaldību.

Plašāku informāciju var iegūt pie kontaktpersonas jautājumos par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Ropažu novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieces Agneses Alksnes, tālr. 28072555, e-pasts: agnese.alksne@ropazi.lv

Iedzīvotājus, kuri vēl nav to darījuši, bet ir gatavi savā mājoklī izmitināt bēgļus no Ukrainas aicinām aizpildīt veidlapu ŠEIT.

PAPILDUS VĒRŠAM UZMANĪBU !!!!

2022.gada 13.majā stājoties spēkā grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 12.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” ar atsevišķam redakcijām, kuras stāsies spēkā 2022.gada 25.maijā, Ropažu novada pašvaldība ar izmitināšanas vietām (viesnīcām…) uzņemtās saistības izbeigs 2022.gada 30.jūnijā.

Ja pēc 2022.gada 30.jūnija Ukrainas civiliedzīvotājs atrod fizisko personu, kura pie sevis bez maksas to izmitina to, tad atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.1. pantā minētajam Izmitinātājs var pieteikties atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu (skatīt augstāk minēto informāciju attiecībā uz pieteikšanās kārtību).

Ekonomikas ministrijas aktuālā informācija par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai